Bondora Kasutustingimused

Kasutustingimusi kohaldatakse kõigile õigussuhetele Kasutaja ja Operaatori ning Kasutaja ja teiste Kasutajate vahel.

Kasutustingimused

1.1. Laenuvõtja – kasutaja, kes on esitanud laenutaotluse ja/või kes on laenuvõtjana sõlminud laenulepingu

1.2. Pangapäev – tööpäev ehk päev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha Eesti ja Soome Vabariigis.

1.3. Nõue - laenulepingust tulenev rahaline nõue laenuvõtja vastu.

1.4. Tasud – kasutajatele kehtivad teenustasud, mis on esitatud portaalis avaldatud hinnakirjas.

1.5. Üldtingimused – laenulepingu üldtingimused, mis on avaldatud portaalis.

1.6. Laenuandja – Bondora AS, Eesti registrikood 11483929, EL-i KMKR number EE101252401. Postiaadress A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn 11316, Eesti.

1.7. Laenuandja veebileht – www.bondora.ee

1.8. Laenuandja e-posti aadress – klienditugi@bondora.com

1.9. Laenusumma – summa, mille laenuandja annab laenulepingu alusel laenuvõtjale, st laenulepingu põhisumma.

1.10. Laen või laenuleping - laenuvõtja ja laenuandja vahel portaali kaudu sõlmitav laenuleping.

1.11. Laenutaotlus – kasutaja avaldus koos kogu teabega (ja dokumentidega), mille kasutaja on laenuandjale portaalis esitanud laenulepingu sõlmimise pakkumise saamiseks.

1.12. Intress - tasu laenusumma kasutamise eest.

1.13. Maksimaalne laenusumma – põhisumma, mille ulatuses on laenuvõtja nõus laenulepingut sõlmima.

1.14. Laenuandja – laenuandja.

1.15. Portaal – internetis aadressil www.bondora.ee asuv ning laenuandja hallatav e-teenuse keskkond, mille kaudu on kasutajatel võimalik raha laenata.

1.16. Viitenumber – isikustatud number kasutaja isiku tuvastamiseks.

1.17. Eritingimused – laenulepingu eritingimused.

1.18. Kasutustingimused – käesolevad Bondora kasutustingimused.

1.19. Kasutaja – kehtiva kasutuslepingu osapool kasutajana.

1.20. Kasutusleping – kasutaja ja laenuandja vahel sõlmitav leping, mille alusel saab kasutaja kasutada portaali ja mille alusel osutab laenuandja kasutajale portaali kaudu teenuseid.

2.1. Kasutustingimustes määratakse kindlaks 1) laenuandja ja kasutaja vahelise suhtluse ning 2) laenuandja poolt kasutajale osutatavate teenuste põhitingimused.

2.2 Käesolevad kasutustingimused on kõikide kasutaja ja laenuandja vahel portaali kaudu sõlmitavate kasutus- ja muude lepingute lahutamatu osa. Kasutustingimused hakkavad kehtima siis, kui kasutusleping loetakse punkti 3.4 kohaselt sõlmituks.

2.3 Lisaks kasutustingimustele reguleerivad laenuandja ja kasutaja vahelisi suhteid kehtivad õigusaktid ning laenuandja ja kasutaja vahel sõlmitud laenuleping(ud). Kui kasutustingimused on laenulepinguga vastuolus, on ülimuslik laenuleping.

2.4 Kasutustingimused, laenulepingu üldtingimused, hinnakiri ja muu asjakohane teave ning muud asjakohased dokumendid on kasutajale igal ajal tasuta kättesaadavad laenuandja veebilehel ja/või portaalis.

3.1. Üksnes kasutajaks hakkamisega saab isik õiguse kasutada portaali, sh

 • 3.1.1. õiguse esitada laenutaotlusi,
 • 3.1.2. õiguse sõlmida laenulepinguid,
 • 3.1.3. õiguse taotleda muude laenuandja pakutavate teenuste kasutamist ja sõlmida sellekohaseid lepinguid,
 • 3.1.4. võimaluse laenuandjaga suhelda.

3.2. Portaali kasutajaks hakkamiseks peab isik

 • 3.2.1. registreerima laenuandja veebilehel oma e-posti aadressi,
 • 3.2.2. kinnitama, et ta nõustub kasutustingimustega,
 • 3.2.3. kinnitama, et nõustub, et laenuandja töötleb tema isikuandmeid kooskõlas punktiga 10, ja
 • 3.2.4. kinnitama oma e-posti aadressi; selleks peab isik portaali sisse logima portaali loodud ajutist salasõna kasutades.

3.3. Kasutustingimustega nõustudes avaldab ja kinnitab kasutaja, et

 • 3.3.1. ta on füüsiline isik,
 • 3.3.2. ta on vähemalt 18-aastane,
 • 3.3.3. ta on täielikult õigus- ja teovõimeline,
 • 3.3.4. ta on Euroopa Liidu või Šveitsi kodanik,
 • 3.3.5. ta on Euroopa Liidu või Šveitsi alaline elanik,
 • 3.3.6. ta ei ole riikliku taustaga isik,
 • 3.3.7. tema suhtes ei rakendata rahvusvahelist finantssanktsiooni,
 • 3.3.8. oluline eksimus, ebaseaduslik ähvardus või vägivald või muu ei ole ebasoodsalt mõjutanud tema otsustusvõimet.

3.4. Laenuandja ja kasutaja vaheline kasutusleping loetakse käesolevas dokumendis esitatud tingimustel sõlmituks kohe pärast kõikide punktis 3.2 sätestatud tingimuste täitmist ja see leping kehtib tähtajatult või kuni see lõpetatakse kooskõlas punktiga 12.

3.5. Kasutajale ei saadeta kinnitust poolte vahel kasutuslepingu sõlmimise kohta, vaid selle asemel saab kasutaja ligipääsu portaalile. Kasutusleping, sh kasutustingimused, saadetakse viivitamata kasutaja e-posti aadressile, samuti on need kasutajale igal ajal tasuta kättesaadavad portaalis.

4.1. Portaali sisselogimiseks peab kasutaja sisestama oma portaali kasutajatunnuse ja salasõna.

4.2. Enne esimese laenulepingu sõlmimist peab kasutaja end tuvastama järgmiselt:

 • 4.2.1. tegema pangaülekande tema nimel avatud arvelduskontolt krediidiasutuses, mille tegevuskoht on Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis, kas otse sellelt arvelduskontolt või laenuandja aktsepteeritud mis tahes muud alternatiivi kasutades;
 • 4.2.2. esitama kõik laenuandja nõutud dokumendid kasutaja tuvastamiseks ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eeskirjade täitmiseks.

