Bondora Kasutustingimused

Kasutustingimusi kohaldatakse kõigile õigussuhetele Kasutaja ja Operaatori ning Kasutaja ja teiste Kasutajate vahel.

Kasutustingimused

1.1. Laenuvõtja – kasutaja, kes on esitanud laenutaotluse ja/või kes on laenuvõtjana sõlminud laenulepingu

1.2. Pangapäev – tööpäev ehk päev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha Eesti ja Soome Vabariigis.

1.3. Nõue - laenulepingust tulenev rahaline nõue laenuvõtja vastu.

1.4. Tasud – kasutajatele kehtivad teenustasud, mis on esitatud portaalis avaldatud hinnakirjas.

1.5. Üldtingimused – laenulepingu üldtingimused, mis on avaldatud portaalis.

1.6. Laenuandja – Bondora AS, Eesti registrikood 11483929, EL-i KMKR number EE101252401. Postiaadress A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn 11316, Eesti.

1.7. Laenuandja veebileht – www.bondora.ee

1.8. Laenuandja e-posti aadress [email protected]

1.9. Laenusumma – summa, mille laenuandja annab laenulepingu alusel laenuvõtjale, st laenulepingu põhisumma.

1.10. Laen või laenuleping - laenuvõtja ja laenuandja vahel portaali kaudu sõlmitav laenuleping.

1.11. Laenutaotlus – kasutaja avaldus koos kogu teabega (ja dokumentidega), mille kasutaja on laenuandjale portaalis esitanud laenulepingu sõlmimise pakkumise saamiseks.

1.12. Intress - tasu laenusumma kasutamise eest.

1.13. Maksimaalne laenusumma – põhisumma, mille ulatuses on laenuvõtja nõus laenulepingut sõlmima.

1.14. Laenuandja – laenuandja.

1.15. Portaal – internetis aadressil www.bondora.ee asuv ning laenuandja hallatav e-teenuse keskkond, mille kaudu on kasutajatel võimalik raha laenata.

1.16. Viitenumber – isikustatud number kasutaja isiku tuvastamiseks.

1.17. Eritingimused – laenulepingu eritingimused.

1.18. Kasutustingimused – käesolevad Bondora kasutustingimused.

1.19. Kasutaja – kehtiva kasutuslepingu osapool kasutajana.

1.20. Kasutusleping – kasutaja ja laenuandja vahel sõlmitav leping, mille alusel saab kasutaja kasutada portaali ja mille alusel osutab laenuandja kasutajale portaali kaudu teenuseid.

2.1. Kasutustingimustes määratakse kindlaks 1) laenuandja ja kasutaja vahelise suhtluse ning 2) laenuandja poolt kasutajale osutatavate teenuste põhitingimused.

2.2 Käesolevad kasutustingimused on kõikide kasutaja ja laenuandja vahel portaali kaudu sõlmitavate kasutus- ja muude lepingute lahutamatu osa. Kasutustingimused hakkavad kehtima siis, kui kasutusleping loetakse punkti 3.4 kohaselt sõlmituks.

2.3 Lisaks kasutustingimustele reguleerivad laenuandja ja kasutaja vahelisi suhteid kehtivad õigusaktid ning laenuandja ja kasutaja vahel sõlmitud laenuleping(ud). Kui kasutustingimused on laenulepinguga vastuolus, on ülimuslik laenuleping.

2.4 Kasutustingimused, laenulepingu üldtingimused, hinnakiri ja muu asjakohane teave ning muud asjakohased dokumendid on kasutajale igal ajal tasuta kättesaadavad laenuandja veebilehel ja/või portaalis.

3.1. Üksnes kasutajaks hakkamisega saab isik õiguse kasutada portaali, sh

 • 3.1.1. õiguse esitada laenutaotlusi,
 • 3.1.2. õiguse sõlmida laenulepinguid,
 • 3.1.3. õiguse taotleda muude laenuandja pakutavate teenuste kasutamist ja sõlmida sellekohaseid lepinguid,
 • 3.1.4. võimaluse laenuandjaga suhelda.

3.2. Portaali kasutajaks hakkamiseks peab isik

 • 3.2.1. registreerima laenuandja veebilehel oma e-posti aadressi,
 • 3.2.2. kinnitama, et ta nõustub kasutustingimustega,
 • 3.2.3. kinnitama, et nõustub, et laenuandja töötleb tema isikuandmeid kooskõlas punktiga 10, ja
 • 3.2.4. kinnitama oma e-posti aadressi; selleks peab isik portaali sisse logima portaali loodud ajutist salasõna kasutades.

3.3. Kasutustingimustega nõustudes avaldab ja kinnitab kasutaja, et

 • 3.3.1. ta on füüsiline isik,
 • 3.3.2. ta on vähemalt 18-aastane,
 • 3.3.3. ta on täielikult õigus- ja teovõimeline,
 • 3.3.4. ta on Euroopa Liidu või Šveitsi kodanik,
 • 3.3.5. ta on Euroopa Liidu või Šveitsi alaline elanik,
 • 3.3.6. ta ei ole riikliku taustaga isik,
 • 3.3.7. tema suhtes ei rakendata rahvusvahelist finantssanktsiooni,
 • 3.3.8. oluline eksimus, ebaseaduslik ähvardus või vägivald või muu ei ole ebasoodsalt mõjutanud tema otsustusvõimet.

3.4. Laenuandja ja kasutaja vaheline kasutusleping loetakse käesolevas dokumendis esitatud tingimustel sõlmituks kohe pärast kõikide punktis 3.2 sätestatud tingimuste täitmist ja see leping kehtib tähtajatult või kuni see lõpetatakse kooskõlas punktiga 12.

3.5. Kasutajale ei saadeta kinnitust poolte vahel kasutuslepingu sõlmimise kohta, vaid selle asemel saab kasutaja ligipääsu portaalile. Kasutusleping, sh kasutustingimused, saadetakse viivitamata kasutaja e-posti aadressile, samuti on need kasutajale igal ajal tasuta kättesaadavad portaalis.

