Bondora Kasutustingimused

Kasutustingimusi kohaldatakse kõigile õigussuhetele Kasutaja ja Operaatori ning Kasutaja ja teiste Kasutajate vahel.

Kasutustingimused

1. MÕISTED

1.1. Eritingimused - laenulepingu eritingimused.

1.2. Intress - tasu, mida laenuvõtja maksab laenuandjale laenusumma kasutamise eest.

1.3. Kasutaja - füüsiline isik, kes on laenuandjaga sõlmitud kehtiva kasutuslepingu või muu lepingu osapool.

1.4. Kasutusleping - kasutaja ja laenuandja vahel kasutustingimustel sõlmitav leping, mille alusel saab kasutaja kasutada portaali ja mille alusel osutab laenuandja kasutajale portaali kaudu teenuseid. Kasutusleping loetakse kasutaja ja laenuandja vahel sõlmituks kasutustingimustega nõustumise hetkel.

1.5. Kasutustingimused - käesolevad Bondora kasutustingimused.

1.6. Laen või laenuleping - laenuvõtja ja laenuandja vahel portaali kaudu sõlmitav laenuleping.

1.7. Laenuandja või Bondora - Bondora AS, Eesti registrikood 11483929, postiaadress A. H. Tammsaare tee 56, 11316 Tallinn, Eesti.

1.8. Laenuandja veebileht - www.bondora.ee.

1.9. Laenusumma - summa, mille laenuandja annab laenulepingu alusel laenuvõtja käsutusse.

1.10. Laenutaotlus - laenuvõtja avaldus koos kogu teabe ja dokumentidega, mille laenuvõtja on laenuandjale portaalis esitanud laenulepingu sõlmimise pakkumise saamiseks.

1.11. Laenuvõtja - kasutaja, kes on laenuandjale esitanud laenutaotluse ja/või kes on laenuandjaga sõlminud laenulepingu.

1.12. Maksimaalne laenusumma - maksimaalne laenulepingu põhisumma väärtus, mille ulatuses on laenuandjal võimalik laenuvõtjaga laenuleping sõlmida.

1.13. Nõue - laenulepingust tulenev rahaline nõue laenuvõtja vastu.

1.14. Pangapäev - tööpäev ehk päev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha Eesti Vabariigis.

1.15. Portaal - internetis aadressil www.bondora.ee asuv ning laenuandja hallatav e-teenuse keskkond, mille kaudu on kasutajatel võimalik laenuandja poolt osutatavaid teenuseid taotleda või kasutada.

1.16. Portaalikonto - portaalis kasutajale loodud ja laenuandja poolt hallatav virtuaalne konto, mis on seotud kasutaja individuaalse viitenumbriga ja mille kaudu teeb kasutaja laenuandjale makseid. Portaalikontol peetakse arvestust kasutaja portaalis tehtud tehingute, mh nõuete ja kohustuste, üle.

1.17. Tasud - kasutajatele kehtivad teenustasud, mis on esitatud portaalis ja laenuandja veebilehel avaldatud hinnakirjas.

1.18. Viitenumber - isikustatud number kasutaja isiku tuvastamiseks portaalikontole maksete tegemisel.

1.19. Üldtingimused - laenulepingu üldtingimused, mis on avaldatud portaalis.

2. ÜLDOSA

2.1. Kasutustingimustega määratakse kindlaks laenuandja ja kasutaja vahelised suhted seoses laenuandja poolt kasutajale osutatavate teenustega ning teenuste osutamise põhitingimused.

2.2. Kasutustingimused on kõikide kasutaja ja laenuandja vahel portaali kaudu sõlmitavate kasutus- ja muude lepingute lahutamatuks osaks. Kasutustingimused muutuvad kasutajale siduvaks pärast kasutuslepingu sõlmimist vastavalt punktile 3.4.

2.3. Lisaks kasutustingimustele reguleerivad laenuandja ja kasutaja vahelisi suhteid kehtivad õigusaktid ning laenuandja ja kasutaja vahel sõlmitud laenuleping(ud) või muud lepingud. Kasutustingimuste ja laenulepingu või muu lepingu vastuolu korral on ülimuslik laenuleping või mõni muu laenuandja ja kasutaja vahel sõlmitud leping.

2.4. Kasutustingimused, laenulepingu üldtingimused, hinnakiri ning muu asjakohane teave ja dokumendid on kasutajale igal ajal tasuta kättesaadavad laenuandja veebilehel ja/või portaalis.

3. KASUTAJAKS REGISTREERIMINE

3.1. Portaali sisenemiseks ja portaali kaudu laenuandja poolt osutatavate teenuste kasutamiseks peab isik registreerima end portaali kasutajaks. Portaali kasutajaks registreerimisel saab isik muu hulgas õiguse esitada laenutaotlusi ja sõlmida laenulepinguid ning taotleda laenuandja pakutavate muude teenuste kasutamist ja sõlmida sellekohaseid lepinguid.

3.2. Portaali kasutamiseks peab isik registreerima laenuandja veebilehel oma e-posti aadressi. E-posti aadressi kinnitamiseks tuleb isikul portaali sisse logida, kasutades portaali loodud ajutist salasõna.

3.3. Portaali kasutajaks registreerimisel kasutustingimustega nõustudes avaldab ja kinnitab kasutaja, et:

 • 3.3.1. ta on kasutustingimustega tutvunud, neist aru saanud ning kohustub neid portaali kaudu pakutavate teenuste kasutamisel järgima;
 • 3.3.2. ta nõustub, et laenuandja töötleb tema isikuandmeid kooskõlas privaatsuseeskirjaga;
 • 3.3.3. ta on vähemalt 18-aastane õigus- ja teovõimeline füüsiline isik,
 • 3.3.4. tema alaline või peamine püsiv elukoht on Eesti Vabariik;
 • 3.3.5. ta ei ole riikliku taustaga isik ega riikliku taustaga isiku pereliige või lähedane kaastöötaja,
 • 3.3.6. tema suhtes ei rakendata rahvusvahelist finantssanktsiooni,
 • 3.3.7. oluline eksimus, ebaseaduslik ähvardus, vägivald või muu asjaolu ei ole ebasoodsalt mõjutanud tema otsustusvõimet.

3.4. Laenuandja ja kasutaja vaheline kasutusleping loetakse kasutustingimustel sõlmituks kohe pärast kõikide punktis 3.2 ja 3.3 sätestatud tingimuste täitmist. Kasutusleping sõlmitakse tähtajatult.

3.5. Kasutuslepingu sõlmimise kinnitusena saab kasutaja portaalile ligipääsu. Sõlmitud kasutusleping on kasutajale igal ajal tasuta kättesaadav portaalis.

4. KASUTAJA TUVASTAMINE

4.1. Portaali sisenemiseks peab kasutaja sisestama oma portaali kasutajatunnuse ja salasõna.

4.2. Enne esimese laenulepingu sõlmimist peab kasutaja end tuvastama järgmiselt:

 • 4.2.1. tegema pangaülekande tema nimel avatud arvelduskontolt krediidiasutuses, mille tegevuskoht on Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis, kas otse sellelt arvelduskontolt või laenuandja aktsepteeritud mis tahes muud alternatiivi kasutades (nt tuvastamine ID-kaardi või Mobiil-ID kaudu); ja
 • 4.2.2. esitama kõik laenuandja nõutud dokumendid kasutaja tuvastamiseks vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuetele.

4.3. Kui kehtiv õigus ei nõua punkti 4.2 kohast tuvastamist, tuvastatakse kasutaja enne mis tahes toimingut või tehingut, millel on õiguslikud tagajärjed (nt enne laenulepingu sõlmimist või taganemisavalduse tegemist), ühe järgmise tuvastusmeetodi abil kasutaja valikul:

 • 4.3.1. portaali ainulaadne kasutajatunnus ja salasõna, mille kasutaja on valinud;
 • 4.3.2. mobiilne tuvastus kasutaja mobiilinumbrile saadetud ainulaadse PIN-koodi abil; või
 • 4.3.3. tuvastus muul viisil, mis on kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja mida laenuandja peab piisavaks.

4.4. Kasutaja tuvastamisel ei ole laenuandja piiratud punktidega 4.1 kuni 4.3 ja laenuandjal on õigus tuvastusprotseduuri igal ajal ühepoolselt muuta, sh kasutada muid seadusega lubatud tuvastusmeetodeid. Kui laenuandjal on kahtlusi kasutaja andmete õigsuse osas, võib ta paluda kasutajal andmeid täpsustada, esitada lisateavet või lisadokumente või vajadusel tuvastusprotsess uuesti läbida. Laenuandja loeb tuvastamisest või lisadokumentide esitamisest keeldumist kasutaja poolt oluliseks kasutuslepingu rikkumiseks ja see on aluseks kasutus- või muu lepingu ülesütlemiseks vastavalt punktile 11.3.1.