4.3. Kui kehtiv õigus ei nõua punkti 4.2 kohast tuvastamist, tuvastatakse kasutaja enne mis tahes toimingut või tehingut, millel on õiguslikud tagajärjed (nt enne laenulepingu sõlmimist või taganemisavalduse tegemist), ühe järgmise tuvastusmeetodi abil kasutaja valikul:

 • 4.3.1. portaali ainulaadne kasutajatunnus ja salasõna, mille kasutaja on valinud;
 • 4.3.2. mobiilne tuvastus kasutaja mobiilinumbrile saadetud ainulaadse PIN-koodi abil; või
 • 4.3.3. tuvastus muul viisil, mis on kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja mida laenuandja peab piisavaks.

4.4. Kasutaja tuvastamisel ei ole laenuandja piiratud punktidega 4.1 kuni 4.3 ja laenuandjal on õigus tuvastusprotseduuri igal ajal ühepoolselt muuta, sh kasutada muid seadusega lubatud tuvastusmeetodeid.

4.5. Tuvastusprotseduuri käigus saadud andmeid, nagu nimi, isikukood, arvelduskonto number, elukoha aadress jne, kogutakse registreerimisprotseduuri lõpus ja säilitatakse isikuandmetena.

4.6. Iga isikut, kes logib portaali sisse kasutajaandmetega (nt kasutajanimi ja salasõna), peetakse kasutajaks, välja arvatud juhul, kui laenuandjale on teatatud, et andmed on sattunud kolmanda isiku valdusesse.

5.1. Kasutaja kohustub

 • 5.1.1. mitte kasutama portaali ebaseaduslikeks tehinguteks või toiminguteks, sh pettuseks, rahapesuks, terrorismi rahastamiseks jne;
 • 5.1.2. esitama laenuandjale ainult tõest, õiget ja mitteeksitavat teavet ning mitte varjama laenuandja eest mis tahes teavet, mis võib laenuandjale oluline olla;
 • 5.1.3. teavitama laenuandjat viivitamata, kuid hiljemalt viie (5) pangapäeva jooksul laenuandjale esitatud teabe ja/või dokumentide mis tahes muutumisest;
 • 5.1.4. teavitama laenuandjat viivitamata, kuid hiljemalt viie (5) pangapäeva jooksul mis tahes asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada kasutaja suutlikkust täita laenuandja ja kasutaja vahel sõlmitud lepingutest, eelkõige laenulepingutest tulenevaid kohustusi;
 • 5.1.5. hoidma portaali sisselogimiseks tarvilikke andmeid ja vahendeid, sealhulgas ID-kaarti, salasõnu ja kasutajatunnuseid nii, et need ei satuks kolmandate isikute valdusesse;
 • 5.1.6. teavitama laenuandjat viivitamata, kuid hiljemalt viie (5) päeva jooksul punktis 5.1.5 nimetatud andmete või vahendite sattumisest kolmanda isiku valdusesse;
 • 5.1.7. käituma laenuandjaga suheldes viisakalt ja lugupidavalt.

5.2. Kui kasutaja ei täida punktis 5.1.3 nimetatud kohustust, on laenuandjal õigus eeldada, et kasutaja varem esitatud teave ja dokumendid on õiged, kuni kasutaja ei teata vastupidist.

6.1. Kasutaja ja laenuandja vahelised teated peavad olema kasutustingimustega samas keeles ja need saadetakse saajale portaali vahendusel, välja arvatud juhul, kui käesolevas dokumendis on kokku lepitud teisiti ja/või kui seadusega on nõutud teisiti.

6.2. Kui kasutaja ja laenuandja vaheline teade tuleb saata saajale e-kirja või posti teel, siis saadetakse see kontaktandmetele, mille saaja on teisele poolele teatanud portaali vahendusel, e-kirjaga või posti teel. Kui pool ei teavita teist poolt oma kontaktandmete muutumisest, siis kannab ta sellega seotud riske.

6.3. Teise poole õigetele kontaktandmetele saadetud teade loetakse kättesaaduks 1) isikliku kohaletoimetamise korral allkirja vastu kätteandmisel; 2) portaali vahendusel või e-kirjaga saatmise korral kolme (3) päeva möödumisel saatmisest; 3) lähteriigis asuvasse sihtkohta posti teel saatmise korral viie (5) päeva möödumisel tähitud kirja postitamisest; ja 4) lähteriigist väljaspool asuvasse sihtkohta posti teel saatmise korral seitsme (7) päeva möödumisel tähitud kirja postitamisest.

6.4. Kui kasutaja ei ole saanud teadet, mille saamist ta oskab oodata või mille saamises on pooled kokku leppinud, teavitab kasutaja laenuandjat sellest viivitamata, kuid hiljemalt kolme (3) pangapäeva jooksul alates kättesaamise eeldatavast tähtpäevast.

6.5. Kasutaja peab kohe kontrollima laenuandjalt saadud teates sisalduva informatsiooni õigsust ja esitama kaebuse kohe pärast teate saamist.

7.1. Laenu on võimalik taotleda ainult laenutaotluse esitamisel portaali kaudu.

7.2. Kasutaja märgib laenutaotlusesse

 • 7.2.1. oma kontaktandmed, sh nime, isikukoodi, aadressi, telefoninumbri;
 • 7.2.2. üldandmed, sh kodu omandiõiguse, hariduse, suhtestaatuse, ülalpeetavate ja tööhõive staatuse kohta;
 • 7.2.3. andmed oma sissetuleku kohta;
 • 7.2.4. andmed oma kohustuste kohta;
 • 7.2.5. andmed oma maksekohustuste rikkumise kohta;
 • 7.2.6. soovitud laenusumma;
 • 7.2.7. laenu eesmärgi;
 • 7.2.8. kuumaksete tasumise tähtpäeva;
 • 7.2.9. muud laenuandja nõutud andmed (sh dokumendid kasutaja sissetuleku ja kohustuste kontrollimiseks).

7.3. Laenutaotluse esitamisega kinnitab kasutaja, et

 • 7.3.1. laenuandjale esitatud andmed ja dokumendid on tõesed ja õiged ega ole eksitavad ning kasutaja ei varja laenuandja eest informatsiooni, mis on või võib talle oluline olla;
 • 7.3.2. laenuandjale esitatud andmeid ja dokumente võib laenuandjale üle anda ja laenuandja võib kasutada neid kooskõlas punktis 10 sätestatud andmekaitse eeskirjadega;
 • 7.3.3. ta on kasutustingimuste ja laenulepinguga põhjalikult tutvunud, saab nende sisust täielikult aru ja kinnitab, et need vastavad tema tahtele; ja
 • 7.3.4. kasutustingimuste ja laenulepingu kohaselt antud kinnitused vastavad tõele.

7.4. Enne laenutaotluse esitamist peab kasutaja end tuvastama kooskõlas punktiga 4.

7.5. Laenutaotlus ei ole kasutajale siduv ehk ta võib laenutaotluse igal ajal enne laenulepingu sõlmimist tagasi võtta seda põhjendamata.