4.1. Portaali sisselogimiseks peab kasutaja sisestama oma portaali kasutajatunnuse ja salasõna.

4.2. Enne esimese laenulepingu sõlmimist peab kasutaja end tuvastama järgmiselt:

 • 4.2.1. tegema pangaülekande tema nimel avatud arvelduskontolt krediidiasutuses, mille tegevuskoht on Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis, kas otse sellelt arvelduskontolt või laenuandja aktsepteeritud mis tahes muud alternatiivi kasutades;
 • 4.2.2. esitama kõik laenuandja nõutud dokumendid kasutaja tuvastamiseks ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eeskirjade täitmiseks.

4.3. Kui kehtiv õigus ei nõua punkti 4.2 kohast tuvastamist, tuvastatakse kasutaja enne mis tahes toimingut või tehingut, millel on õiguslikud tagajärjed (nt enne laenulepingu sõlmimist või taganemisavalduse tegemist), ühe järgmise tuvastusmeetodi abil kasutaja valikul:

 • 4.3.1. portaali ainulaadne kasutajatunnus ja salasõna, mille kasutaja on valinud;
 • 4.3.2. mobiilne tuvastus kasutaja mobiilinumbrile saadetud ainulaadse PIN-koodi abil; või
 • 4.3.3. tuvastus muul viisil, mis on kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja mida laenuandja peab piisavaks.

4.4. Kasutaja tuvastamisel ei ole laenuandja piiratud punktidega 4.1 kuni 4.3 ja laenuandjal on õigus tuvastusprotseduuri igal ajal ühepoolselt muuta, sh kasutada muid seadusega lubatud tuvastusmeetodeid.

4.5. Tuvastusprotseduuri käigus saadud andmeid, nagu nimi, isikukood, arvelduskonto number, elukoha aadress jne, kogutakse registreerimisprotseduuri lõpus ja säilitatakse isikuandmetena.

4.6. Iga isikut, kes logib portaali sisse kasutajaandmetega (nt kasutajanimi ja salasõna), peetakse kasutajaks, välja arvatud juhul, kui laenuandjale on teatatud, et andmed on sattunud kolmanda isiku valdusesse.

5.1. Kasutaja kohustub

 • 5.1.1. mitte kasutama portaali ebaseaduslikeks tehinguteks või toiminguteks, sh pettuseks, rahapesuks, terrorismi rahastamiseks jne;
 • 5.1.2. esitama laenuandjale ainult tõest, õiget ja mitteeksitavat teavet ning mitte varjama laenuandja eest mis tahes teavet, mis võib laenuandjale oluline olla;
 • 5.1.3. teavitama laenuandjat viivitamata, kuid hiljemalt viie (5) pangapäeva jooksul laenuandjale esitatud teabe ja/või dokumentide mis tahes muutumisest;
 • 5.1.4. teavitama laenuandjat viivitamata, kuid hiljemalt viie (5) pangapäeva jooksul mis tahes asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada kasutaja suutlikkust täita laenuandja ja kasutaja vahel sõlmitud lepingutest, eelkõige laenulepingutest tulenevaid kohustusi;
 • 5.1.5. hoidma portaali sisselogimiseks tarvilikke andmeid ja vahendeid, sealhulgas ID-kaarti, salasõnu ja kasutajatunnuseid nii, et need ei satuks kolmandate isikute valdusesse;
 • 5.1.6. teavitama laenuandjat viivitamata, kuid hiljemalt viie (5) päeva jooksul punktis 5.1.5 nimetatud andmete või vahendite sattumisest kolmanda isiku valdusesse;
 • 5.1.7. käituma laenuandjaga suheldes viisakalt ja lugupidavalt.

5.2. Kui kasutaja ei täida punktis 5.1.3 nimetatud kohustust, on laenuandjal õigus eeldada, et kasutaja varem esitatud teave ja dokumendid on õiged, kuni kasutaja ei teata vastupidist.

6.1. Kasutaja ja laenuandja vahelised teated peavad olema kasutustingimustega samas keeles ja need saadetakse saajale portaali vahendusel, välja arvatud juhul, kui käesolevas dokumendis on kokku lepitud teisiti ja/või kui seadusega on nõutud teisiti.

6.2. Kui kasutaja ja laenuandja vaheline teade tuleb saata saajale e-kirja või posti teel, siis saadetakse see kontaktandmetele, mille saaja on teisele poolele teatanud portaali vahendusel, e-kirjaga või posti teel. Kui pool ei teavita teist poolt oma kontaktandmete muutumisest, siis kannab ta sellega seotud riske.

6.3. Teise poole õigetele kontaktandmetele saadetud teade loetakse kättesaaduks 1) isikliku kohaletoimetamise korral allkirja vastu kätteandmisel; 2) portaali vahendusel või e-kirjaga saatmise korral kolme (3) päeva möödumisel saatmisest; 3) lähteriigis asuvasse sihtkohta posti teel saatmise korral viie (5) päeva möödumisel tähitud kirja postitamisest; ja 4) lähteriigist väljaspool asuvasse sihtkohta posti teel saatmise korral seitsme (7) päeva möödumisel tähitud kirja postitamisest.

6.4. Kui kasutaja ei ole saanud teadet, mille saamist ta oskab oodata või mille saamises on pooled kokku leppinud, teavitab kasutaja laenuandjat sellest viivitamata, kuid hiljemalt kolme (3) pangapäeva jooksul alates kättesaamise eeldatavast tähtpäevast.

6.5. Kasutaja peab kohe kontrollima laenuandjalt saadud teates sisalduva informatsiooni õigsust ja esitama kaebuse kohe pärast teate saamist.

7.1. Laenu on võimalik taotleda ainult laenutaotluse esitamisel portaali kaudu.

7.2. Kasutaja märgib laenutaotlusesse

 • 7.2.1. oma kontaktandmed, sh nime, isikukoodi, aadressi, telefoninumbri;
 • 7.2.2. üldandmed, sh kodu omandiõiguse, hariduse, suhtestaatuse, ülalpeetavate ja tööhõive staatuse kohta;
 • 7.2.3. andmed oma sissetuleku kohta;
 • 7.2.4. andmed oma kohustuste kohta;
 • 7.2.5. andmed oma maksekohustuste rikkumise kohta;
 • 7.2.6. soovitud laenusumma;
 • 7.2.7. laenu eesmärgi;
 • 7.2.8. kuumaksete tasumise tähtpäeva;
 • 7.2.9. muud laenuandja nõutud andmed (sh dokumendid kasutaja sissetuleku ja kohustuste kontrollimiseks).