4.5. Tuvastusprotsessi käigus saadud andmeid nagu nimi, isikukood, arvelduskonto number, elukoha aadress jmt säilitatakse isikuandmetena vastavalt laenuandja privaatsuseeskirjale.

4.6. Laenuandja peab igat isikut, kes logib portaali sisse kasutaja andmetega (nt kasutajanimi ja salasõna) või kasutab portaali kaudu tehtavate toimingute kinnitamisel kasutaja registreeritud e-posti aadressi või telefoninumbrit, kasutajaks, välja arvatud juhul, kui laenuandjale on teatatud, et nimetatud andmed või vahendid (nt mobiiltelefon) on sattunud kolmanda isiku valdusesse ja selline asjaolu on kasutaja poolt tõendatud.

5. KASUTAJA ÜLDISED KOHUSTUSED

5.1. Kasutaja kohustub:

 • 5.1.1. mitte kasutama portaali ebaseaduslikeks tehinguteks või toiminguteks, sh pettuseks, rahapesuks, terrorismi rahastamiseks vmt;
 • 5.1.2. esitama laenuandjale ainult tõest, täielikku ja mitteeksitavat teavet ning mitte varjama laenuandja eest mis tahes teavet, mis võib laenuandjale oluline olla;
 • 5.1.3. teavitama laenuandjat viivitamata, kuid hiljemalt viie (5) pangapäeva jooksul laenuandjale esitatud teabe ja/või dokumentide mis tahes muutumisest;
 • 5.1.4. teavitama laenuandjat viivitamata, kuid hiljemalt viie (5) pangapäeva jooksul mis tahes asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada kasutaja suutlikkust täita laenuandja ja kasutaja vahel sõlmitud lepingutest, eelkõige laenulepingutest tulenevaid kohustusi;
 • 5.1.5. hoidma portaali sisselogimiseks või isikusamasuse tuvastamiseks tarvilikke andmeid ja vahendeid (nt mobiiltelefon), sealhulgas ID-kaarti, salasõnu ja kasutajatunnuseid nii, et need ei satuks kolmandate isikute valdusesse;
 • 5.1.6. teavitama laenuandjat viivitamata, kuid hiljemalt viie (5) päeva jooksul punktis 5.1.5 nimetatud andmete või vahendite sattumisest kolmanda isiku valdusesse;
 • 5.1.7. austama laenuandja intellektuaalomandiõigusi. Laenuandja veebileht ja portaal ning selle sisu on laenuandja isiklik omand, mida kasutajal on õigus kasutada üksnes isiklikuks otstarbeks seoses portaali teenuste kasutamisega;
 • 5.1.8. esitama laenuandja nõudmisel täiendavaid dokumente ja infot, kui see on vajalik kliendiga sõlmitud lepingute täitmiseks ja/või laenuandja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tuleneva „Tunne oma klienti“ põhimõtte täitmiseks või andmeid kliendi ja/või laenu tagasimakseid teostava isiku vara päritolu kohta jmt);
 • 5.1.9. käituma portaali kasutades heaperemehelikult ja lugupidavalt.

5.2. Kui kasutaja ei täida punktis 5.1.3 nimetatud kohustust, on laenuandjal õigus eeldada, et kasutaja varem esitatud teave ja dokumendid on õiged, kuni kasutaja ei teata vastupidist.

6. TEABEVAHETUS

6.1. Laenuandjale teadete edastamiseks mõeldud kontaktandmed ja -viisid on avaldatud laenuandja veebilehel. Laenuandja ei ole kohustatud kasutajat eraldi kontaktandmete muutumisest teavitama, välja arvatud juhul, kui kasutustingimustes või muudes sõlmitud lepingutes on kokku lepitud teisiti ja/või see tuleneb seadusest.

6.2. Kasutaja ja laenuandja vahelised teated edastatakse kasutustingimustega samas keeles ja need saadetakse saajale portaali vahendusel, välja arvatud juhul, kui kasutustingimustes või muudes sõlmitud lepingutes on kokku lepitud teisiti ja/või see tuleneb seadusest. Laenuandja ei ole teadete edastmiseks piiratud kasutama üksnes portaali.

6.3. Kui kasutaja ja laenuandja vaheline teade tuleb saata saajale e-kirja või posti teel, siis saadetakse see kontaktandmetele, mille saaja on teisele poolele teatanud portaali vahendusel, e-kirjaga või posti teel.

6.4. Kasutaja kohustub oma kontaktandmete muutumisel viivitamata need portaalis ajakohastama või kui vastavate kontaktandmete muutmine portaalis ei ole võimalik, teatama kontaktandmete muutumisest laenuandjat viivitamatult. Laenuandjal on õigus lähtuda kasutaja elukoha aadressi andmete osas rahvastikuregistri, äriregistri või muu ametliku registri andmetest. Nimetatu ei vabasta kasutajat teavitamiskohustustest laenuandja ees vastavalt punktile 5.1.3, kui tema elukoha aadress on muutunud. Kui kasutaja ei teavita laenuandjat oma kontaktandmete muutumisest, siis kannab ta sellega seotud riske.

6.5. Teise poole korrektsetele kontaktandmetele saadetud teade loetakse kättesaaduks:

 • 6.5.1. isikliku kohaletoimetamise korral allkirja vastu kätteandmisel;
 • 6.5.2. portaali vahendusel, e-kirjaga või muul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis saatmise korral kolme (3) päeva möödumisel saatmisest;
 • 6.5.3. lähteriigis asuvasse sihtkohta posti teel saatmise korral viie (5) päeva möödumisel tähitud kirja postitamisest; ja
 • 6.5.4. lähteriigist väljaspool asuvasse sihtkohta posti teel saatmise korral seitsme (7) päeva möödumisel tähitud kirja postitamisest.

6.6. Kui laenuandja poolt saadetav teade, mille saamist kasutaja oskab oodata või mille saatmises on kasutaja ja laenuandja kokku leppinud, ei jõua kasutajani, teavitab kasutaja laenuandjat sellest viivitamata, kuid hiljemalt kolme (3) pangapäeva jooksul alates kättesaamise eeldatavast tähtpäevast.

6.7. Kasutaja kohustub koheselt kontrollima laenuandjalt saadud teates sisalduva informatsiooni õigsust ja teavitama võimalikest vastuväidetest koheselt pärast teate saamist.

7. LAENU TAOTLEMINE JA KREDIIDIVÕIMELISUSE HINDAMINE

7.1. Laenuvõtja saab laenuandjale laenutaotluse esitada üksnes portaali kaudu, olles eelnevalt end tuvastanud kooskõlas kasutustingimuste punktiga 4.

7.2. Laenu taotlemiseks täitab laenuvõtja portaalis laenutaotluse, milles avaldab laenuandja poolt nõutud andmed oma krediidivõimelisuse ja muude krediidivõimelisust mõjutavate asjaolude kohta.

7.3. Laenuandja hindab laenuvõtja krediidivõimelisust esitatud andmete ja dokumentide põhjal ning avalikest andmebaasidest või muudest allikates saadud andmete alusel.

7.4. Laenutaotlus ei ole laenuvõtjale siduv ehk ta võib laenutaotluse igal ajal enne laenulepingu sõlmimist tagasi võtta seda põhjendamata.

8. KREDIIDIOTSUS

8.1. Laenuandjal on õigus teha üks järgmistest krediidiotsustest:

 • 8.1.1. laenutaotlus rahuldada;
 • 8.1.2. laenutaotlus tagasi lükata; või
 • 8.1.3. teha vastupakkumine ja muudetud laenutaotlus rahuldada.

8.2. Laenuandja teeb krediidiotsuse ja teavitab laenuvõtjat sellest viivitamata, kuid hiljemalt kahe (2) pangapäeva jooksul alates kõikide nõutud andmete ja dokumentide saamisest. Laenuandja ei ole kohustatud krediidiotsust põhjendama, välja arvatud juhul, kui ta lükkab laenutaotluse tagasi avalikust andmebaasist saadud teabe põhjal. Nimetatud juhul peab ta laenuvõtjat selliste päringute tulemustest teavitama.

9. LAENULEPINGU SÕLMIMINE

9.1. Juhul, kui laenuvõtja võtab laenuandja poolt tehtud laenupakkumise vastu, sõlmitakse portaali kaudu laenuandja ja laenuvõtja vahel laenuleping.