8.1. Laenuandja hindab kasutaja krediidivõimelisust ja teeb krediidiotsuse andmete ja dokumentide põhjal, mille kasutaja on esitanud ja mis on laenuandjale kättesaadavad avalikest andmebaasidest ja mujalt.

8.2. Laenuandjal on õigus teha üks järgmistest krediidiotsustest:

 • 8.2.1. laenutaotlus rahuldada;
 • 8.2.2. laenutaotlus tagasi lükata; või
 • 8.2.3. teha vastupakkumine ja muudetud laenutaotlus rahuldada.

8.3. Laenuandja teeb krediidiotsuse ja teavitab kasutajat sellest viivitamata, kuid hiljemalt kahe (2) pangapäeva jooksul alates kõikide nõutud andmete ja dokumentide saamisest kasutajalt. Laenuandja ei ole kohustatud krediidiotsust põhjendama, välja arvatud juhul, kui ta lükkab laenutaotluse tagasi avalikust andmebaasist saadud teabe põhjal; sellisel juhul peab ta kasutajat selliste päringute tulemustest teavitama.

9.1. Laenulepingut loetakse õiguslikult siduvaks ning laenuandja ja laenuvõtja vahel sõlmituks alates päevast, mil mõlemad pooled selle elektrooniliselt või digitaalselt allkirjastasid või heaks kiitsid.

9.2. Laenuleping, muu nõutud teave ja muud nõutud dokumendid tuleb teha kasutajale portaalis kättesaadavaks kohe pärast seda, kui laenuleping loetakse poolte vahel sõlmituks, ja need peavad laenulepingu kehtivuse ajal olema kogu aeg portaalis tasuta kättesaadavad.

10.1. Kasutaja nõusolek ja üldpõhimõtted

 • 10.1.1. Kasutajalepingu sõlmimisel, laenutaotluse esitamisel ja laenulepingu sõlmimisel annab kasutaja laenuandjale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks kooskõlas kasutustingimustega ja eelkõige käesoleva punktiga 10.
 • 10.1.2. Kasutaja esitab laenuandjale üksnes õigeid, täpseid ja ajakohaseid andmeid. Vale- ja puudulike andmete tahtlik esitamine on keelatud ja seda loetakse kasutuslepingu rikkumiseks.
 • 10.1.3. Laenuandja töötleb kasutaja andmeid seni, kuni see on mõistlikult vajalik laenuandja ärilistel eesmärkidel ning kasutuslepingust, laenulepingutest või kehtivatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, kui kasutustingimustes ei ole sätestatud teisiti.
 • 10.1.4. Kasutajal on kogu aeg õigus
  • a) küsida laenuandjalt, milliseid andmeid on ta kasutaja kohta kogunud,
  • b) küsida laenuandjalt, millistele kolmandatele isikutele on kasutaja isikuandmeid edastatud,
  • c) vaadata andmeid volitatud töötlejate kohta laenuandja veebilehel (www.bondora.ee),
  • d) teavitada Laenuandjat, et ta ei soovi 1) saada personaalseid pakkumisi ega reklaame, 2) oma andmete töötlemist tarbijaharjumuste uurimise ja/või otseturunduse eesmärgil ja/või 3) oma andmete edastamist nimetatud eesmärgil kolmandale isikule,
  • e) nõuda, et 1) tema isikuandmete töötlemine lõpetataks, 2) tema kohta kogutud isikuandmed kustutataks või eraldataks, 3) tema kasutajakonto suletaks, kuid seda eeldusel, et kasutajal ei ole laenuandjaga kehtivaid lepinguid, laenuandjal ei ole seadusest tulenevat kohustust andmeid säilitada või töödelda ja laenuandjal ei ole muud õiguslikku alust kasutaja andmete töötlemiseks.
 • 10.1.5. Laenuandja teavitab laenuvõtjat, kui laenutaotlus lükatakse tagasi kolmandatelt isikutelt kogutud andmete põhjal, ja avaldab need andmed laenuvõtjale.

10.2. Andmetöötluse eesmärk

Laenuandja kasutab kasutaja isikuandmeid

 • 10.2.1. kasutuslepingu ja muude lepingute sõlmimiseks, muutmiseks ja täitmiseks, sh laenuandja kohustuste täitmiseks, kasutaja krediidivõimelisuse hindamiseks, kasutaja maksimaalse krediidilimiidi määramiseks ning laenulepingute täitmise ja jõustamise tagamiseks ja haldamiseks;
 • 10.2.2. laenuandja kasutus- ja muude lepingute järgsete õiguste jõustamiseks ja kaitsmiseks, sh andmete edastamiseks võlga sissenõudvatele ettevõtetele ja õigusnõustajatele;
 • 10.2.3. kasutajaga suhtlemiseks;
 • 10.2.4. kasutajale teenuste reklaamimiseks, muu hulgas võib laenuandja edastada laenuandja koostööpartnerite pakkumisi;
 • 10.2.5. laenuandja IT-süsteemide ja -teenuste, toodete ja teenuste arendamiseks ja haldamiseks;
 • 10.2.6. statistilise ja finantsanalüüsi tegemiseks;
 • 10.2.7. teabe edastamiseks (potentsiaalsetele) investoritele, võlausaldajatele ja koostööpartneritele; ning
 • 10.2.8. muude seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

10.3. Töödeldud andmed

Laenuandjal on õigus töödelda kõiki andmeid, mida kasutaja on laenuandjale avaldanud. Samuti on laenuandjal õigus otsida, koguda ja töödelda andmeid, mida ta on kasutaja kohta saanud avalikult ligipääsetavatest allikatest või piiratud ligipääsuga allikatest kasutajale kasutuslepingu või laenulepingu alusel teenuste osutamise käigus või laenutaotluse menetlemisel. Laenuandja töötleb peamiselt (kuid mitte ainult) järgmisi kasutaja andmeid:

 • 10.3.1. kasutaja isikuandmed, nt nimi, sünniaeg, isikukood, suhtluskeel, perekonnaseis ja isikut tõendavate dokumentide andmed;
 • 10.3.2. kasutaja kontaktandmed, nt postiaadress, elukoha aadress, e-posti aadress ja telefoninumber;
 • 10.3.3. andmed kasutaja töökoha ja hariduse kohta, nt haridustase, õppeasutus, tööandja, ametikoht ja eriala;
 • 10.3.4. andmed kasutaja majandusliku ja finantsolukorra kohta, nt sissetulek, vara, kohustused, vara päritolu, arvelduskonto tehingud;
 • 10.3.5. andmed kasutaja tehingute ja nendega seotud õigussuhete kohta, nt lepingupartnerid, äritegevus, portaali vahendusel tehtud tehingud, kohustuste täitmine;
 • 10.3.6. andmed kasutaja harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta portaali teenuste kasutamisel;
 • 10.3.7. andmed laenuandja korraldatud tarbijamängudes ja kampaaniates osalemise kohta, nt andmed kogutud punktide ja võidetud auhindade kohta;
 • 10.3.8. andmed kasutaja usaldusväärsuse ja krediidivõimelisuse kohta, nt andmed kasutaja maksekäitumise ja kohustuste rikkumise kohta;
 • 10.3.9. seadusest tulenevate kohustuste täitmisel saadud andmed.