7.3. Laenutaotluse esitamisega kinnitab kasutaja, et

 • 7.3.1. laenuandjale esitatud andmed ja dokumendid on tõesed ja õiged ega ole eksitavad ning kasutaja ei varja laenuandja eest informatsiooni, mis on või võib talle oluline olla;
 • 7.3.2. laenuandjale esitatud andmeid ja dokumente võib laenuandjale üle anda ja laenuandja võib kasutada neid kooskõlas punktis 10 sätestatud andmekaitse eeskirjadega;
 • 7.3.3. ta on kasutustingimuste ja laenulepinguga põhjalikult tutvunud, saab nende sisust täielikult aru ja kinnitab, et need vastavad tema tahtele; ja
 • 7.3.4. kasutustingimuste ja laenulepingu kohaselt antud kinnitused vastavad tõele.

7.4. Enne laenutaotluse esitamist peab kasutaja end tuvastama kooskõlas punktiga 4.

7.5. Laenutaotlus ei ole kasutajale siduv ehk ta võib laenutaotluse igal ajal enne laenulepingu sõlmimist tagasi võtta seda põhjendamata.

8.1. Laenuandja hindab kasutaja krediidivõimelisust ja teeb krediidiotsuse andmete ja dokumentide põhjal, mille kasutaja on esitanud ja mis on laenuandjale kättesaadavad avalikest andmebaasidest ja mujalt.

8.2. Laenuandjal on õigus teha üks järgmistest krediidiotsustest:

 • 8.2.1. laenutaotlus rahuldada;
 • 8.2.2. laenutaotlus tagasi lükata; või
 • 8.2.3. teha vastupakkumine ja muudetud laenutaotlus rahuldada.

8.3. Laenuandja teeb krediidiotsuse ja teavitab kasutajat sellest viivitamata, kuid hiljemalt kahe (2) pangapäeva jooksul alates kõikide nõutud andmete ja dokumentide saamisest kasutajalt. Laenuandja ei ole kohustatud krediidiotsust põhjendama, välja arvatud juhul, kui ta lükkab laenutaotluse tagasi avalikust andmebaasist saadud teabe põhjal; sellisel juhul peab ta kasutajat selliste päringute tulemustest teavitama.

9.1. Laenulepingut loetakse õiguslikult siduvaks ning laenuandja ja laenuvõtja vahel sõlmituks alates päevast, mil mõlemad pooled selle elektrooniliselt või digitaalselt allkirjastasid või heaks kiitsid.

9.2. Laenuleping, muu nõutud teave ja muud nõutud dokumendid tuleb teha kasutajale portaalis kättesaadavaks kohe pärast seda, kui laenuleping loetakse poolte vahel sõlmituks, ja need peavad laenulepingu kehtivuse ajal olema kogu aeg portaalis tasuta kättesaadavad.

10.1. Kasutaja nõusolek ja üldpõhimõtted

 • 10.1.1. Kasutajalepingu sõlmimisel, laenutaotluse esitamisel ja laenulepingu sõlmimisel annab kasutaja laenuandjale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks kooskõlas kasutustingimustega ja eelkõige käesoleva punktiga 10.
 • 10.1.2. Kasutaja esitab laenuandjale üksnes õigeid, täpseid ja ajakohaseid andmeid. Vale- ja puudulike andmete tahtlik esitamine on keelatud ja seda loetakse kasutuslepingu rikkumiseks.
 • 10.1.3. Laenuandja töötleb kasutaja andmeid seni, kuni see on mõistlikult vajalik laenuandja ärilistel eesmärkidel ning kasutuslepingust, laenulepingutest või kehtivatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, kui kasutustingimustes ei ole sätestatud teisiti.
 • 10.1.4. Kasutajal on kogu aeg õigus
  • a) küsida laenuandjalt, milliseid andmeid on ta kasutaja kohta kogunud,
  • b) küsida laenuandjalt, millistele kolmandatele isikutele on kasutaja isikuandmeid edastatud,
  • c) vaadata andmeid volitatud töötlejate kohta laenuandja veebilehel (www.bondora.ee),
  • d) teavitada Laenuandjat, et ta ei soovi 1) saada personaalseid pakkumisi ega reklaame, 2) oma andmete töötlemist tarbijaharjumuste uurimise ja/või otseturunduse eesmärgil ja/või 3) oma andmete edastamist nimetatud eesmärgil kolmandale isikule,
  • e) nõuda, et 1) tema isikuandmete töötlemine lõpetataks, 2) tema kohta kogutud isikuandmed kustutataks või eraldataks, 3) tema kasutajakonto suletaks, kuid seda eeldusel, et kasutajal ei ole laenuandjaga kehtivaid lepinguid, laenuandjal ei ole seadusest tulenevat kohustust andmeid säilitada või töödelda ja laenuandjal ei ole muud õiguslikku alust kasutaja andmete töötlemiseks.
 • 10.1.5. Laenuandja teavitab laenuvõtjat, kui laenutaotlus lükatakse tagasi kolmandatelt isikutelt kogutud andmete põhjal, ja avaldab need andmed laenuvõtjale.

10.2. Andmetöötluse eesmärk

Laenuandja kasutab kasutaja isikuandmeid

 • 10.2.1. kasutuslepingu ja muude lepingute sõlmimiseks, muutmiseks ja täitmiseks, sh laenuandja kohustuste täitmiseks, kasutaja krediidivõimelisuse hindamiseks, kasutaja maksimaalse krediidilimiidi määramiseks ning laenulepingute täitmise ja jõustamise tagamiseks ja haldamiseks;
 • 10.2.2. laenuandja kasutus- ja muude lepingute järgsete õiguste jõustamiseks ja kaitsmiseks, sh andmete edastamiseks võlga sissenõudvatele ettevõtetele ja õigusnõustajatele;
 • 10.2.3. kasutajaga suhtlemiseks;
 • 10.2.4. kasutajale teenuste reklaamimiseks, muu hulgas võib laenuandja edastada laenuandja koostööpartnerite pakkumisi;
 • 10.2.5. laenuandja IT-süsteemide ja -teenuste, toodete ja teenuste arendamiseks ja haldamiseks;
 • 10.2.6. statistilise ja finantsanalüüsi tegemiseks;
 • 10.2.7. teabe edastamiseks (potentsiaalsetele) investoritele, võlausaldajatele ja koostööpartneritele; ning
 • 10.2.8. muude seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