9.2. Laenuandja teeb laenuvõtjale enne laenulepingu sõlmimist (st enne laenulepingu laenuvõtjale ja laenuandjale siduvaks muutumist) portaali kaudu kättesaadavaks teabe ja dokumendid, mis on eelduseks laenulepingu sõlmimiseks (nt lepingueelne teave, Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht vmt). Vastavad andmed ja dokumendid on laenuvõtjale laenulepingu kehtivuse ajal igal ajahetkel portaalis tasuta kättesaadavad.

9.3. Laenulepingut loetakse õiguslikult siduvaks ning laenuandja ja laenuvõtja vahel sõlmituks alates hetkest, mil mõlemad pooled selle elektrooniliselt või digitaalselt allkirjastasid või heaks kiitsid.

10. PORTAALI KASUTUSÕIGUSE PIIRAMINE JA TEGEVUS MAKSEHÄIRE KORRAL

10.1. Laenuandjal on õigus piirata kasutaja portaali kasutusõigust või see tühistada, lükata tagasi laenutaotlusi ja seadusega lubatud ulatuses keelduda kasutuslepingust ja/või laenulepingust ja/või muust laenuandja ja kasutaja vahel sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmisest, kui kasutaja rikub kasutuslepingut ja/või laenulepingut ja/või muud laenuandjaga sõlmitud lepingut.

10.2. Kui laenuvõtja on sõlminud mitu laenulepingut ja portaalikontol ei ole piisavalt vahendeid sissenõutavaks muutunud nõuete rahuldamiseks (st laenuandjale üle kantud vahendid ei ole piisavad), jagab laenuandja vahendid proportsionaalselt.

11. KASUTUSLEPINGUST TAGANEMINE JA SELLE LÕPPEMINE

11.1. Kasutajal on õigus põhjust avaldamata kasutuslepingust taganeda neljateistkümne (14) päeva jooksul alates kasutuslepingu sõlmimisest, esitades selleks portaali kaudu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse. Kasutuslepingust taganemise õiguse kasutamiseks tuleb taganemisavaldus esitada laenuandjale enne kasutustingimustes nimetatud tähtaja lõppu. Kasutuslepingust taganemiseks peab kasutaja viivitamata, kuid hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamisest täitma kõik oma seni täitmata finantskohustused laenuandja vastu mis tahes lepingu alusel. Kui kasutaja ei täida oma kohustusi kasutustingimustes ette nähtud tähtaja jooksul, siis loetakse, et kasutaja ei ole kasutuslepingust taganenud.

11.2. Kasutaja võib kasutuslepingu korraliselt üles öelda laenuandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse esitamisega portaalis. Nimetatud juhul peavad kasutaja kõik finantskohustused laenuandja ees mis tahes lepingu alusel olema eelnevalt täielikult täidetud.

11.3. Laenuandja võib etteteatamiseta ja erakorraliselt kasutuslepingu lõpetada ja tühistada ligipääsu portaalile või piirata seda (alati üldtingimuste punkti 3.3 või 12.3 alusel, sh anda üldtingimustes nimetatud ajapikendust), kui

 • 11.3.1. kasutaja rikub kasutuslepingut, muid laenuandja poolt kehtestatud tingimusi või sõlmitud lepingut või ei nõustu tema isikuandmete töötlemisega vastavalt privaatsuseeskirjale;
 • 11.3.2. kasutaja on rakendanud või rakendab laenuandja kirjaliku loata automaatseid vahendeid (mida laenuandja ei ole heaks kiitnud) portaali kasutamiseks ja andmete automaatseks kogumiseks portaalist (muu hulgas võivad sellisteks vahenditeks olla andmekogumisrobotid, ämblikrobotid, skreeperid ja muud automaatsed vahendid või programmid) või kui kasutaja rakendab portaali andmete või sisu piiritlemiseks või portaali muul viisil mõjutamiseks raamimismeetodeid.

11.4. Pärast kasutuslepingu lõppemist lõpetab laenuandja kasutaja ligipääsu portaalile ning laenuandjal ei ole kohustust säilitada, hoida ega kasutajale väljastada kasutaja poolt portaalis tehtud tehingute ja toimingutega seotud informatsiooni, välja arvatud juhul, kui selline kohustus tuleneb seadusest.

11.5. Kasutuslepingu lõppemine ei mõjuta portaali kaudu kasutaja sõlmitud muude lepingute ja tekkinud kohustuste kehtivust.

12. TASUD, KULUD, HÜVITIS

12.1. Laenuandjal on õigus saada ja kasutaja on kohustatud maksma osutatud teenuste eest tasu hinnakirja, laenulepingu ja/või muude laenuandjaga sõlmitud lepingute alusel. Laenuandja hinnakiri on kättesaadav laenuandja veebilehel.

12.2. Lisaks hinnakirjas ning laenuandja ja kasutaja vahel sõlmitud lepingutes nimetatud tasudele peab kasutaja maksma kõik laenuandja kulud, mis tulenevad kasutaja huvides tehtud toimingutest, ja sissenõutavateks muutunud nõuete sissenõudmisega seotud kulud (sh õigusabikulud, võla sissenõudmise kulud, kohtukulud jne) seadusega lubatud maksimaalses ulatuses.

12.3. Kasutaja maksab portaalikonto kaudu laenuandjale kõik tasud ja kulud kasutajale portaalis edastatud teate alusel teates märgitud maksetähtpäevaks, kasutades makse tegemisel kasutajale määratud isikustatud viitenumbrit. Kasutaja on kohustatud tagama maksetähtpäeval rahaliste vahendite olemasolu oma portaalikontol. Laenuandja ei vastuta võimalike kahjude eest, mis on tingitud eksliku viitenumbri kasutamisest, millest tingitult ei jõua sooritatud makse laenuandjani õigeaegselt.

12.4. Kasutaja on kohustatud laenuandjat viivitamatult teavitama, kui sooritatud makse ei ole kasutaja portaalikontole jõudnud, samuti juhul, kui kasutaja portaalikontole on jõudnud võõras makse. Kasutajal on keelatud käsutada tema portaalikontole laekunud rahalisi vahendeid, mille osas võib kolmandal isikul olla tagasinõude õigus (nt valesti sooritatud maksed).

12.5. Kasutaja maksab kõik tasud ja kulud ilma mahaarvamiste ja/või tasaarveldusteta.

13. VASTUTUS

13.1. Kasutaja vastutab:

 • 13.1.1. tema poolt portaalis tehtud tehingute seaduslikkuse eest;
 • 13.1.2. võimalike seadusest tulenevate kohustuste eest, mis võivad tekkida laenulepingu sõlmimisest või täitmisest portaali kaudu;
 • 13.1.3. kasutustingimuste ning muude kasutaja ja laenuandja vahel sõlmitavate lepingute tingimustega põhjalikult tutvumise eest. Pärast kasutustingimuste ja muude lepingute kinnitamist ei saa kasutaja tugineda asjaolule, et ta ei olnud dokumendi sisust teadlik või sellega nõus;
 • 13.1.4. portaalis tehingute tegemisel tehingu osapoolena. Portaalis pakutavaid lepinguvorme kasutab kasutaja omal vastutusel ja riisikol.

13.2. Kohustuste rikkumise korral, sealhulgas punktis 5.1.6 tuleneva teavitamiskohustuse rikkumisel ja ebaõigete andmete esitamisel või asjakohaste andmete esitamata jätmisel, vastutab kasutaja laenuandjale või kolmandatele isikutele kohustuste rikkumisega tekitatud kahju eest täies ulatuses.

13.3. Laenuandja vastutab oma kohustuste rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju eest, kui rikkumine on toimunud tahtluse või raske hooletuse tõttu. Laenuandja ei vastuta võimaliku saamata jäänud tulu eest.

13.4. Laenuandja võib piirata kasutaja liigipääsu portaalile haldustööde ja paranduste tegemiseks. Laenuandja ei vastuta ligipääsu piiramisest ja sellest tulenevalt võimalike teenuste katkestustest tingitud võimalike kahjude eest.

13.5. Laenuandja ja kasutaja ei vastuta kohustuste rikkumise eest, kui see on põhjustatud vääramatust jõust, so asjaoludest, mida pool ei saa mõjutada (nt katkestused, loodusjõud, riigivõimuorganite tegevus jmt).