10.4. Kasutaja andmete avaldamine kolmandatele isikutele

Laenuandjal on õigus avaldada kasutaja andmeid (mõistlikus ulatuses punktis 10.2 nimetatud eesmärke arvestades)

 • 10.4.1. laenuandjaga samasse gruppi kuuluvale juriidilisele isikule;
 • 10.4.2. isikule, kes on seotud kasutuslepingu ja/või muu laenuandja ja kasutaja vahelise lepingu sõlmimise ja/või muutmisega ning nendest tulenevate laenuandja kohustuste täitmisega (nt kommunikatsiooni- ja trükiteenuste osutajad, maksete vahendajad, krediidiasutused, IT-teenuste osutajad);
 • 10.4.3. teenuseosutajale, kellele laenuandja on õigusaktides sätestatud tingimustel (osaliselt või täielikult) edasi andnud oma tegevuse, mis on vajalik kasutuslepingu või laenulepingu alusel teenuste osutamiseks või mis on eelnevaga seotud;
 • 10.4.4. krediidivõimelisuse hindamiseks vajalikke andmeid sisaldava andmekogu pidajale (nt Soumen Asiakstieto OY) ja maksehäireregistri pidajale (nt Creditreformi grupp);
 • 10.4.5. teenuseosutajale, keda laenuandja kasutab punktis 10.2 kirjeldatud tegevusteks – andmeid volitatud töötlejate kohta leiab laenuandja veebilehelt (www.bondora.ee);
 • 10.4.6. volitatud töötlejale, st isikule, kes töötleb andmeid laenuandja nimel lepingu alusel;
 • 10.4.7. nõude ostjale või potentsiaalsele ostjale;
 • 10.4.8. nõuet omandavale isikule;
 • 10.4.9. nõude pandipidajale või potentsiaalsele pandipidajale;
 • 10.4.10. laenuandja investorile ja/või võlausaldajale või potentsiaalsele investorile ja/või võlausaldajale;
 • 10.4.11. muule kolmandale isikule (näiteks inkassoettevõte, jurist, kohus, kohtutäitur, pankrotihaldur) kasutaja vastu kehtivatest nõuetest tulenevate võlgade sissenõudmise raames;
 • 10.4.12. laenuandjale õigusabi-, raamatupidamis- või auditeerimisteenust osutavale isikule eeldusel, et vastav teenuseosutaja on suhetes laenuandjaga võtnud endale kohustuse mitte avaldada isikuandmeid kolmandatele isikutele;
 • 10.4.13. muudele isikutele (eespool mainimata), kui avaldamiskohustus tuleneb kohaldatavatest õigusaktidest.

10.5. Andmete muutumisest teavitamine

 • 10.5.1. Kasutaja peab teavitama laenuandjat oma isikuandmete muutumisest viivitamata kooskõlas punktiga 5.1.3 ja punktiga 6.
 • 10.5.2. Andmete muutumisest teavitamata jätmine on kasutuslepingu oluline rikkumine.

11.1. Laenuandjal on õigus piirata kasutaja portaali kasutusõigust või see tühistada, lükata tagasi laenutaotlusi ja seadusega lubatud ulatuses keelduda kasutuslepingust ja/või laenulepingust ja/või muust laenuandja ja kasutaja vahel sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmisest, kui kasutaja rikub kasutuslepingut ja/või laenulepingut ja/või muud laenuandjaga sõlmitud lepingut.

11.2. Laenuandjal on võlgnevuse korral õigus pöörduda kasutaja poole kontaktandmetel, mille laenuvõtja on laenuandjale teatanud.

11.3. Kui kasutaja on sõlminud mitu laenulepingut ja laenuandjale üle kantud vahenditest ei piisa sissenõutavaks muutunud nõuete rahuldamiseks, jagab laenuandja vahendid proportsionaalselt.

12.1. Kasutajal on õigus põhjust avaldamata kasutuslepingust taganeda neljateistkümne (14) päeva jooksul alates kasutuslepingu sõlmimisest, esitades selleks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse portaalis või e-kirja teel. Kasutuslepingust taganemise õiguse kasutamiseks tuleb taganemisavaldus esitada laenuandjale enne käesolevas dokumendis nimetatud tähtaja lõppu. Kasutuslepingust taganemiseks peab kasutaja viivitamata, kuid hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamisest täitma kõik oma seni täitmata finantskohustused laenuandja vastu mis tahes lepingu alusel. Kui kasutaja ei täida oma kohustusi käesolevas dokumendis ette nähtud tähtaja jooksul, siis loetakse, et kasutaja ei ole kasutuslepingust taganenud.

12.2. Kasutaja võib kasutuslepingu lõpetada laenuandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse esitamisega portaalis või e-kirja teel vaid juhul, kui kõik tema finantskohustused laenuandja vastu mis tahes lepingu alusel on täielikult täidetud.

12.3. Laenuandja võib kasutuslepingu lõpetada ja tühistada ligipääsu portaalile või piirata seda (alati üldtingimuste punkti 3.3 või 13.3 alusel, sh anda üldtingimustes nimetatud ajapikendust), kui

 • 12.3.1. kasutaja rikub kasutuslepingu tingimusi;
 • 12.3.2. kasutaja on rakendanud või rakendab laenuandja kirjaliku loata automaatseid vahendeid (mida laenuandja ei ole heaks kiitnud) portaali kasutamiseks ja andmete automaatseks kogumiseks portaalist (muu hulgas võivad sellisteks vahenditeks olla andmekogumisrobotid, ämblikrobotid, skreeperid ja muud automaatsed vahendid või programmid) või kui kasutaja rakendab portaali andmete või sisu piiritlemiseks või portaali muul viisil mõjutamiseks raamimismeetodeid.

13.1. Laenuandjal on õigus saada ja kasutaja on kohustatud maksma osutatud teenuste eest tasu hinnakirja, laenulepingu ja/või muude laenuandjaga sõlmitud lepingute alusel.

13.2. Lisaks hinnakirjas ning laenuandja ja kasutaja vahel sõlmitud lepingutes nimetatud tasudele peab kasutaja maksma kõik laenuandja kulud, mis tulenevad kasutaja huvides tehtud toimingutest, ja sissenõutavateks muutunud nõuete sissenõudmisega seotud kulud (sh õigusabikulud, võla sissenõudmise kulud, kohtukulud jne) seadusega lubatud maksimaalses ulatuses.

13.3. Kasutaja maksab laenuandjale kõik tasud ja kulud kasutajale portaalis edastatud teate alusel teates märgitud mõistlikuks maksetähtpäevaks.