10.3. Töödeldud andmed

Laenuandjal on õigus töödelda kõiki andmeid, mida kasutaja on laenuandjale avaldanud. Samuti on laenuandjal õigus otsida, koguda ja töödelda andmeid, mida ta on kasutaja kohta saanud avalikult ligipääsetavatest allikatest või piiratud ligipääsuga allikatest kasutajale kasutuslepingu või laenulepingu alusel teenuste osutamise käigus või laenutaotluse menetlemisel. Laenuandja töötleb peamiselt (kuid mitte ainult) järgmisi kasutaja andmeid:

 • 10.3.1. kasutaja isikuandmed, nt nimi, sünniaeg, isikukood, suhtluskeel, perekonnaseis ja isikut tõendavate dokumentide andmed;
 • 10.3.2. kasutaja kontaktandmed, nt postiaadress, elukoha aadress, e-posti aadress ja telefoninumber;
 • 10.3.3. andmed kasutaja töökoha ja hariduse kohta, nt haridustase, õppeasutus, tööandja, ametikoht ja eriala;
 • 10.3.4. andmed kasutaja majandusliku ja finantsolukorra kohta, nt sissetulek, vara, kohustused, vara päritolu, arvelduskonto tehingud;
 • 10.3.5. andmed kasutaja tehingute ja nendega seotud õigussuhete kohta, nt lepingupartnerid, äritegevus, portaali vahendusel tehtud tehingud, kohustuste täitmine;
 • 10.3.6. andmed kasutaja harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta portaali teenuste kasutamisel;
 • 10.3.7. andmed laenuandja korraldatud tarbijamängudes ja kampaaniates osalemise kohta, nt andmed kogutud punktide ja võidetud auhindade kohta;
 • 10.3.8. andmed kasutaja usaldusväärsuse ja krediidivõimelisuse kohta, nt andmed kasutaja maksekäitumise ja kohustuste rikkumise kohta;
 • 10.3.9. seadusest tulenevate kohustuste täitmisel saadud andmed.

10.4. Kasutaja andmete avaldamine kolmandatele isikutele

Laenuandjal on õigus avaldada kasutaja andmeid (mõistlikus ulatuses punktis 10.2 nimetatud eesmärke arvestades)

 • 10.4.1. laenuandjaga samasse gruppi kuuluvale juriidilisele isikule;
 • 10.4.2. isikule, kes on seotud kasutuslepingu ja/või muu laenuandja ja kasutaja vahelise lepingu sõlmimise ja/või muutmisega ning nendest tulenevate laenuandja kohustuste täitmisega (nt kommunikatsiooni- ja trükiteenuste osutajad, maksete vahendajad, krediidiasutused, IT-teenuste osutajad);
 • 10.4.3. teenuseosutajale, kellele laenuandja on õigusaktides sätestatud tingimustel (osaliselt või täielikult) edasi andnud oma tegevuse, mis on vajalik kasutuslepingu või laenulepingu alusel teenuste osutamiseks või mis on eelnevaga seotud;
 • 10.4.4. krediidivõimelisuse hindamiseks vajalikke andmeid sisaldava andmekogu pidajale (nt Soumen Asiakstieto OY) ja maksehäireregistri pidajale (nt Creditreformi grupp);
 • 10.4.5. teenuseosutajale, keda laenuandja kasutab punktis 10.2 kirjeldatud tegevusteks – andmeid volitatud töötlejate kohta leiab laenuandja veebilehelt (www.bondora.ee);
 • 10.4.6. volitatud töötlejale, st isikule, kes töötleb andmeid laenuandja nimel lepingu alusel;
 • 10.4.7. nõude ostjale või potentsiaalsele ostjale;
 • 10.4.8. nõuet omandavale isikule;
 • 10.4.9. nõude pandipidajale või potentsiaalsele pandipidajale;
 • 10.4.10. laenuandja investorile ja/või võlausaldajale või potentsiaalsele investorile ja/või võlausaldajale;
 • 10.4.11. muule kolmandale isikule (näiteks inkassoettevõte, jurist, kohus, kohtutäitur, pankrotihaldur) kasutaja vastu kehtivatest nõuetest tulenevate võlgade sissenõudmise raames;
 • 10.4.12. laenuandjale õigusabi-, raamatupidamis- või auditeerimisteenust osutavale isikule eeldusel, et vastav teenuseosutaja on suhetes laenuandjaga võtnud endale kohustuse mitte avaldada isikuandmeid kolmandatele isikutele;
 • 10.4.13. muudele isikutele (eespool mainimata), kui avaldamiskohustus tuleneb kohaldatavatest õigusaktidest.

10.5. Andmete muutumisest teavitamine

 • 10.5.1. Kasutaja peab teavitama laenuandjat oma isikuandmete muutumisest viivitamata kooskõlas punktiga 5.1.3 ja punktiga 6.
 • 10.5.2. Andmete muutumisest teavitamata jätmine on kasutuslepingu oluline rikkumine.

11.1. Laenuandjal on õigus piirata kasutaja portaali kasutusõigust või see tühistada, lükata tagasi laenutaotlusi ja seadusega lubatud ulatuses keelduda kasutuslepingust ja/või laenulepingust ja/või muust laenuandja ja kasutaja vahel sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmisest, kui kasutaja rikub kasutuslepingut ja/või laenulepingut ja/või muud laenuandjaga sõlmitud lepingut.

11.2. Laenuandjal on võlgnevuse korral õigus pöörduda kasutaja poole kontaktandmetel, mille laenuvõtja on laenuandjale teatanud.

11.3. Kui kasutaja on sõlminud mitu laenulepingut ja laenuandjale üle kantud vahenditest ei piisa sissenõutavaks muutunud nõuete rahuldamiseks, jagab laenuandja vahendid proportsionaalselt.