13.6. Kasutuslepingu ükski punkt ei piira vastutust kohustuste tahtliku rikkumise eest.

14. MUUDATUSED

14.1. Laenuandjal on õigus muuta ühepoolselt kasutustingimusi õigusaktides sätestatud tingimustel või kui see on vajalik:

 • 14.1.1. muudatuste tõttu õigusaktides, standardites või tavades;
 • 14.1.2. portaali teenuste arendamiseks või parendamiseks;
 • 14.1.3. kohtu või muu ametiasutuse või -isiku otsuse, ettekirjutuse või muu avaldatud seisukohaga arvestamiseks;
 • 14.1.4. teenuse osutamise või kasutamisega seotud asjaolude täpsustamiseks, muu hulgas kasutajasõbralikkuse parendamiseks;
 • 14.1.5. muudel asjaoludel, kui sellised muudatused ei ole kasutaja suhtes ebaõiglased.

14.2. Laenuandjal on õigus kasutustingimusi ühepoolselt kasutajat eelnevalt teavitamata muuta, kui kasutustingimustest tulenevaid suhteid reguleerivad õigusaktid, standardid või tavad muutuvad ja kasutustingimuste muutmine on vajalik uute õigusaktide, standardite ja/või tavadega viivitamatu kooskõla tagamiseks. Sellised muudatused avaldatakse portaalis ja need jõustuvad asjaomase teate avaldamisel portaalis.

14.3. Laenuandjal on õigus muuta omal äranägemisel oma hinnakirja. Laenuandja ei teavita kasutajat hinnakirja muutmisest juhul, kui see muutub kasutajale soodsamaks.

14.4. Muudel juhtudel kui kasutustingimuste punktides 14.2 ja 14.3 nimetatud, teavitatakse kasutajat kasutustingimuste ja/või hinnakirja muudatustest portaali kaudu vähemalt kolmkümmend (30) päeva ette. Juhul, kui kasutaja ei nõustu laenuandja poolt tehtavate muudatustega on tal õigus kasutusleping ning kõik muud laenuandja ja kasutaja vahel sõlmitud lepingud viivitamata lõpetada. Kui kasutaja lõpetab kasutuslepingu ning kõik muud laenuandja ja kasutaja vahel sõlmitud lepingud, peab ta esitama laenuandjale portaali kaudu sellekohase avalduse kolmekümne (30) päeva jooksul alates asjaomase teate saamisest ja täitma kõik laenuandjaga sõlmitud lepingutest tulenevad finantskohustused sama tähtaja jooksul. Kahtluse välistamiseks olgu öeldud, et juhul, kui kasutaja ei täida kõiki oma finantskohustusi nimetatud tähtaja jooksul, siis loetakse, et kasutaja ei ole kasutuslepingut ega muid laenuandjaga sõlmitud lepinguid lõpetanud. Muudetud kasutustingimused ja/või hinnakiri jõustuvad kolmekümne (30) päeva möödumisel alates teate avaldamisest või siis, kui kasutaja nõustub muudetud kasutustingimustega ja/või hinnakirjaga, klõpsates portaali sisselogimisel asjaomasel väljal (nt kast, nupp vms), kumb tahes juhtub varem.

14.5. Laenuandja ei teavita kasutajat kasutustingimuste muutmisest juhul, kui kasutustingimuste muutmine ei muuda poolte õigusi ja kohustusi (eelkõige nt grammatilised muudatused või parandused).

15. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

15.1. Kasutustingimustele, laenulepingutele ja muudele laenuandja ja kasutaja vahel sõlmitud lepingutele kohalduvad Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

15.2. Kasutustingimustest, laenulepingutest või muudest laenuandja ja kasutaja vahel sõlmitud lepingutest tulenevad või nendega seotud vaidlused laenuandja ja kasutaja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel, võttes arvesse sel ajal kehtivat ja laenuandja veebilehel avaldatud tarbijakaebuste menetlemise korda. Lisaks on kasutajal õigus pöörduda pädevasse kohtuvälisesse organisse või laenuandja üle järelevalvet teostava asutuse poole. Vaidlus, mida pooled ei suuda mõistliku aja jooksul sõbralike läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse Eesti Vabariigi pädevas kohtus, kaasa arvatud juhul, kui kasutaja asub pärast kasutuslepingu jõustumist elama teise riiki või kui kasutaja elukoht on hagi esitamise ajal teadmata.

16. MITMESUGUST

16.1. Laenuandja maksejõuetuse korral lõpetatakse uute laenulepingute sõlmimine viivitamata. Laenuandja maksejõuetus ei mõjuta juba sõlmitud laenulepingute kehtivust.

16.2. Laenuandja üle teostavad järelevalvet:

Käesolev kasutustingimuste versioon on kehtiv alates 17. august 2022.

Sissejuhatus

Kõik seoses Bondora laenuplatvormiga tekkida võivad huvide konfliktid tuvastatakse ja lahendatakse Bondora poolt. Me võtame kõik vajalikud meetmed, et ennetada konflikti edasiarenemist ja sellega kaasneda võivaid kahjusid meie klientide huvidele. Käesolevas dokumendis kirjeldatakse meie huvide konfliktide alaseid eeskirju (edaspidi konfliktide eeskirjad), mida kohaldatakse meie portaali tegevusele.

Oleme täielikult pühendunud meile regulatiivnormidest ja õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmisele ja eetikanormide järgmisele. Kõik meie töötajad kohustuvad lepinguliselt meie konfliktide eeskirju täitma. Konfliktide eeskirjade rikkumine võib kaasa tuua karistuse, muu hulgas töölepingu lõpetamise.

Potentsiaalse või realiseerunud huvide konflikti tunnused

Huvide konflikt võib tekkida, kui mõni Bondora juhatuse liige, töötaja, partnerettevõtte töötaja või muu ettevõttega seotud „asjaomane isik” osutab Bondora klientidele teenust või tegeleb iseseisvalt muu tegevusega, mis võib Bondora klientide huve kahjustada, näiteks olukorras kus mõni ülalnimetatud isikutest:

 • võiks Bondora kliendi arvel rahalist kasu saada või rahalise kahju tekkimist vältida;
 • omab majanduslikku huvi osutatud teenuse tulemuse suhtes, kusjuures see huvi erineb Bondora kliendi huvist;
 • saab tasu ühe Bondora kliendi soosimise eest mõne teise Bondora kliendi ees;
 • saab Bondora kliendile osutatud teenuse eest mõnelt teiselt isikult ükskõik millist tasu (raha/kaupa/teenuseid) peale tavapärase vahendustasu.

Meie tuvastatud potentsiaalsed või realiseerunud huvide konfliktid

Laenuvõtjatelt võetakse meie platvormi kasutamise eest haldustasu vastavalt nende sõlmitud laenulepingutele ja teistele lepingutele.

Lisaks võime kolmandatele osapooltele maksta klientide meile suunamise eest, kusjuures sellised tehingud avalikustatakse nõuetekohaselt.

Töötajad

Huvide konflikt võib tekkida, kui Bondora töötaja (või töötaja pereliige) on mingil viisil seotud mõne tehingu teise osapoolega, eriti kui see osapool on Bondora klient. Muu hulgas loetakse seotud isikuteks Bondora klientide juhatuse liikmeid, olulist osalust omavaid isikuid ja konsultante. Bondora töötajad on kohustatud avalikustama kõik seosed, mis võivad nende otsuseid mõjutada või hõlmavad majanduslikku huvi.

Huvide konfliktide lahendamine ja avalikustamine

Bondora võtab kõik võimalikud ja mõistlikud meetmed võimalike huvide konfliktide lahendamiseks.

Kui on arvestatav risk kahjude tekkimiseks mõnele Bondora kliendile, avalikustame me selle.

Me rakendame kõiki vajalikke protseduure, muu hulgas töötajate koolitamist, et tagada huvide konflikte põhjustada võivate olukordade tuvastamist ja nõuetekohast lahendamist.

Kõiki potentsiaalseid konfliktiolukordi jälgitakse hoolikalt.

Täiendav teave

Käesolevat dokumenti vaadatakse korrapäraselt üle ja ajakohastatakse vastavalt vajadusele. Kui teil tekib käesolevate eeskirjade kohta küsimusi, saatke meile kiri kasutades Bondora veebilehel toodud kontaktandmeid. Mõistetel on sama tähendus nagu Bondora kasutuslepingus, kui neid ei ole siin teisiti defineeritud.

Käesolevas privaatsuseeskirjas antakse ülevaade sellest, milliseid bondora.ee portaali kasutaja (edaspidi ka Teie) isikuandmeid laenuandja (edaspidi Bondora või meie) portaali kaudu teenuste osutamisel töötleb, kuidas ja millistel eesmärkidel ta seda teeb ning millised on Teie õigused seoses oma isikuandmetega.