13.4. Kasutaja maksab kõik tasud ja kulud ilma mahaarvamiste ja/või tasaarveldusteta.

14.1. Kasutaja vastutab kahju ja kaotuse eest, mis on laenuandjale põhjustatud sellega, et kasutaja ei täitnud nõuetekohaselt kasutustingimustest või muudest kasutaja ja laenuandja vahel sõlmitud lepingutest tulenevaid teavitamiskohustusi, sealhulgas vastutab kasutaja kahju ja kaotuse eest, mis on laenuandjale põhjustatud sellega, et kolmas isik sai oma valdusesse punktis 5.1.5 nimetatud andmed ja vahendid, välja arvatud juhul, kui kasutaja on nõuetekohaselt täitnud punktist 5.1.6 tuleneva teavitamiskohustuse.

14.2. Kasutaja teeb tehinguid otse portaalis ja omal vastutusel tehingu osapoolena; portaalis pakutavaid lepinguvorme võivad kasutajad kasutada omal vastutusel ja riisikol. Laenuandja ei vastuta kasutaja võimalike seadusest tulenevate kohustuste eest, mis võivad tekkida laenulepingu sõlmimisest või täitmisest portaali kaudu.

14.3. Lepingu ükski punkt ei piira vastutust kohustuste tahtliku rikkumise eest.

15.1. Laenuandjal on õigus kasutustingimusi ühepoolselt muuta, kui kasutustingimustest tulenevaid suhteid reguleerivad õigusaktid või standardid muutuvad ja kasutustingimuste muutmine on vajalik uute õigusaktide ja/või standarditega kooskõla tagamiseks. Kasutajat teavitatakse sellistest muudatustest portaali kaudu. Muudatused jõustuvad asjaomase teate avaldamisel portaalis.

15.2. Laenuandjal on õigus kasutustingimusi ühepoolselt muuta eeldusel, et sellised muudatused ei ole kasutaja suhtes ebaõiglased, kasutajale teatatakse muudatustest vähemalt kolmkümmend (30) päeva ette ja kasutajal on õigus kasutusleping ning kõik muud laenuandja ja kasutaja vahel sõlmitud lepingud viivitamata lõpetada. Kasutajat teavitatakse sellistest muudatustest portaali kaudu viivitamata. Kahtluse välistamiseks olgu öeldud, et kui kasutaja lõpetab kasutuslepingu ning kõik muud laenuandja ja kasutaja vahel sõlmitud lepingud, peab ta esitama laenuandjale portaali kaudu või e-kirja teel sellekohase avalduse kolmekümne (30) päeva jooksul alates asjaomase teate saamisest ja täitma kõik laenuandjaga sõlmitud lepingutest tulenevad finantskohustused sama tähtaja jooksul. Kahtluse välistamiseks olgu öeldud, et kui kasutaja ei täida kõiki oma finantskohustusi nimetatud tähtaja jooksul, siis loetakse, et kasutaja ei ole kasutuslepingut ega muid laenuandjaga sõlmitud lepinguid lõpetanud. Muudetud kasutustingimused jõustuvad kolmekümne (30) päeva möödumisel alates teate avaldamisest või siis, kui kasutaja nõustub muudetud kasutustingimustega, klõpsates portaali sisselogimisel asjaomasel väljal (nt kast, nupp vms), kumb tahes juhtub varem.

15.3. Laenuandjal on õigus hinnakirja ühepoolselt muuta ning sellisel juhul tuleb kasutajale sellest vähemalt kolmkümmend (30) päeva ette teatada ja kasutajal peab olema õigus kasutusleping ning kõik muud laenuandja ja kasutaja vahel sõlmitud lepingud viivitamata lõpetada. Muudetud hinnakiri jõustub teate avaldamisel eeldusel, et kasutaja ei ole otsustanud kasutuslepingut kooskõlas käesoleva punktiga lõpetada.

16.1. Kasutustingimusi ja kasutuslepingut reguleerivad Eesti Vabariigi seadused.

16.2. Kasutustingimustest või kasutuslepingust tulenevad või nendega seotud vaidlused laenuandja ja kasutaja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel, võttes arvesse sel ajal kehtivat ja laenuandja veebilehel avaldatud tarbijakaebuste menetlemise korda. Lisaks on kasutajal õigus pöörduda pädevasse kohtuvälisesse organisse, näiteks Soome Tarbijavaidluste Komisjoni (soome keeles kuluttajariitalautakunta), Eesti Tarbijakaitseametisse, Eesti Finantsinspektsiooni ja/või Eesti Andmekaitse Inspektsiooni. Vaidlus, mida pooled ei suuda mõistliku aja jooksul sõbralike läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse (i) Eesti Vabariigi pädevas kohtus, kaasa arvatud juhul, kui kasutaja asub pärast kasutuslepingu jõustumist elama teise riiki või kui kasutaja elukoht on hagi esitamise ajal teadmata, ja (ii) Soomes elavate kasutajate puhul Soome pädevas piirkonnakohtus kui esimese astme kohtus.

17.1. Laenuandja maksejõuetuse korral lõpetatakse uute laenulepingute sõlmimine viivitamata. Laenuandja maksejõuetus ei mõjuta laenulepingute kehtivust.

17.2. Portaal, laenuandja veebileht ja nende sisu autoriõigused kuuluvad laenuandjale. Kasutajal ei ole õigust portaali lehti salvestada, kopeerida, muuta, üle kanda, edastada ega avaldada muuks kui eraviisiliseks kasutamiseks.

17.3. Laenuandja üle teeb järelevalvet Eesti Finantsinspektsioon (aadress Rahukohtu 2, 10130 Tallinn, Eesti, e-post infor@fi.ee, veebileht www.fi.ee).

Käesolevad kasutustingimused kehtivad kõikidele kasutuslepingutele ja laenulepingutele, mis on sõlmitud pärast 23.03.2017 ja enne kasutustingimuste järgmise redaktsiooni jõustumist.

1. Registripidaja

Bondora AS
Registrikood EE11483929
A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn 11316, Eesti
Kontaktid:
e-mail: klienditugi@bondora.com

Oleme avatud esmaspäevast reedeni 09.00 - 17.30

2. Valdkondade kontaktandmed:

 • Pärtel Tomberg,
 • Bondora AS kliendiandmebaas
 • Andmebaaside haldamise kontaktisik:
 • Bondora AS
 • Pärtel Tomberg
 • e-mail: klienditugi@bondora.com
 • A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn 11316, Eesti

3. Registri nimi

Bondora AS kliendiandmebaas.