12.1. Kasutajal on õigus põhjust avaldamata kasutuslepingust taganeda neljateistkümne (14) päeva jooksul alates kasutuslepingu sõlmimisest, esitades selleks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse portaalis või e-kirja teel. Kasutuslepingust taganemise õiguse kasutamiseks tuleb taganemisavaldus esitada laenuandjale enne käesolevas dokumendis nimetatud tähtaja lõppu. Kasutuslepingust taganemiseks peab kasutaja viivitamata, kuid hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamisest täitma kõik oma seni täitmata finantskohustused laenuandja vastu mis tahes lepingu alusel. Kui kasutaja ei täida oma kohustusi käesolevas dokumendis ette nähtud tähtaja jooksul, siis loetakse, et kasutaja ei ole kasutuslepingust taganenud.

12.2. Kasutaja võib kasutuslepingu lõpetada laenuandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse esitamisega portaalis või e-kirja teel vaid juhul, kui kõik tema finantskohustused laenuandja vastu mis tahes lepingu alusel on täielikult täidetud.

12.3. Laenuandja võib kasutuslepingu lõpetada ja tühistada ligipääsu portaalile või piirata seda (alati üldtingimuste punkti 3.3 või 13.3 alusel, sh anda üldtingimustes nimetatud ajapikendust), kui

 • 12.3.1. kasutaja rikub kasutuslepingu tingimusi;
 • 12.3.2. kasutaja on rakendanud või rakendab laenuandja kirjaliku loata automaatseid vahendeid (mida laenuandja ei ole heaks kiitnud) portaali kasutamiseks ja andmete automaatseks kogumiseks portaalist (muu hulgas võivad sellisteks vahenditeks olla andmekogumisrobotid, ämblikrobotid, skreeperid ja muud automaatsed vahendid või programmid) või kui kasutaja rakendab portaali andmete või sisu piiritlemiseks või portaali muul viisil mõjutamiseks raamimismeetodeid.

13.1. Laenuandjal on õigus saada ja kasutaja on kohustatud maksma osutatud teenuste eest tasu hinnakirja, laenulepingu ja/või muude laenuandjaga sõlmitud lepingute alusel.

13.2. Lisaks hinnakirjas ning laenuandja ja kasutaja vahel sõlmitud lepingutes nimetatud tasudele peab kasutaja maksma kõik laenuandja kulud, mis tulenevad kasutaja huvides tehtud toimingutest, ja sissenõutavateks muutunud nõuete sissenõudmisega seotud kulud (sh õigusabikulud, võla sissenõudmise kulud, kohtukulud jne) seadusega lubatud maksimaalses ulatuses.

13.3. Kasutaja maksab laenuandjale kõik tasud ja kulud kasutajale portaalis edastatud teate alusel teates märgitud mõistlikuks maksetähtpäevaks.

13.4. Kasutaja maksab kõik tasud ja kulud ilma mahaarvamiste ja/või tasaarveldusteta.

14.1. Kasutaja vastutab kahju ja kaotuse eest, mis on laenuandjale põhjustatud sellega, et kasutaja ei täitnud nõuetekohaselt kasutustingimustest või muudest kasutaja ja laenuandja vahel sõlmitud lepingutest tulenevaid teavitamiskohustusi, sealhulgas vastutab kasutaja kahju ja kaotuse eest, mis on laenuandjale põhjustatud sellega, et kolmas isik sai oma valdusesse punktis 5.1.5 nimetatud andmed ja vahendid, välja arvatud juhul, kui kasutaja on nõuetekohaselt täitnud punktist 5.1.6 tuleneva teavitamiskohustuse.

14.2. Kasutaja teeb tehinguid otse portaalis ja omal vastutusel tehingu osapoolena; portaalis pakutavaid lepinguvorme võivad kasutajad kasutada omal vastutusel ja riisikol. Laenuandja ei vastuta kasutaja võimalike seadusest tulenevate kohustuste eest, mis võivad tekkida laenulepingu sõlmimisest või täitmisest portaali kaudu.

14.3. Lepingu ükski punkt ei piira vastutust kohustuste tahtliku rikkumise eest.

15.1. Laenuandjal on õigus kasutustingimusi ühepoolselt muuta, kui kasutustingimustest tulenevaid suhteid reguleerivad õigusaktid või standardid muutuvad ja kasutustingimuste muutmine on vajalik uute õigusaktide ja/või standarditega kooskõla tagamiseks. Kasutajat teavitatakse sellistest muudatustest portaali kaudu. Muudatused jõustuvad asjaomase teate avaldamisel portaalis.

15.2. Laenuandjal on õigus kasutustingimusi ühepoolselt muuta eeldusel, et sellised muudatused ei ole kasutaja suhtes ebaõiglased, kasutajale teatatakse muudatustest vähemalt kolmkümmend (30) päeva ette ja kasutajal on õigus kasutusleping ning kõik muud laenuandja ja kasutaja vahel sõlmitud lepingud viivitamata lõpetada. Kasutajat teavitatakse sellistest muudatustest portaali kaudu viivitamata. Kahtluse välistamiseks olgu öeldud, et kui kasutaja lõpetab kasutuslepingu ning kõik muud laenuandja ja kasutaja vahel sõlmitud lepingud, peab ta esitama laenuandjale portaali kaudu või e-kirja teel sellekohase avalduse kolmekümne (30) päeva jooksul alates asjaomase teate saamisest ja täitma kõik laenuandjaga sõlmitud lepingutest tulenevad finantskohustused sama tähtaja jooksul. Kahtluse välistamiseks olgu öeldud, et kui kasutaja ei täida kõiki oma finantskohustusi nimetatud tähtaja jooksul, siis loetakse, et kasutaja ei ole kasutuslepingut ega muid laenuandjaga sõlmitud lepinguid lõpetanud. Muudetud kasutustingimused jõustuvad kolmekümne (30) päeva möödumisel alates teate avaldamisest või siis, kui kasutaja nõustub muudetud kasutustingimustega, klõpsates portaali sisselogimisel asjaomasel väljal (nt kast, nupp vms), kumb tahes juhtub varem.