Me järgime Teie isikuandmete töötlemise kohta kehtestatud väga rangeid eeskirju, mis tulenevad Euroopa Liidu ja Eesti isikuandmete kaitset käsitlevatest õigusaktidest, sh Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (edaspidi üldmäärus). Käesolevas privaatsuseeskirjas sisalduvaid mõisteid kasutatakse samas tähenduses nagu on kirjeldatud bondora.ee kasutustingimustes ja üldmääruses.

Vastutav töötleja ja kontaktandmed

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Bondora AS (Eesti registrikood 11483929; postiaadress A. H. Tammsaare tee 56, Tallinn 11316, Eesti). Meiega kontakteerumiseks vajaliku vormi leiate siit.

Isikuandmete kogumine

Kogume üldjuhul selliseid isikuandmeid, mis on Teiega lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks vajalikud. Arvestades meie tegevusvaldkonda, sisaldab see ka erineva taustainformatsiooni kogumist, et täita meie erinevaid seadusest tulenevaid kohustusi.

Kogume isikuandmeid järgmistest allikatest:

 • Teie ise (nt Teie sisestatud ja jagatud andmed);
 • kolmandad isikud (nt avalikud allikad, riiklikud registrid (nt rahvastikuregister, pensioniregister), krediidireitinguagentuurid, koostööpartnerid ja meiega samasse kontserni kuuluvad ettevõtted).

Kolmandatelt isikutelt kogume isikuandmeid, mis võimaldavad meil hinnata Teie krediidivõimelisust ning rakendada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise hoolsusmeetmeid, sh et kontrollida Teie poolt meile edastatud andmeid.

Samuti võime isikuandmeid koguda automaatselt (nt viis, kuidas Te platvormi kasutate, Teie kasutatavad digitaalsed seadmed, küpsised) statistilistel eesmärkidel.

Isikuandmete kasutamine

Selleks, et saaksime Teile platvormi vahendusel teenuseid osutada, võib juhtuda, et peate meile või meie partneritele esitama teenuste osutamiseks vajalikke andmeid. Kui Te nimetatud andmeid ei esita, ei saa me Teile teenuseid osutada. Sellised andmed on alati vastavalt tähistatud.

Kasutame Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

Isikuandmed Töötlemise eesmärk Õiguslik alus
 • Teie tuvastamist võimaldavad andmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg, sugu, isikutunnistuse andmed)
 • Kontaktandmed (nt e-posti aadress, mobiiltelefoni number, postiaadress)
 • Finantsandmed (nt sissetulek, varaline seisund, teised varalised kohustused, arvelduskonto tehingud, varasem maksekäitumine)
 • Isiklikud andmed (nt perekonnaseis, suhtestaatus, info ülalpeetavate ja omandite kohta)
 • Andmed Teie töökoha ja hariduse kohta (nt haridustase, eriala, tööandja, ametikoht)
 • Andmed Teie isikut tõendava dokumendi kohta (sh isikut tõendava dokumendi koopia, dokumendi nr)
 • Andmed taotletava laenu kohta (nt laenusumma, eesmärk, kuumaksete tasumise kuupäev)
 • Muud andmed (nt suhtluskeel)

Lepingu sõlmimise ja selle tingimuste otsustamine (sh isikusamasuse tuvastamine, krediidivõimelisuse hindamine, maksimaalse krediidilimiidi määramine, vastutustundliku laenamise põhimõtete rakendamine, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate kohustuste täitmine)

 • Lepingu sõlmimise ettevalmistamine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt b)
 • Seadusest tuleneva kohustuse täitmine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt c ning võlaõigusseadus (vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamine) ja rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus)
 • Teie nõusolek pensioniregistrist andmete pärimiseks (üldmääruse art 6 lg 1 punkt a)
 • Teie tuvastamist võimaldavad andmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg, sugu, isikutunnistuse andmed)
 • Kontaktandmed (nt e-posti aadress, mobiiltelefoni number, postiaadress)
 • Finantsandmed (nt arvelduskonto number, maksekäitumine)
 • Teie kasutajakonto andmed (nt e-posti aadress või soovi korral ka teised sotsiaalmeedia konto andmed)
 • Platvormil tehtud tehingute andmed (nt platvormil kasutatud teenused, sõlmitud lepingud, kohustuste täitmine, suhtlus)
 • Muud andmed (nt suhtluskeel)

Lepingu sõlmimine ja täitmine (sh Teiega lepinguga seoses kontakteerumine)

 • Lepingu sõlmimine ja täitmine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt b)
 • Kontaktandmed (nt e-posti aadress, mobiiltelefoni number, postiaadress)

Otseturustusteadete saatmine

 • Teie nõusolek (üldmääruse art 6 lg 1 punkt a)
 • Andmed segmendi kohta (nt personaalsete laenupakkumiste saatmine)

Personaliseeritud otseturustusteadete saatmine (nt personaalse laenupakkumise piires)

 • Meie õigustatud huvi oma toodete ja teenuste turustamiseks ja Teile sobivate pakkumiste tegemiseks (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f)

Töötleme Teie isikuandmeid ainult siis, kui oleme veendunud, et meie õigustatud huvi ei kaalu üles Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Kuna selline töötlemine toimub selliste isikuandmetega, mis ei ole eriliselt tundlikud ning kuna me kasutame neid andmeid ettenähtavatel ja Teile kasulikel eesmärkidel (s.o Teile huvipakkuvate pakkumiste tegemiseks), on see meie hinnangul õigustatud.

 • Kontaktandmed (e-posti aadress)
 • Teave lepingu täitmise kohta

Küsitluste saatmine tagasiside saamiseks meie platvormi ja teenuste arendamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks

 • Meie õigustatud huvi tagada oma platvormi ja teenuste kvaliteet, areng ja konkurentsivõime (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f)

Töötleme Teie isikuandmeid ainult siis, kui oleme veendunud, et meie õigustatud huvi ei kaalu üles Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Kuna selline töötlemine toimub selliste isikuandmetega, mis ei ole eriliselt tundlikud ning kuna me kasutame neid andmeid ettenähtavatel eesmärkidel, on see meie hinnangul õigustatud.

 • Tagasiside

Meie platvormi ja teenuste arendamine ja kvaliteedi tõstmine

 • Teie nõusolek (üldmääruse art 6 lg 1 punkt a)
 • Platvormil tehtud tehingute andmed ja lehitsemise andmed (nt platvormil kasutatud teenused, sõlmitud lepingud, kohustuste täitmine, IP-aadress, veebilehitseja liik, eelistused, harjumused, rahulolu, suhtlus, andmed laenuandja korraldatud tarbijamängudes ja kampaaniates osalemise kohta)

Meie platvormi ja teenuste arendamine ja kvaliteedi tõstmine (nt analüüsime, kuidas ja milliste seadmete abil kasutajad tavaliselt meie platvormil liiguvad, et teha platvormi kasutajasõbralikumaks; analüüsime, millised tooted ja teenused on populaarsed, et neid prioriteetsena edasi arendada; analüüsime, millise profiiliga kasutajad ei täida oma kohustusi, et seeläbi oma süsteeme täiustada jne)

 • Meie õigustatud huvi tagada oma platvormi ja teenuste kvaliteet, areng ja konkurentsivõime (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f)

Töötleme Teie isikuandmeid ainult siis, kui oleme veendunud, et meie õigustatud huvi ei kaalu üles Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Kuna selline töötlemine toimub selliste isikuandmetega, mis ei ole eriliselt tundlikud ning kuna me kasutame neid andmeid agregeeritult, s.o mitte Teiega seonduvalt, on see meie hinnangul õigustatud.

 • Teie kinnistutega seotud andmed, kehtivate Ametliku Teadaannete, maksuvõla ja -äri ning ettevõtluskeeldude andmed
 • Teie pangakonto andmed
 • Kontaktandmed (nt telefoni number, e-posti aadress)

Meie platvormi ja teenuste arendamine (sh testimine) ja kvaliteedi tõstmine (nt analüüsime, kuidas krediidimudelit täpsemaks ja paremaks arendada võttes arvesse Teie finantskäitumist ja -olukorda kirjeldavaid andmeid, et pakkuda kvaliteetsemat ja täpsemat krediidivõimekuse hinnangut tagades vastutustundliku laenamise põhimõtte veel parema täitmise)

 • Meie õigustatud huvi tagada oma platvormi ja teenuste kvaliteet, areng ja konkurentsivõime (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f)

Töötleme Teie isikuandmeid ainult siis, kui oleme veendunud, et meie õigustatud huvi ei kaalu üles Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Kuna selline töötlemine toimub selliste isikuandmetega, mis ei ole eriliselt tundlikud ning kuna me kasutame neid andmeid agregeeritult, s.o mitte Teiega seonduvalt, on see meie hinnangul õigustatud.