4. Eesmärk

Andmebaasis salvestatakse laenajate, investorite ja potentsiaalsete laenu ja/ või investeerivate klientide isiklik informatsioon. Informatsiooni kasutatakse laenuprotsesside turvaliseks töötlemiseks, laenuotsuste tegemiseks, investeeringute haldamiseks, maksekorralduste tegemiseks, arveldamiseks, võlgade sissenõudmiseks (inkassoteenus), klientide identifitseerimiseks, tootearenduseks ja teenuse turustamiseks. Isiklikku informatsiooni töödeldakse Euroopa direktiivide ja asukohariikide seaduste alusel, haldamaks kliendisuhteid ja krediidiriski, IT-platvormi arendamiseks, teostamaks statistilisi analüüse ning turundamiseks

Bondora AS ja teised grupi ettevõtted võivad kasutada registreeritud informatsiooni seaduses sätestatud eesmärkide – näiteks reklaamteadete edastamise – saavutamiseks. Kliendid saavad soovi korral paluda neile reklaamteateid mitte edastada.

5. Registri sisu

Register sisaldab järgmist informatsiooni:

 • Eesnimi/nimed, perekonnanimi;
 • Isikukood
 • Sünniaeg
 • Kasutajanimi
 • Sugu
 • Aadress
 • Pangakonto andmed;
 • Meiliaadress
 • Telefoninumber
 • Isikut tõendava dokumendi number ja lisainfo (pass või ID-kaart);
 • Informatsioon töökoha ja hariduse kohta;
 • Informatsioon perekonna ja eluaseme kohta;
 • Informatsioon sissetuleku kohta;
 • Informatsioon väljaminekute ja muude laenude kohta;
 • Muu kliendi poolt avalikustatud isiklik informatsioon;
 • Informatsioon Bondoras taotletud laenude või tehtud investeeringute kohta;
 • Teistest krediidibüroodest, nagu Asiakastieto saadud informatsioon;
 • Informatsioon võlgnevuste kohta;
 • Ettevõtte kontaktandmed;
 • Arveldamise ja tagasimaksmise informatsioon;
 • Neutraalne informatsioon, mis on kogutud serveri logifailide vahendusel, nagu IP aadressid, külastatud lehed ja külastusajad;
 • Registrikood, ettevõtte aadress- ja kontaktid (ärikliendi puhul)
 • Reklaamteadete saamise nõusolekud ja keelamised;
 • Kliendisuhte alustamise ja lõpetamise kuupäevad;

6. Informatsiooniallikad

Register kogub kasutajalt andmeid registreerimisel, identifitseerimisel, laenutaotluste tegemisel, investeerimisel ja küsitlustes osalemisel ning kogu kliendisuhte jooksul. Isiklikke andmeid kogutakse ja/või kinnitatakse:

 • kliendi registreerimisel;
 • kliendi identifitseerimisel;
 • laenutaotluste tegemisel;
 • investeerimisel;
 • kasutajaprofiili muutmisel;
 • küsitlustes;
 • krediidiregistritest Suomen Asiakastieto Oy, Bisnode Finland OY ja Instantor AB
 • Rahvastikuregistrist.

7. Informatsiooni avaldamine

Isiklikke andmeid ei väljastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad krediidibürood, võla sissenõudmisega tegelevad ettevõtted ja ametivõimud. Teatud informatsiooni võidakse jagada laenuvõtjate ja ostjate vahel, soodustamaks suhtlust, laenuvõtmist- ning andmist. Klientidelt küsitakse enne andmete jagamist iga kord eelnevat nõusolekut.

Ettevõte võib kasutada kolmandate isikute tarkvara teenuseid, kus hoitakse teatud kliendiandmeid ja kasutajainformatsiooni. Mainitud teenuseid kasutatakse uudiskirjade ja turundussõnumite edastamiseks. Eelpool mainitud informatsiooni ei väljastata kolmandatele isikutele.

Ettevõte võib kasutada kolmandatest isikutest teenusepakkujaid, et töödelda ning analüüsida kindlate isikutega mitte seotud kliendiandmeid, mille eesmärgiks on toote või riskimudelite täiustamine. Käesolev informatsioon ei sisalda andmeid, mis seostaks informatsiooni kindla isikuga.

Andmeid tohib kasutada turundamiseks ja turuuuringute läbiviimise eesmärgil, kui klient on selleks eelnevalt vastava loa andnud. Vajalikuks informatsiooniks on kliendi e-mail ning ees- ja perekonnanimi. Mainitud andmeid ei väljastata kolmandatele isikutele.

8. Andmete üleviimine Euroopa Liidust või Euroopa Majanduspiirkonnast

Bondora AS ei avalikusta ega edasta klientide andmeid väljaspool Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonda.

9. Andmekaitse põhiprintsiibid

Kliendi andmed salvestatakse registrisse piiratud ligipääsu õigustega. Register asub väljapool avalikku füüsilist ja interneti ligipääsu. Kõik andmepäringud salvestatakse. Logisse salvestatakse kogu vaadatud, muudetud ja/või kustutatud informatsioon. Vaid piiratud arv Bondora töötajaid omab ligipääsu kliendiandmetele ning võimalust andmeid muuta. Süsteemi sisenemine on piiratud ning ligipääsu omavad vaid kindlaksmääratud volitustega isikud. Bondora töötajad on kohustatud hoidma andmeid saladuses ametisaladuse hoidmise kohustuse alusel. Ligipääs registrisse on tehniliselt ja füüsiliselt turvaline. Ligipääs registrisse ning andmete füüsiline ja tehniline turvalisus on tagatud üldiste, ettevõttele kehtestatud standardite kohaselt. Kogu informatsioon on konfidentsiaalne ning kolmandad isikud ei oma sellele ligipääsu.

10. Andmete kontrolli ja korrektuuri õigused

Igal kliendil on õigus kontrollida oma isiklikke ja tema kohta kogutud andmeid. Vastav soov tuleks edastada kirjalikult klienditeenindusele.

Meil on vajadusel õigus muuta või automaatselt parandada mis tahes ebakorrektset või -olulist, puudulikku, aegunud või kahjulikku informatsiooni. Vastavalt vajadusele töötleme ebaolulist, puudulikku ja muud kahjulikku informatsiooni nii omal algatusel kui ka kliendi soovil. Kliendiandmetega seotud avaldused palume edastada e-maili vahendusel, telefoni teel või kirjalikult Bondora klienditeenindusele. Bondora saab muuta kliendi profiilis olevat isiklikku informatsiooni. Turvalisuse kaalutlustel ei saa teatud informatsiooni kasutaja ise muuta. Kliendil on õigus piirata ja/või keelata oma isiklike andmete kasutamist otseturunduse, kaugmüügi, otsereklaami, turu-uuringute ja avaliku arvamuse küsitluste eesmärgil. Keelamiseks ja/või piiramiseks palume võtta ühendust andmebaasi haldajaga.

Klient võib nõuda valede või puudulike andmete parandamist, võttes ühendust klienditeenindusega.

Äri- ja kliendisuhete kaudu omandatud isiklikku informatsiooni võib Bondora müüa või väljastada kolmandatele isikutele juhul, kui klient on selleks andnud vastava loa.