15.3. Laenuandjal on õigus hinnakirja ühepoolselt muuta ning sellisel juhul tuleb kasutajale sellest vähemalt kolmkümmend (30) päeva ette teatada ja kasutajal peab olema õigus kasutusleping ning kõik muud laenuandja ja kasutaja vahel sõlmitud lepingud viivitamata lõpetada. Muudetud hinnakiri jõustub teate avaldamisel eeldusel, et kasutaja ei ole otsustanud kasutuslepingut kooskõlas käesoleva punktiga lõpetada.

16.1. Kasutustingimusi ja kasutuslepingut reguleerivad Eesti Vabariigi seadused.

16.2. Kasutustingimustest või kasutuslepingust tulenevad või nendega seotud vaidlused laenuandja ja kasutaja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel, võttes arvesse sel ajal kehtivat ja laenuandja veebilehel avaldatud tarbijakaebuste menetlemise korda. Lisaks on kasutajal õigus pöörduda pädevasse kohtuvälisesse organisse, näiteks Soome Tarbijavaidluste Komisjoni (soome keeles kuluttajariitalautakunta), Eesti Tarbijakaitseametisse, Eesti Finantsinspektsiooni ja/või Eesti Andmekaitse Inspektsiooni. Vaidlus, mida pooled ei suuda mõistliku aja jooksul sõbralike läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse (i) Eesti Vabariigi pädevas kohtus, kaasa arvatud juhul, kui kasutaja asub pärast kasutuslepingu jõustumist elama teise riiki või kui kasutaja elukoht on hagi esitamise ajal teadmata, ja (ii) Soomes elavate kasutajate puhul Soome pädevas piirkonnakohtus kui esimese astme kohtus.

17.1. Laenuandja maksejõuetuse korral lõpetatakse uute laenulepingute sõlmimine viivitamata. Laenuandja maksejõuetus ei mõjuta laenulepingute kehtivust.

17.2. Portaal, laenuandja veebileht ja nende sisu autoriõigused kuuluvad laenuandjale. Kasutajal ei ole õigust portaali lehti salvestada, kopeerida, muuta, üle kanda, edastada ega avaldada muuks kui eraviisiliseks kasutamiseks.

17.3. Laenuandja üle teeb järelevalvet Eesti Finantsinspektsioon (aadress Rahukohtu 2, 10130 Tallinn, Eesti, e-post [email protected], veebileht www.fi.ee).

Käesolevad kasutustingimused kehtivad kõikidele kasutuslepingutele ja laenulepingutele, mis on sõlmitud pärast 23.03.2017 ja enne kasutustingimuste järgmise redaktsiooni jõustumist.

Käesolevas privaatsuseeskirjas antakse ülevaade andmetest ja teabest, mida Teilt meie teenuste kasutamisel kogume, kuidas me seda kogutud teavet kasutame, kellega me seda jagame ja millised on Teie õigused seoses sellega.

Me järgime Teie andmete töötlemise kohta kehtestatud väga rangeid eeskirju, mis tulenevad Euroopa Liidu ja Eesti isikuandmete kaitset käsitlevatest õigusaktidest. Käesolev privaatsuseeskiri kehtib füüsilisest isikust kasutajatele ega hõlma juriidilisest isikust kasutajaid.

Käesolevas privaatsuseeskirjas sisalduvaid mõisteid kasutatakse samas tähenduses, nagu on kirjeldatud Bondora kasutustingimustes.

1. Andmete kogumine

Andmeid, mida Teilt kogume, võib liigitada järgmiselt:

 • isikuandmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg, aadress, sugu, isikutunnistuse andmed, panga nimi, pangakonto number);
 • kontaktandmed (nt e-posti aadress, mobiiltelefon);
 • finantsandmed (nt sissetulek, kohustused);
 • tehingute andmed ja lehitsemise andmed (nt meie veebisaidil kasutatud teenused, IP-aadress, veebilehitseja liik, eelistused, investeerimiseesmärgid, laekumised, suhtlus).

Eespool nimetatud andmeid võime saada järgmistest allikatest:

 • Teie ise (nt Teie sisestatud ja jagatud andmed, viis, kuidas Te meie platvormi kasutate, Teie kasutatavad digitaalsed seadmed, suhtlus, küpsised);
 • kolmandad isikud (nt avalikud allikad, krediidireitinguagentuurid, koostööpartnerid ja tütarettevõtted);
 • riigiasutused ja äriettevõtted.

2. Andmete kasutamine

Selleks, et saaksime Teile platvormi vahendusel teenuseid osutada, võib juhtuda, et peate meile või meie partneritele esitama teenuste osutamiseks vajalikke andmeid. Kui Te nimetatud andmeid meile ei esita, ei saa me Teile teenuseid osutada.

Teie kohta kogutavaid andmeid võime kasutada järgmistel eesmärkidel:

 • Teie kasutajakonto haldamine;
 • Teile teenuste osutamine;
 • Teie krediidivõime hindamine;
 • Teie suhtes menetluse alustamine, kui Te ei maksa oma laenu tagasi;
 • Teie isikusamasuse ja muu meile esitatud andmete kontrollimine;
 • pettuse, rahapesu või muu kuriteo ennetamine ja avastamine;
 • meie platvormi ja teenuste kvaliteedi tõstmine;
 • õiguslike nõuete kindlakstegemine, teostamine ja kaitsmine;
 • Teile osutatavate teenuste analüüsimine ja täiustamine;
 • uute teenuste väljatöötamine ja Teile pakkumine;
 • kogutavate andmete põhjal statistiliste aruannete koostamine, et hinnata oma äri, tegevusi ja teenuste kvaliteeti;
 • meie ja meiega samasse kontserni kuuluvate ettevõtete muude teenuste ja toodete pakkumine Teile;
 • ühenduse võtmine Teiega;
 • oma teenuste reklaamimine platvormi vahendusel või Teie kontaktandmeid kasutades;
 • teenindus- ja turundusteadete saatmine Teile;
 • nõutav aruandlus;
 • mis tahes muu seaduslik eesmärk.

3. Andmete jagamine

Me võime jagada Teie andmeid eespool nimetatud eesmärkidel järgmiste kolmandate isikutega:

 • meiega samasse kontserni kuuluvad ettevõtted;
 • koostööpartnerid (nt kolmandast isikust volitatud töötlejad, turundusteenuste osutajad, raamatupidamisettevõtted jne);
 • riigiasutused ja äriettevõtted (nt politsei, kohus, krediidireitinguagentuurid jne);
 • inkassofirmad ja advokaadid;
 • mis tahes isik, kellele võime osa oma tegevusest või varast üle anda.