 • Teie pangakonto andmed

Teile täiendavate teenuste osutamine meie platvormi vahendusel

 • Teie nõusolek (üldmääruse art 6 lg 1 punkt a)
 • Kõik Teie asjaomased isikuandmed

Meie seadusest tulenevate kohustuste täitmine

 • Meie seadusest tulenevate kohustuste täitmine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt c)
 • Kõik Teie asjaomased isikuandmed

Meie õiguste ja huvide kaitsmine (nt kui Te ei täida lepingut või esineb selle kahtlus)

 • Meie õigustatud huvi oma õigusi ja huve kaitsta (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f)

Töötleme Teie isikuandmeid ainult siis, kui oleme veendunud, et meie õigustatud huvi ei kaalu üles Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Kuna üldiselt töötleme Teie isikuandmeid ainult siis, kui see on meie õiguste ja huvide kaitseks tõesti vajalik (ehk on toimunud Teiepoolne rikkumine või selle kahtlus), on see meie hinnangul õigustatud.

Me ei töötle Teie eriliigilisi isikuandmeid ega andmeid süütegude toimepanemise kohta.

Võime töödelda Teie isikuandmeid ka teistel eesmärkidel Teie nõusoleku alusel. Töötlemise eesmärk ja muud detailid on sellisel juhul kirjeldatud nõusolekus.

Kui Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie või kolmanda isiku õigustatud huvi, on Teil õigus saada lisateavet ning esitada igal ajal vastuväiteid sellise töötlemise suhtes. Selleks võtke meiega palun ühendust ülaltoodud kontaktandmetel.

Automatiseeritud otsused ja profiilianalüüs

Me kasutame automatiseeritud protsessi, et otsustada, kas kiita Teie laenutaotlus heaks või lükata see tagasi. Meie automatiseeritud protsessi raames hinnatakse eraldi kõiki andmekategooriaid, mida oleme Teie kohta krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil kogunud (vt eespool) ja võttes arvesse erinevate andmekategooriatega seonduvaid riske ja neile määratud koefitsiente, arvutab süsteem Teie krediidihinde. Selle alusel pakutakse Teile laenu Teie taotletud tingimustel või teistel tingimustel (nt väiksema laenusummaga või soovitust erineva tagasimakse tähtajaga) või Teie taotlus lükatakse tagasi. Krediidivõimelisuse hindamise eesmärk on teha õiglasi ja vastutustundlikke laenuotsuseid ning täita meie seadusest tulenevat kohustust hinnata enne laenu andmist Teie krediidivõimelisust.

Lisaks automatiseeritud krediidihindamisele võime automatiseeritult otsustada, et on alust arvata, et võite toime panna pettuse, rahapesu või terrorismi rahastamise.

Automatiseeritud otsused ja profiilianalüüs võimaldavad parandada otsustusprotsessi õiglust (vähendades inimliku vea, diskrimineerimise ja võimu kuritarvitamise võimalust), vähendavad ohtu, et Te jätate laenu tagasi maksmata ning lasevad meil teha otsuseid lühema ajaga ning parandada tõhusust.

Automatiseeritud otsused ja profiilianalüüs on vajalikud meievahelise laenulepingu sõlmimiseks ja on lubatud ka seadusega. Krediidivõimelisuse hindamine on suuresti standardiseeritud ja krediidiandjatele kohustuslik protseduur, mis on üles ehitatud kohalduvaid vastutustundliku laenamise põhimõtteid silmas pidades ning põhineb matemaatilistel valemitel. Automatiseeritud krediidivõimelisuse hindamine tagab õiglasema tulemuse, kuivõrd jätab kõrvale inimliku subjektiivse faktori ning kohtleb kõiki krediiditaotlejaid ühetaoliselt. Manuaalselt sama või sarnase mudeli kasutamise võtaks iga krediiditaotleja krediidivõimelisuse hindamine ebaproportsionaalselt palju aega ning muutuks seega meie jaoks oluliselt kulukamaks. Meie tööjõuvajadus suureneks märkimisväärselt, kui sooviksime manuaalse krediidivõimelisuse hindamise korral tagada teenuse kvaliteedi säilimise. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärgil kasutame automatiseeritud protsesse tehinguandmete monitoorimisel, kuivõrd manuaalselt (st ilma automatiseeritud lahendusi kasutamata) ei oleks võimalik asjakohaseid andmeid suure mahu tõttu sama kvaliteediga läbi töötada.

Meie automatiseeritud protsesse katsetatakse, hinnatakse ja kontrollitakse korrapäraselt, et tagada nende õiglus, tõhusus ja erapooletus. Nende toimimiseks on vajalik ka, et Teie poolt meile edastatud andmed oleksid täpsed ja ajakohased.

Teil on õigus otsesele isiklikule kontaktile, õigus väljendada oma seisukohta, õigus saada selgitusi otsuse kohta, mis tehti pärast sellist hindamist, ning õigus see otsus vaidlustada. Selleks võtke meiega ühendust ülaltoodud kontaktandmetel.

Isikuandmete edastamine

Teie isikuandmete töötlemisel edastame Teie isikuandmeid ka meie volitatud töötlejatele või kolmandatele isikutele. Selline edastamine toimub ainult järgnevatel tingimustel:

Volitatud töötlejad. Kasutame Teie isikuandmete töötlemiseks hoolikalt valitud teenusepakkujaid (volitatud töötlejad). Sealjuures jääme täielikult vastutavaks Teie isikuandmete eest.

Kasutame muuhulgas järgmisi volitatud töötlejaid: Turundus- ja küsitluste läbiviimisteenuste osutajad ja tööriistad, rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske maandamiseks teostatavate otsingute teenusepakkujaid, krediidivõimelisuse hindamisel kasutatavad teenusepakkujad, klienditoe teenusepakkujad, raamatupidamisteenuste osutajad, serverihaldus- ja serverimajutusteenuse osutajad, IT-teenuste pakkujad, teised meiega samasse kontserni kuuluvad ettevõtted, kes meile teenuseid osutavad.

Kui Te soovite üksikasjalikumat teavet meie volitatud töötlejate kohta (nt nende nimed ja asukohad), siis palun võtke meiega ühendust ülaltoodud kontaktandmetel.

Kolmandad isikud. Jagame Teie isikuandmeid kolmandate isikutega ainult siis, kui see on sätestatud käesolevas privaatsusteates, kui see on nõutud kohalduva õiguse alusel (nt kui oleme kohustatud jagama isikuandmeid ametiasutustega) või Teie nõusolekul või korraldusel.

Võime jagada Teie isikuandmeid järgmiste kolmandate isikutega:

 • lepingu täitmiseks makseteenuste vahendajatega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meievahelise lepingu täitmine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt b);
 • Teie krediidivõimelisuse hindamiseks krediidiagentuuridega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie seadusest tulenev kohustus hinnata Teie krediidivõimelisust (üldmääruse art 6 lg 1 punkt c);
 • krediidivõimekuse hindamise kvaliteedi testimiseks krediidihindamise teenuse osutajatega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi ((üldmääruse art 6 lg 1 punkt f);
 • meie sisehalduse eesmärgil meiega samasse kontserni kuuluvate ettevõtetega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi andmeid meie kontserni kuuluvate ettevõtetega sisehalduse eesmärgil jagada (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f);
 • otseturunduse eesmärgil meiega samasse kontserni kuuluvate ettevõtetega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks Teie nõusolek (üldmääruse art 6 lg 1 punkt a);
 • teistele krediidi- ja finantseerimisasutustele ja kindlustusandjatele Kliendi poolt soovitud teenuse pakkumiseks või temaga seotud usaldusväärsuse ja riski hindamiseks (üldmääruse art 6 lg 1 punkt b);
 • potentsiaalsete või tegelike nõude ostjate ja pandipidajatega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi anda nõude loovutamisel nõude ostjale ja/või pandipidajale üle nõudega seotud andmed ja dokumendid (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f);
 • potentsiaalsete või tegelike laenuandja investorite ja/või võlausaldajatega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi anda võlausaldajale üle tema nõudega seotud andmed ja dokumendid (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f).
 • meie seaduslike kohustuste täitmiseks ameti- ja korrakaitseasutustega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie seadusest tulenevate kohustuste täitmine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt c);
 • maksehäireregistrite, krediidiinfo ja teiste kolmandate isikutega, kellele avalikustame andmeid võlgnevuste kohta. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslik alus meie ning kolmandate osapoolte õigustatud huvi vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamise eesmärgil (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f);
 • meie õiguste ja huvide kaitseks inkassofirmade, advokaatide, kohtutäiturite jt asjaomaste isikutega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi oma õigusi ja huve kaitsta (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f). Edastame Teie isikuandmeid ainult siis, kui oleme veendunud, et meie õigustatud huvi ei kaalu üles Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Kuna üldiselt edastame andmeid ainult siis, kui see on meie õiguste ja huvide kaitseks tõesti vajalik (ehk on toimunud Teiepoolne rikkumine või selle kahtlus), on see meie hinnangul õigustatud;
 • meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks audiitoritega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie seadusest tulenevate kohustuste täitmine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt c ja audiitortegevuse seadus);
 • meie seaduslike kohustuste täitmiseks või meie või meie tehingupartneri õigustatud huvides, kui selline edastamine on vajalik tehingu tulemusena meie tegevuse või vara üleandmiseks või sellise tehingu perspektiivikuse hindamiseks. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie seadusest tulenevate kohustuste täitmine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt c ja võlaõigusseadus) või meie või meie tehingupartneri õigustatud huvi tehingut läbi viia või selle perspektiivikust hinnata (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f). Edastame Teie isikuandmeid ainult siis, kui oleme veendunud, et meie või meie tehingupartneri õigustatud huvi ei kaalu üles Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

