Bondora Kasutustingimused


Kasutustingimusi kohaldatakse kõigile õigussuhetele Kasutaja ja Operaatori ning Kasutaja ja teiste Kasutajate vahel.

1. MÕISTED

Laenuvõtja – Kasutaja, kes on sõlminud laenuvõtjana Laenulepingu, või Kasutaja, kes on esitanud Laenutaotluse.

Pangapäev – on tööpäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha Eestis.

Nõue – Laenulepingust tulenev nõue Laenuvõtja vastu.

Kliendikonto – Portaalis asuv ja Operaatori poolt hallatav Kasutaja isikustatud konto, mida kasutatakse Portaali kaudu jooksva arve pidamiseks Kasutuslepingu, Laenulepingute ja muude alusel sooritatud tehingute üle, sh Nõuete müümisel ja ostmisel ning Kasutajale maksete tegemisel ja Kasutajalt maksete tegemisel.

Operaatori Arveldusarve – Operaatori arveldusarve, kus hoitakse Kasutajatelt Kasutuslepingu ja Laenulepingu ning muu lepingu alusel Operaatorile saadetavat raha.

Tasud – Portaalis avaldatud tasud, kus on kirjas Kasutajatele kehtivad teenustasud.

Üldtingimused – Portaalis avaldatud Laenulepingu üldtingimused.

Laenuandja – Operaator.

Laenusumma - Laenuandjalt Laenuvõtjale tasutav summa, st Laenulepingu põhiosa summa.

Laen või Laenuleping – laenuleping, mille Laenuvõtja ja Laenuandja Portaali kaudu sõlmivad.

Laenutaotlus – Portaalis Kasutaja esitatud avaldus koos kogu teabega, mille Kasutaja on esitanud Laenulepingu sõlmimise pakkumise saamiseks.

Intress – intressimäär Laenusumma kasutamise eest.

Maksimaalne Laenusumma – põhiosa summa, mille ulatuses on Laenuvõtja nõus Laenulepingu sõlmima.

Operaator – Bondora AS, Eestis registreeritud ettevõte registrinumbriga 11483929 ja ELi KMKR numbriga EE101252401; Soome kasutajate jaoks isePankur AS, Suomen sivuliike.

Operaatori postiaadress – A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn, 11316, Eesti; Soome kasutajate jaoks Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki.

Operaatori klienditoe e-posti aadress – Portaali kodulehel avaldatud e-posti aadress.

Pankrot – Laenulepingu lõpetamine Operaatori poolt juhul, kui Laenuvõtja ei ole täies mahus tasunud Laenulepingus ettenähtud plaanilisi makseid, teise tasumata plaanilise makse tähtajast on möödunud rohkem kui üks kuu ning Operaator on edutult andnud laenuvõtjale täiendavad kaks nädalat tasumata Laenusumma tasumiseks, kui Lepingus või kohaldatavates õigusaktides ei ole teisiti ette nähtud. Pankroti korral nõuab Operaator kogu võlasumma (Laenusumma koos kogunenud Intressi ja tasudega) tasumist.

Portaal – internetis aadressil www.Bondora.ee, www.Bondora.fi ja www.Bondora.es asuv ning Operaatori poolt hallatav e-teenuse keskkond, mille kaudu on Kasutajatel võimalik raha laenata.

Portaali Postkast – Portaali rakendus, mille kaudu Kasutajad saavad Portaali kasutamisel kätte olulisi isiklikke sõnumeid.

Portaali Konto – Kasutaja isiklik arvelduskonto Portaalis, mida kasutatakse Kasutuslepingu, Laenulepingute ja muude lepingute alusel tehtavateks tehinguteks Operaatoriga ja teiste Kasutajatega.

Viitenumber – isikustatud number, mis on igal Kasutajal erinev ning mille alusel saab tuvastada Kasutaja isikut.

Kasutustingimused – käesolevad Bondora Kasutustingimused.

Kasutaja – kehtiva Kasutuslepingu osapool, üks Kasutajatest.

Kasutusleping – Kasutaja ja Operaatori vahel sõlmitav leping, mille alusel Operaator osutab Kasutajale Portaali kaudu teenuseid.

Kasutajad – füüsilised isikud, kes on sõlminud Operaatoriga Kasutuslepingu ning on registreeritud Portaali kasutajatena.