Me tagame, et kasutajaandmed on kättesaadavad vaid äriühingu töötajatele, kellel peab tööülesannetest tulenevalt olema juurdepääs sellistele andmetele. Kõik Bondora töötajad on kohustatud hoidma andmeid salajas ja nad ei tohi jagada andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud eespool nimetatud eesmärkidel.

4. Andmete hoiustamine

Andmeid hoiustatakse ja arhiivitakse turvalises serveris, millele on ligipääs vaid vähestel isikutel. Turvalisus on tagatud rangete privaatsuse kaitse standarditega, mida täidavad kohusetundlikud kolmandast isikust partnerid.

5. Teabeturve

Kasutame mitut interneti turvameedet, et tagada andmete turvaline töötlemine, edastamine ja arhiivimine.

Serverid asuvad Frankfurdis Saksamaal olevas andmekeskuses, mida käitab Telehouse, kes kuulub maailma 200 juhtiva ettevõtte hulka. Serverihalduseks on sõlmitud eraldi leping ettevõttega Virtion GmbH. Need ettevõtted võimaldavad meil pakkuda oma IT-ressursside paremat kättesaadavust ja kasvupotentsiaali ning suuremat paindlikkust.

Kogu nende tegevus on kooskõlas mitmete standarditega, sealhulgas ISO 27001:2005 (infoturbe haldus), BS25999-2:2007 (tegevuse järjepidevuse haldus), PCI-DSS (maksekaarditööstus), ISO 9001:2008 kvaliteedistandardid ja ISO 14001:2004 (keskkonnajuhtimissüsteemi standard).

Ettevõtted on kehtestanud ööpäevaringse füüsilise ja virtuaalvalve. Kõiki liikumisi andmekeskuses jälgivad lähitoimekaardilugejad ja volitamata isikuid avastavad infrapunaandurid. Bondoras tuvastatakse, jälgitakse ja tõrjutakse turvarikkumisi tark- ja riistvaraliste turvamüüridega.

6. Teie õigused

Me oleme kohustatud teavitama Teid sellest, milliseid andmeid kogutakse, kust andmeid kogutakse, kuidas andmeid kasutatakse, kellega andmeid jagatakse, kui kaua andmeid säilitatakse ja millised on Teie õigused seoses sellega. Teavet selle kohta esitatakse Teile meie veebisaidil (kui on kohaldatav) ja käesolevas privaatsuseeskirjas.

Teil on õigus oma andmetega tutvuda. Me oleme kohustatud esitama Teile ülevaate andmetest, mis meil Teie kohta on, välja arvatud juhul, kui selle nõude täitmata jätmiseks on õiguslik põhjendus. Me üritame esitada Teile seda teavet esimesel võimalusel ja tasuta. Pange tähele, et kui taotlete isikuandmetega tutvumist üle kahe korra aastas, on meil õigus nõuda tasu, et katta andmete esitamisega seotud kulud. Saatke meile e-kiri aadressil [email protected].

Teil on õigus taotleda oma andmete parandamist, kui need on valed või puudulikud. Saatke meile e-kiri aadressil [email protected].

Teil on õigus taotleda meilt oma andmete kustutamist. Meil on õigus keelduda taotluse rahuldamisest, kui andmete olemasolu on vajalik lepinguliste kohustuste täitmiseks või kui selline kohustus tuleneb kohaldatavast õigusest. Saatke meile e-kiri aadressil [email protected].

Teil on õigus taotleda meilt andmete töötlemise piiramist ja võtta tagasi oma varem antud nõusolek andmete töötlemiseks. Meil on õigus keelduda taotluse rahuldamisest, kui töötlemine on vajalik õiguslike nõuete tuvastamiseks või kaitsmiseks. Saatke meile e-kiri aadressil [email protected].

Teil on õigus saada oma isikuandmeid, mille olete ise meile esitanud, nende andmete edastamiseks teisele teenuseosutajale. Saatke meile e-kiri aadressil [email protected].

7. Andmete säilitamine

Me säilitame Teie andmeid niikaua, kui oleme selleks seadusega kohustatud. Kui kohaldatava õiguse alusel ei ole andmete töötlemine ja hoiustamine enam vajalik, kustutatakse need registrist.

8. Automatiseeritud otsused

Me kasutame automatiseeritud protsessi, et otsustada, kas kiita Teie laenutaotlus heaks või lükata see tagasi. Meie automatiseeritud protsess hindab kõiki andmeid, mida oleme Teie kohta kogunud, ja arvutab Teie krediidihinde. Selle alusel pakutakse Teile laenu Teie taotletud tingimustel või Teile pakutakse väiksemat laenusummat või erinevat tähtaega või Teie taotlus lükatakse tagasi.

Lisaks automatiseeritud krediidihindamisele võime automatiseeritult otsustada, et andmete töötlemise tulemusel on alust arvata, et võite toime panna pettuse või rahapesu.

Meie automatiseeritud protsesse katsetatakse, hinnatakse ja kontrollitakse korrapäraselt, et tagada nende korrektsus.

Kui soovite taotleda otsuse muutmist, saatke e-kiri aadressile [email protected].

9. Küpsised

Me kasutame küpsiseid, mis on väikesed tekstifailid, mille veebilehe server Teie kõvakettale salvestab. See võimaldab meil koguda teatud andmeid Teie veebilehitsejast. Lisateavet leiab küpsistepoliitikast.

10. Lingid kolmandate isikute veebisaitidele

Lingid kolmandate isikute veebisaitidele Bondora veebisaidilt või vastupidi on üksnes kiirviited meie platvormi kasutajatele kasulike teenuste või teemade juurde. Pange tähele, et kolmandate isikute veebisaitidel võivad kehtida teistsugused privaatsuseeskirjad ja/või turvastandardid.

11. Bondorast

Bondora AS on Eestis asutatud äriühing, mille registrikood on 11483929 ja mille asukoht on Tammsaare Ärikeskus, Tallinn, Eesti. Bondora AS-ile on tegevusloa andnud ja tema üle teeb järelevalvet Finantsinspektsioon.