Kui Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie või kolmanda isiku õigustatud huvi, on Teil õigus saada lisateavet ja esitada igal ajal vastuväiteid sellise töötlemise suhtes. Selleks võtke meiega palun ühendust ülaltoodud kontaktandmetel.

Isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu

Üldiselt me Teie isikuandmeid ise Euroopa Liidust välja ei edasta, ent meie volitatud töötlejad ja kolmandad isikud, kellele me isikuandmeid edastame võivad töödelda Teie isikuandmeid väljaspool Euroopa Liitu. Juhul, kui see on vajalik, toimub edastamine ainult siis, kui meil on selleks seaduslik alus, sealhulgas ennekõike kui andmete saaja: i) asub riigis, kus on Euroopa Komisjoni hinnangul isikuandmete kaitse tagatud piisaval tasemel või ii) lepingu alusel, mis vastab Euroopa Liidu nõuetele isikuandmete edastamiseks väljaspool Euroopa Liitu asuvatele isikuandmete töötlejatele.

Kui soovite üksikasjalikumat teavet Teie isikuandmete edastamise kohta väljapoole Euroopa Liitu (nt andmete saajate nimed ja edastamise seaduslik alus), siis palun võtke meiega ühendust kasutades selleks ülaltoodud kontaktandmeid.

Isikuandmete säilitamine

Me säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni oleme selleks seadusega kohustatud (nt krediidiandjate ja vahendajate seaduse kohaselt peame säilitama kõik krediidi väljastamise ning krediidi teenindamisega seotud andmed ja dokumendid kogu Teiega õigussuhte kestmise aja ning kolm aastat pärast seda; rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt peame säilitama Teie isikuandmeid ja erinevaid dokumente viis aastat pärast ärisuhte lõppemist ning raamatupidamise seaduse kohaselt peame säilitama raamatupidamise algdokumente seitse aastat alates asjaomase majandusaasta lõpust) või kuni meil on õigustatud huvi seda teha (nt nõuete aegumistähtaegade lõpuni, et kaitsta vajadusel oma huve ja õigusi).

Isikuandmete turvalisus

Me tagame, et kasutajaandmed on kättesaadavad vaid sellistele töötajatele, kellel peab tööülesannetest tulenevalt olema juurdepääs sellistele andmetele. Kõik Bondora töötajad on kohustatud hoidma andmeid salajas ja nad ei tohi jagada andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud eespool nimetatud eesmärkidel.

Isikuandmeid hoiustatakse ja arhiivitakse turvalises serveris, millele on ligipääs vaid vähestel isikutel. Turvalisus on tagatud rangete privaatsuse kaitse standarditega, mida täidavad kohusetundlikud kolmandast isikust partnerid.

Kasutame mitut interneti turvameedet, et tagada isikuandmete turvaline töötlemine, edastamine ja arhiivimine.

Serverid asuvad Saksamaal Frankfurdis olevas andmekeskuses, mida käitab Telehouse, kes kuulub maailma 200 juhtiva ettevõtte hulka. Serverihalduseks on sõlmitud eraldi leping ettevõttega Virtion GmbH. Need ettevõtted võimaldavad meil pakkuda oma IT-ressursside paremat kättesaadavust ja kasvupotentsiaali ning suuremat paindlikkust.

Kogu nende tegevus on kooskõlas mitmete standarditega, sealhulgas ISO 27001:2005 (infoturbe haldus), BS25999-2:2007 (tegevuse järjepidevuse haldus), PCI-DSS (maksekaarditööstus), ISO 9001:2008 kvaliteedistandardid ja ISO 14001:2004 (keskkonnajuhtimissüsteemi standard).

Ettevõtted on kehtestanud ööpäevaringse füüsilise ja virtuaalvalve. Kõiki liikumisi andmekeskuses jälgivad lähitoimekaardilugejad ja volitamata isikuid avastavad infrapunaandurid. Bondoras tuvastatakse, jälgitakse ja tõrjutakse turvarikkumisi tark- ja riistvaraliste turvamüüridega.

Teie õigused

Teil on enda isikuandmete suhtes kõik andmesubjekti õigused kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktidega nõutud ulatuses, sealhulgas:

 • õigus saada asjaomast teavet isikuandmete töötlemise kohta;
 • õigus saada kinnitust selle kohta, kas isikuandmeid töödeldakse;
 • õigus saada isikuandmete koopia;
 • õigus nõuda, et me parandaks ebaõiged isikuandmed või täiendaks mittetäielikke isikuandmeid;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui: (i) isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud; (ii) Te võtate isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks; (iii) Te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid; (iv) Te esitate vastuväite oma isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärkidel; (v) isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; või (vi) isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita meie seadusest tulenevat kohustust. Eelnevale vaatamata ei ole Teil õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui töötlemine on vajalik: (a) selleks, et täita meie seadusest tulenevat kohustust; või (b) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, kui: (i) Te vaidlustate isikuandmete õigsuse, ajaks, mis võimaldab meil isikuandmete õigsust kontrollida; (ii) isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Te ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist; (iii) me ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on Teile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või (iv) Te olete esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite, ajaks, kuni me kontrollime, kas meie õiguspärased põhjused kaaluvad üles Teie põhjused. Kui isikuandmete töötlemine on piiratud, võime neid sellegipoolest töödelda: (a) Teie nõusolekul; (b) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; (c) teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks; või (d) seoses olulise avaliku huviga;
 • õigus andmete ülekandmisele ehk õigus saada isikuandmeid, mille Te olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui: (i) töötlemine toimub Teie nõusolekul või lepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil; ning (ii) töödeldakse automatiseeritult. Kui see on tehniliselt teostatav, on Teil õigus nõuda, et me edastaksime andmed otse teisele vastutavale töötlejale. Teie õiguse teostamisel ei saa me kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi;
 • õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub meie või kolmanda isiku õigustatud huvides. Sellisel juhul ei töötle me isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui me tõendame, et töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles Teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil. Kui Teie vastuväite puudutab Teie isikuandmete töötlemist otseturunduse eesmärgil, puudub meil igal juhul õigus Teie isikuandmeid edasi töödelda;
 • õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta. Selleks võite Te võtta meiega ühendust ülaltoodud kontaktandmetel või kasutada teisi nõusoleku võtmisel tutvustatud võimalusi.

Selleks, et oma õigusi rakendada, võtke palun meiega ühendust kasutades selleks ülaltoodud kontaktandmeid. Vastame Teie taotlusele hiljemalt ühe kuu jooksul. Teatud juhtudel (võttes arvesse taotluse keerukust ja hulka) on meil õigus vastamise tähtaega kahe kuu võrra pikendada. Sellisel juhul teavitame me Teid sellest.

Kui Te arvate, et Teie õigusi on rikutud, palume esmalt ühendust võtta meie andmekaitsespetsialistiga aadressil [email protected], et olukord lahendada. Igal juhul on Teil õigus pöörduda kaebusega järelevalveasutuse poole liikmesriigis, kus on Teie alaline elukoht või töökoht või Andmekaitse Inspektsiooni poole ( www.aki.ee; [email protected]; Tatari 39, 10134 Tallinn).

Küpsised

Me kasutame küpsiseid, mis on väikesed tekstifailid, mille veebilehe server Teie kõvakettale salvestab. See võimaldab meil koguda teatud andmeid Teie veebilehitsejast. Lisateavet leiab meie küpsistepoliitikast.