11. Muu, õiguste ja turundamisega seotud isiklike andmete töötlemist puudutav informatsioon

Bondora AS võib kasutada mistahes kliendiandmeid turundustegevuste ja müügitöö edendamise eesmärgil. Kliendil on õigus keelata oma isiklike andmete töötlemist seoses otseturundamisega seotud tegevustega. Klient saab piirata ja/või keelata otsereklaami ja teiste turundussõnumite saamist läbi oma kasutajaprofiili.

Andmete salvestamine ja kustutamine: kliendi andmed kustutatakse registrist, kui nende töötlemine ei ole enam vajalik.

Klienditeabe turvalisus

Me järgime klienditeabe käitlemisel äärmiselt rangeid eeskirju, mis põhinevad Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadustel. Klienditeabeks nimetame igasugust teavet, mida kliendi kohta omame, ning mida peame laenutaotlusi menetledes töötlema. Selline teave võib hõlmata kliendi nime, elukohta, isikukoodi, pangakonto väljavõtteid ning muid kliendi eraeluga seotud andmeid.

Tagame, et klienditeabele pääsevad juurde ainult meie ettevõtte töötajad, kellel on vaja neid andmeid näha oma töökohustuste täitmiseks. Kõik ettevõtte Bondora AS töötajad on kohustatud teabe konfidentsiaalsust säilitama ning seda kolmandate osapooltega mitte jagama. Bondora AS võib siiski olla kohustatud klientide andmeid kolmandate osapooltega jagama, kui seda nõuab seadus või kui neid on vaja krediidireitinguagentuuril või inkassobürool.

Lisaks jätab Bondora AS endale õiguse edastada kasutajate isikuandmeid alltöövõtjale, kelle lepinguliseks kohustuseks on pakkuda turul õigus-, raamatupidamis- või audititeenuseid andmete kolmandatele osapooltele avaldamise keelu alusel.

Andmebaasiregister, kus kõiki klientide andmeid hoitakse, ei ole avalikult juurdepääsetav (ei füüsiliselt ega virtuaalselt). Kõik katsed andmetele juurde pääseda, muu hulgas neid vaadata, muuta või kustutada, logitakse. Juurdepääs registrile on digitaalselt ja füüsiliselt turvaline. Lisaks on meie tööruumides kaamerad ja füüsilised juurdepääsutõkked, mis tagavad, et kolmandatel isikutel poleks juurdepääsu meie töötajate arvutitele.

Bondora veebisaidil saadaolev klienditeave

Bondora registreeritud investoritele avaldatakse piiratud mahus laenutaotlejate isikuandmeid, et pakkuda neile ülevaadet ja täpsemat teavet potentsiaalsest investeerimisvõimalusest.

See teave hõlmab ainult järgmist.

 • Isiku Bondora kasutajanimi, vanus ja ligikaudne asukoht
 • Tööalane staatus (töökoha nimetus), tegevusala, tööstaaž (aastates)
 • Haridus
 • Perekonnaseis
 • Kinnisvara
 • Sissetulekute aruanne (muu hulgas kuupalk, preemiad ja kohustused)
 • Bondora krediidiskoor

Pange tähele, et kõik isikuandmed, mida kasutaja Bondora foorumis avaldab, on kõigile kasutajatele nähtavad. Kui olete isikuandmeid avaldanud ning soovite need eemaldada, pöörduge meie klienditoe poole.

Turvaline sisselogimine

Konto registreerimiseks veebisaidil Bondora on vaja e-posti aadressi. Meie süsteem saadab teile e-kirjaga ajutise parooli, mille saate pärast esmakordset sisselogimist ära muuta.

Kõik investorid peavad ennast tuvastama (vajalikud andmed: elukohariik, täisnimi, mobiiltelefoninumber, elukohariigis kehtiv ID-kood, dokumendi tüüp, dokumendi number, dokumendi väljaandmiskuupäev, dokumendi väljaandja, panga nimi ja IBAN-kontonumber) vastavalt ELi liikmesriikides kehtivatele rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadustele.

Kõik laenuvõtjad peavad nimetama oma täisnime, elukohariigi, elukohariigis kehtiva ID-koodi ja oma mobiilinumbri. Seda teavet kasutatakse laenutaotluse seostamiseks konkreetse laenuvõtjaga.

Kui kahtlustate, et keegi kõrvaline isik võib olla teie kontole juurde pääsenud, pöörduge kohe meie klienditoe poole.

Krüpteering

Kõik meie süsteemi ja klientide arvutite vahel edastatavad andmed krüpteeritakse 128-bitise šifriga. Lisaks on krüpteeritud ka andmebaasis hoitavad isikuandmed ja juurdepääsuandmed.

Ajastatud väljalogimine

Kui sisseloginud kasutaja ei tee 20 minuti jooksul oma kontol ühtegi toimingut, logitakse ta automaatselt välja.

Turundussõnumid

Bondora AS võib vahel kasutada erinevaid suhtluskanaleid kasutuskogemust parandavate sõnumite edastamiseks klientidele. Iga kasutaja saab määrata oma sõnumieelistused oma Bondora konto menüüs „Seaded / Sõnumieelistused”.

Mõndasid teie sirvimisandmeid (näiteks brausimiseks kasutatava seadme tüüp, meie veebisaidi külastused, IP-aadress, ligikaudne asukoht, brauseri tüüp, suunamise lähtekoht, külastuse kestus ja vaadatud leheküljed) kogutakse ja kasutatakse meie veebisaidi täiustamiseks ning meie turunduskampaaniate edu hindamiseks.

Bondora AS jätab endale õiguse kasutaja ükskõik mis ajal avaldatud andmeid, muu hulgas statistikaaruannete koostamisel esitatud andmeid, anonüümselt kasutada.

Klienditeabe salvestamine ja arhiivimine

Klienditeavet salvestatakse ja arhiivitakse turvalisse serverisse, mille juurdepääs on rangelt piiratud. Turvalisus on tagatud rangete privaatsuskaitsestandarditega, mille rakendamist teostavad spetsialistidest kolmanda osapoole partnerid.

Vastavalt andmekaitseseadusele on igal kliendil õigus oma töödeldud, edastatud ja arhiivitud isikuandmeid andmebaasis kontrollida. Kui soovite seda teha, esitage meie klienditoelesellekohane kirjalik avaldus.

Kui kliendiandmeid ei ole enam töötlemiseks vaja, eemaldatakse need registrist.

Virtuaalne turvalisus

Klientide andmete turvalise töötlemise, edastamise ja arhiivimise tagamiseks on meil kasutusel palju internetiturbemeetmeid.

Serverid asuvad Frankfurdis Saksamaal olevas andmekeskuses, mida käitab Telehouse, kes kuulub maailma 200 suurima ettevõtte hulka. Serverihaldusteenus on eraldi sisse ostetud ettevõttelt Virtion GmbH. Need ettevõtted võimaldavad meil pakkuda töökindlaid IT-lahendusi paindlikult ja kasvuvaludeta.