Käesolevat eeskirja uuendati viimati 5. juunil 2018. aastal.

Meie soov on, et jääksite meie teenustega rahule, aga kui peaks juhtuma vastupidi, siis andke sellest meile teada. Selleks toimige järgmiselt:

 • Saatke oma kaebus e-kirjaga meie klienditeenindusse aadressil [email protected].
 • Kui oleme Teie kaebuse kätte saanud, saadetakse Teile e-kirjaga automaatne teavitus (üldjuhul 1 tööpäeva jooksul).
 • Sellest hetkest hakkame Teie kaebusega tegelema ja saadame vastuse 5 tööpäeva jooksul.

Kui Te ei ole rahul meie vastusega, võite otsuse peale kaevata, saates saadud vastuse e-kirjaga meie klienditeenindusse. Seejärel juhtub järgmist.

 • Meie klienditeeninduse juht kinnitab kättesaamist ja annab Teile esialgset tagasisidet viie tööpäeva jooksul.
 • Nelja nädala jooksul alates Teie kaebuse saamisest saadame Teile lõpliku vastuse või infot selle kohta, millal Teiega jälle ühendust võtame. Kui lõplik vastus on negatiivne, selgitame selgelt, miks Teie taotlust ei rahuldatud.
 • Kui Te siiski ei ole ka meie lõpliku põhjendatud vastusega rahul, siis on Teil võimalik pöörduda Tarbijakaitse poole.

Sissejuhatus

Kõik seoses Bondora laenuplatvormiga tekkida võivad huvide konfliktid tuvastatakse ja lahendatakse Bondora poolt. Me võtame kõik vajalikud meetmed, et ennetada konflikti edasiarenemist ja sellega kaasneda võivaid kahjusid meie klientide huvidele. Käesolevas dokumendis kirjeldatakse meie huvide konfliktide alaseid eeskirju (edaspidi „konfliktide eeskirjad”), mida kohaldatakse meie laenuplatvormi tegevusele.

Oleme täielikult pühendunud oma regulatiivnormidest ja õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmisele ja eetikanormide järgmisele. Kõik meie töötajad kohustuvad lepinguliselt meie konfliktide eeskirju täitma. Konfliktide eeskirjade rikkumine võib kaasa tuua karistuse, muu hulgas töölepingu lõpetamise.

Potentsiaalse või realiseerunud huvide konflikti tunnused

Huvide konflikt võib tekkida, kui mõni Bondora juhatuse liige, töötaja, partnerettevõtte töötaja või muu ettevõttega seotud „asjaomane isik” osutab Bondora klientidele teenust või tegeleb iseseisvalt muu tegevusega, mis võib Bondora klientide huve kahjustada, näiteks olukorras kus mõni ülalnimetatud isikutest:

 • võiks Bondora kliendi arvel rahalist kasu saada või rahalise kahju tekkimist vältida;
 • omab majanduslikku huvi osutatud teenuse tulemuse suhtes, kusjuures see huvi erineb Bondora kliendi huvist;
 • saab tasu ühe Bondora kliendi soosimise eest mõne teise Bondora kliendi ees;
 • saab Bondora kliendile osutatud teenuse eest mõnelt teiselt isikult ükskõik millist tasu (raha/kaupa/teenuseid) peale tavapärase vahendustasu.

Meie tuvastatud potentsiaalsed või realiseerunud huvide konfliktid

Otselaenamise olemuse tõttu võib meie tegevust käsitleda teenuse osutamisena nii laenuandjatele (investoritele) kui ka laenajatele. Laenajatelt võetakse meie platvormi kasutamise eest vahendustasu vastavalt nende sõlmitud laenulepingutele ja teistele lepingutele. Selle vahendustasu suurus oleneb laenaja laenu pankrotistumise tõenäosusest, laenaja krediidireitingust ja konkreetsest laenulepingust.

Lisaks võime kolmandatele osapooltele maksta klientide meile suunamise eest, kusjuures sellised tehingud avalikustatakse nõuetekohaselt.

Lisaks võime pakkude finantsasutustest investoritele eelisjuurdepääsu laenuturule ning täiendavaid mittestandardseid nõustamisteenuseid, mis on sätestatud kasutuslepingus.

Töötajad

Huvide konflikt võib tekkida, kui Bondora töötaja (või töötaja perekond) on mingil viisil seotud mõne tehingu teise osapoolega, eriti kui see osapool on Bondora klient. Muu hulgas loetakse seotud isikuteks Bondora klientide juhatuse liikmeid, olulist osalust omavaid isikuid ja konsultante. Bondora töötajad on kohustatud avalikustama kõik seosed, mis võivad nende otsuseid mõjutada või hõlmavad majanduslikku huvi.

Huvide konfliktide lahendamine ja avalikustamine

Bondora võtab kõik võimalikud ja mõistlikud meetmed võimalike huvide konfliktide lahendamiseks.

Kui on arvestatav risk kahjude tekkimiseks mõnele Bondora kliendile, avalikustame me selle.

Me rakendame kõiki vajalikke protseduure, muu hulgas töötajate koolitamist, et tagada huvide konflikte põhjustada võivate olukordade tuvastamist ja nõuetekohast lahendamist.

Kõiki potentsiaalseid konfliktiolukordi jälgitakse hoolikalt.

Täiendav teave

Käesolevat dokumenti vaadatakse korrapäraselt üle ja ajakohastatakse vastavalt vajadusele. Kui teil tekib käesolevate eeskirjade kohta küsimusi, saatke need e-posti aadressil [email protected].

Mõistetel on sama tähendus nagu Bondora kasutuslepingus, kui neid ei ole siin teisiti defineeritud.

Lepingueelse teabega on võimalik tutvuda siin.

189 300 inimest on investeerinud üle 550 milj € ning teeninud 62 milj € – SINA võid olla pank.

 • Lihtne automatiseeritud investeerimine
 • 11 aastat kogemust
 • Alusta kasvõi 1 euroga
Alusta kohe
Palun tutvu meie teenuse tingimustega bondora.com kodulehel, vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

Laenupakkumine 1 minutiga!

-

-

Laenusumma 100 kuni 10000 eurot. Laenuperiood 3 kuni 60 kuud. Krediidi kulukuse määr 23,25% kuni 50,79%.