Lingid kolmandate isikute veebisaitidele

Lingid kolmandate isikute veebisaitidele platvormilt või mõnelt muult Bondora veebisaidilt või vastupidi on üksnes kiirviited meie platvormi kasutajatele kasulike teenuste või teemade juurde. Pange tähele, et kolmandate isikute veebisaitidel võivad kehtida teistsugused privaatsuseeskirjad ja/või turvastandardid, millega soovitame tutvuda.

Privaatsuseeskirja muutmine

Kui meie isikuandmete töötlemise praktika muutub või kui meil tekib vajadus privaatsuseeskirja muutmiseks tulenevalt kohalduvatest õigusaktidest, kohtu- või pädevate järelevalveasutuste praktikast või pädevate järelevalveasutuste suunistest, on meil õigus käesolevat privaatsuseeskirja ühepoolselt igal ajal muuta. Sellisel juhul teavitame Teid portaali või e-posti kaudu mõistlikult enne muudatuste jõustumist.

Kohalduv õigus

Kuna Bondora on Eesti Vabariigis registreeritud ettevõte, kohaldub Teie isikuandmete töötlemisele Eesti Vabariigi õigus.

Käesolevat privaatsuseeskirja uuendati viimati 27. septembril 2023. aastal.

Mis on küpsis?

Küpsis on väike koodilõik, mille veebisait palub teie brauseril salvestada. Kõigil küpsistel on aegumiskuupäev, mis määrab, kui kaua need teie brauseris aktiivseks jäävad. Küpsiste eemaldamiseks on kaks võimalust: lasta neil automaatselt aeguda või kustutada need käsitsi. Oleme alla lisanud täiendavaid üksikasju, et mõistaksite paremini, milliseid küpsiseid me kasutame.

Pidage meeles, et olemasolevaid küpsiseid kustutades või uute küpsiste salvestamist keelates võite kaotada juurdepääsu mõndadele meie veebisaidi aladele või funktsioonidele.

Milliseid küpsiseid Bondora kasutab?

Kasutame oma veebisaidil küpsiseid saidi kasutamise efektiivsemaks ja mugavamaks muutmiseks. Pange tähele, et meie veebisaiti külastades nõustute, et kasutame järgmisi küpsiseid:

Hädavajalikud küpsised, mida veebisait salvestab ja loeb ainult sel ajal, kui te veebisaiti külastate. Need võimaldavad meil teid kliendina tuvastada ning pakkuda teile juurdepääsu klientidele mõeldud lehekülgedele. Hädavajalike küpsiste abil saame tagada, et keegi ei muuda teie profiili ning et keegi ei väljasta ega taotle teie nimel laene.

Funktsionaalsusküpsised võimaldavad meil jätta meelde teie eelistused seoses veebisaidiga (näiteks keel või kasutajanimi), et teie kasutuskogemust isikupärasemaks muuta.

Efektiivsusküpsised võimaldavad meil koguda teavet selle kohta, kuidas veebisaiti kasutate. Kogu kogutud teave jääb anonüümseks ning seda kasutatakse ainult veebisaidi töö optimeerimiseks ning meie reklaamikampaaniate efektiivsuse mõõtmiseks.

Kolmanda osapoole küpsised on käitumusliku sihtimise jaoks kasutatavad reklaamiküpsised (nt Google Analytics), mis võimaldavad meil jälgida, mis lehekülgi külastate ja mis linkidel klõpsate. Kogutud teave ei ole teie isikuga seostatav.

Turvatud küpsised aitavad meil tagada, et küpsis liigub veebisaidi ja teie brauseri vahelkrüpteeritud kujul. Lisaks võimaldab see meil teie konto turvalisust kaitsta.

Kuidas küpsiste seadeid muuta?

Küpsiste seadeid saate muuta oma brauseri seadetes. Lisateavet leiate aadressilt http://www.aboutcookies.org/

Meie soov on, et jääksid Bondora teenustega rahule. Kui aga peaks juhtuma vastupidine ning Sa ei ole taotletava või Sulle osutatud teenuse, selle tingimuste või kvaliteediga rahul, siis soovime sellest kindlasti teada saada. Palun tutvu enne kaebuse esitamist järgneva korraga, et saaksime seda kiiresti ja tulemuslikult menetleda.

Kuidas esitada kaebust?

Bondora klienditugi on täiesti digitaalne. Nii saame kaebuseid menetleda kiiresti ja turvaliselt. Kaebust saab esitada kodulehel korduma kippuvate küsimuste juures toodud vormi kaudu.

Mida peab kaebus sisaldama?

Kaebuse kiireks ja tulemuslikuks menetlemiseks on oluline, et esitaksid kõik sellega seotud faktid. Palun kirjelda ja põhjenda kaebuse aluseks olevaid asjaolusid võimalikult täpselt ning lisa ka oma nõue või taotlus, mille lahendamist Bondoralt ootad.

Palun esita koos kaebusega ka dokumendid, millele kaebuses tugined, kui need ei ole Bondorale kättesaadavad.

Kui Sinu nimel esitab kaebuse Sinu esindaja, palume tema esindusõigust tõendada esindusõigust tõendava dokumendiga, mis peab olema digitaalselt allkirjastatud vormis.

Kuidas Bondora esitatud kaebust menetleb?

Bondora suhtub kaebuse esitajasse eelarvamusteta ja lugupidavalt. Kaebuse menetlemise käigus selgitame välja kaebuse täpsed asjaolud ja analüüsime probleemi olemust, et jõuda selle lahendamiseni parimal võimalikul viisil. Vajadusel võime Sinult küsida kaebuse kohta täiendavaid andmeid ja dokumente.

Kui kaebuses esitatud väited on põhjendatud, taastame viivitamatult Sinu rikutud õigused või pakume Sulle muu sobiva lahenduse probleemi lahendamiseks. Kui me Sinu kaebusega osaliselt või täielikult ei nõustu, põhjendame oma otsuseid Sulle saadetud vastuses.

Millal võib vastust oodata?

Kaebuse kättesaamisel saadame Sulle e-kirjaga automaatse teavituse kaebuse kättesaamise kohta (üldjuhul ühe tööpäeva jooksul).

Tavaliselt lahendame kaebuse viie tööpäeva, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul selle saamisest. Kui kaebust ei ole võimalik nimetatud aja jooksul lahendada, teavitame Sind selle põhjustest ja uuest vastamise tähtajast.

Mida teha, kui pakutud lahendus ei vasta ootustele?

Anname endast parima, et pakkuda Sinu kaebusele kõige sobivam lahendus. Kui Sa ei ole rahul meie vastuse või seletustega, on sul võimalus meiega uuesti ühendust võtta ja otsus vaidlustada.

Kui Sa siiski ei ole meie pakutud lahendusega rahul, on Sul õigus pöörduda oma õiguste kaitseks järgmiste asutuste poole:

 • Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (www.ttja.ee, asukoht: Endla 10a, 10142 Tallinn; e-post: [email protected]; telefon: 620 1707);
 • Finantsinspektsioon (www.fi.ee, asukoht: Sakala 4, 15030 Tallinn; e-post: [email protected]; telefon: 668 0500);
 • Kohus (www.kohus.ee, kontaktandmed vastavalt kohtualluvusele);
 • Tarbijavaidluste komisjon (www.komisjon.ee, asukoht: Endla 10A, 10142 Tallinn; e-post: [email protected]; telefon: 620 1707). Lisaks saab sidevahendi abil sõlmitud lepingust tulenevad kaebused esitada tarbijavaidluste komisjonile internetipõhise vaidluste lahendamise keskkonna kaudu aadressil http://ec.europa.eu/odr;
 • Andmekaitse Inspektsioon (isikuandmete valdkonna kaebused, www.aki.ee; asukoht: Tatari 39, 10134 Tallinn; e-post: [email protected]; telefon: 627 4135).

Lepingueelse teabega on võimalik tutvuda siin.

B Secure tingimused on saadaval siin.

B Secure+ tingimused on saadaval siin.

226 674 inimest on investeerinud üle 899,3 milj € ning teeninud 200 milj € – SINA võid olla pank.

 • Lihtne automatiseeritud investeerimine
 • 11 aastat kogemust
 • Alusta kasvõi 1 euroga
Alusta kohe
Palun tutvu meie teenuse tingimustega bondora.com kodulehel, vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

Laenupakkumine 1 minutiga!

-

-

*Laenusumma 100 kuni 10000 eurot. Laenuperiood 3 kuni 60 kuud. Krediidi kulukuse määr 24,59% kuni 49,78%.