Kogu nende tegevus vastab rangelt erinevatele standarditele, muu hulgas ISO 27001:2005 (Infoturbe haldus), BS25999-2:2007 (Tegevuse järjepidevuse haldus), PCI-DSS (Maksekaarditööstus), ISO 9001:2008 kvaliteedistandardid ja ISO 14001:2004 (Keskkonnajuhtimissüsteemide standard).

Nendes ettevõtetes kehtib ööpäevaringne range turvarežiim. Kogu andmekeskuse sisest liikumist reguleeritakse ja kontrollitakse kiipkaartide ja infrapuna-liikumisanduritega.

Ettevõttes At Bondora AS tuvastatakse, jälgitakse ja tõrjutakse turvalekkeid tark- ja riistvaraliste tulemüüridega.

Lingid kolmanda osapoole veebisaitidele

Bondora veebisaidil olevad lingid kolmanda osapoole veebisaitidele on mõeldud kasutamiseks kiirviidetena meie platvormi kasutajatele kasulike teenuste või teemade juurde. Pange tähele, et kolmanda osapoole veebisaitidel võivad kehtida teistsugused privaatsuspoliitikad ja/või turvastandardid.

Anname endast kõik, et jääksid meie teenustega rahule. Kui miski siiski ootustele ei vasta, soovime sellest kindlasti teada!

Selleks võid toimida järgmiselt.

 • 1) Saada kaebus e-kirjaga meie klienditoele klienditugi@bondora.com
 • 2) Kui saame Sinu kaebuse kätte, saadetakse sulle automaatselt teatis (tavaliselt ühe tööpäeva jooksul).
 • 3) Sellest hetkest alustame sinu kaebuse uurimist; vastuse saad viie tööpäeva jooksul.

Kui Sa ei jää meie vastusega rahule, võid selle edasi kaevata, edastades varem saadud vastuse meie klienditoele. Edasine protsess on järgmine.

 • 1) Viie tööpäeva jooksul teavitab meie klienditeenindusosakonna juhataja sind apellatsioonikaebuse kättesaamisest ning annab esialgset tagasisidet.
 • 2) Nelja nädala jooksul peale Sinu apellatsioonikaebuse kättesaamist saadame Sulle lõpliku vastuse või anname teada, millal järgmine kord Sinuga ühendust võtame. Kui lõplik vastus on negatiivne, selgitame põhjalikult, miks me ei saa Sinu taotlust rahuldada.
 • 3) Kui Sa ei jää vastusega rahule, võid kasutada oma õigust pöörduda finantsombudsmani poole. Sul on õigus ka kohe finantsombudsmani poole pöörduda.

Sissejuhatus

Kõik seoses Bondora laenuplatvormiga tekkida võivad huvide konfliktid tuvastatakse ja lahendatakse Bondora poolt. Me võtame kõik vajalikud meetmed, et ennetada konflikti edasiarenemist ja sellega kaasneda võivaid kahjusid meie klientide huvidele. Käesolevas dokumendis kirjeldatakse meie huvide konfliktide alaseid eeskirju (edaspidi „konfliktide eeskirjad”), mida kohaldatakse meie laenuplatvormi tegevusele.

Oleme täielikult pühendunud oma regulatiivnormidest ja õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmisele ja eetikanormide järgmisele. Kõik meie töötajad kohustuvad lepinguliselt meie konfliktide eeskirju täitma. Konfliktide eeskirjade rikkumine võib kaasa tuua karistuse, muu hulgas töölepingu lõpetamise.

Potentsiaalse või realiseerunud huvide konflikti tunnused

Huvide konflikt võib tekkida, kui mõni Bondora juhatuse liige, töötaja, partnerettevõtte töötaja või muu ettevõttega seotud „asjaomane isik” osutab Bondora klientidele teenust või tegeleb iseseisvalt muu tegevusega, mis võib Bondora klientide huve kahjustada, näiteks olukorras kus mõni ülalnimetatud isikutest:

 • võiks Bondora kliendi arvel rahalist kasu saada või rahalise kahju tekkimist vältida;
 • omab majanduslikku huvi osutatud teenuse tulemuse suhtes, kusjuures see huvi erineb Bondora kliendi huvist;
 • saab tasu ühe Bondora kliendi soosimise eest mõne teise Bondora kliendi ees;
 • saab Bondora kliendile osutatud teenuse eest mõnelt teiselt isikult ükskõik millist tasu (raha/kaupa/teenuseid) peale tavapärase vahendustasu.

Meie tuvastatud potentsiaalsed või realiseerunud huvide konfliktid

Otselaenamise olemuse tõttu võib meie tegevust käsitleda teenuse osutamisena nii laenuandjatele (investoritele) kui ka laenajatele. Laenajatelt võetakse meie platvormi kasutamise eest vahendustasu vastavalt nende sõlmitud laenulepingutele ja teistele lepingutele. Selle vahendustasu suurus oleneb laenaja laenu pankrotistumise tõenäosusest, laenaja krediidireitingust ja konkreetsest laenulepingust.

Lisaks võime kolmandatele osapooltele maksta klientide meile suunamise eest, kusjuures sellised tehingud avalikustatakse nõuetekohaselt.

Lisaks võime pakkude finantsasutustest investoritele eelisjuurdepääsu laenuturule ning täiendavaid mittestandardseid nõustamisteenuseid, mis on sätestatud kasutuslepingus.

Töötajad

Huvide konflikt võib tekkida, kui Bondora töötaja (või töötaja perekond) on mingil viisil seotud mõne tehingu teise osapoolega, eriti kui see osapool on Bondora klient. Muu hulgas loetakse seotud isikuteks Bondora klientide juhatuse liikmeid, olulist osalust omavaid isikuid ja konsultante. Bondora töötajad on kohustatud avalikustama kõik seosed, mis võivad nende otsuseid mõjutada või hõlmavad majanduslikku huvi.

Huvide konfliktide lahendamine ja avalikustamine

Bondora võtab kõik võimalikud ja mõistlikud meetmed võimalike huvide konfliktide lahendamiseks.

Kui on arvestatav risk kahjude tekkimiseks mõnele Bondora kliendile, avalikustame me selle.

Me rakendame kõiki vajalikke protseduure, muu hulgas töötajate koolitamist, et tagada huvide konflikte põhjustada võivate olukordade tuvastamist ja nõuetekohast lahendamist.

Kõiki potentsiaalseid konfliktiolukordi jälgitakse hoolikalt.

Täiendav teave

Käesolevat dokumenti vaadatakse korrapäraselt üle ja ajakohastatakse vastavalt vajadusele. Kui teil tekib käesolevate eeskirjade kohta küsimusi, saatke need e-posti aadressil klienditugi@bondora.com.

Mõistetel on sama tähendus nagu Bondora kasutuslepingus, kui neid ei ole siin teisiti defineeritud.