2. KASUTAJA ÜLDISED ÜLESANDED JA KOHUSTUSED

2.1. Kasutaja kohustub:

2.1.1. mitte kasutama Portaali ebaseaduslikeks tehinguteks või toiminguteks, s.h. pettuseks;

2.1.2. esitama ainult tõest teavet ja seda nii liitumisel, laenu võtmisel, kui ka teiste Kasutajatega suhtlemisel;

2.1.3. hoidma Portaali sisselogimiseks tarvilikke vahendeid, sealhulgas ID-kaarti, paroole ja kasutajanimesid nii, et need ei satuks kolmandate isikute valdusesse;

2.1.4. teavitama Operaatorit oma esitatud andmete muutumisest;

2.1.5. teavitama Operaatorit punktis 2.1.3 nimetatud andmete ja vahendite sattumisest kolmandate isikute valdusesse;

2.1.6. käituma teiste Kasutajatega ja Operaatoriga suheldes viisakalt ja lugupidavalt.

2.2. Operaatoril on õigus piirata või tühistada Kasutaja Portaali kasutamisõigus, Laenutaotlusi tagasi lükata ning keelduda enda Kasutuslepingust või Laenulepingust või muudest lepingutest tulenevate kohustuste täitmisest, kui ilmneb, et:

2.2.1. Kasutaja rikub Kasutuslepingut või Kasutaja ülesandeid või kohustusi;

2.2.2. Kasutaja on esitanud Operaatorile või teistele Kasutajatele väärat, eksitavat ja/või ebatäpset teavet;

2.2.3. Kasutaja käitub ebaväärikalt või vastuolus ühiskonnas üldtunnustatud kõlblusnormidega;

2.2.4. Laenutaotlus või Laenuleping on vastuolus heade kommete või kehtiva õigusega, sh vastutustundliku laenamise põhimõtetega.

2.3. Kasutaja kinnitab, et ta on:

2.3.1. vähemalt 18-aastane Euroopa Liidu või Šveitsi kodanik;

2.3.2. vähemalt 18-aastane Euroopa Liidu või Šveitsi alaline elanik.

3. LAENU TAOTLEMINE

3.1. Laene on võimalik taotleda ainult Laenutaotluse esitamisel Portaali kaudu

3.2. Laenutaotluses märgib Laenuvõtja järgmised andmed:

3.2.1. Üldinformatsiooni (mis muuhulgas sisaldab andmeid omandisuhe elukohaga, hariduse, Laenu otstarve ning töösuhte liigi kohta);

3.2.2. Informatsiooni sissetulekute kohta;

3.2.3. Maksimaalne Laenusumma;

3.2.4. Laenu periood;

3.2.5. informatsiooni kohustuste kohta; ja

3.2.6. muu Operaatori poolt nõutav teave (sealhulgas dokumendid Laenuvõtja sissetulekute ja kohustuste kinnitamiseks).

3.3. Laenutaotlus ei ole siduv ning Laenuvõtja saab Laenutaotluse igal ajal tagasi võtta.

3.4. Kõigile Operaatorile esitatud andmetele kohaldatakse punktis 7 sätestatud andmekaitseprintsiipe.

4. LAENULEPING

4.1. Operaatoril on õigus

4.1.1. Laenutaotlus täielikul kujul vastu võtta ning Laenuleping sõlmida;

4.1.2. võtta vastu Laenutaotlus, mille tingimusi on muudetud kooskõlas käesoleva Kasutuslepinguga ja Laenutaotlusega, ning sõlmida Laenuleping muudetud tingimustel;

4.1.3. teha Laenulepingu sõlmimiseks uute tingimustega vastupakkumine; või

4.1.4. Laenutaotlus tagasi lükata.

4.2. Laenuandja väljastab Laenusumma eurodes.

4.3. Laenuleping muutub siduvaks kohe, kui Laenuvõtja ja Laenuandja selle elektrooniliselt või digitaalselt allkirjastavad või kinnitavad. Operaator teeb elektrooniliselt või digitaalselt allkirjastatud või sertifitseeritud Laenulepingu Laenuvõtjale Portaali kaudu kättesaadavaks kohe, kui Laenuleping sõlmitakse.

4.4. Pärast Laenulepingu sõlmimist kannab Laenuandja Laenusumma Laenuvõtja pangakontole, mis on avatud krediidiasutuses Laenuvõtja nimel ning milliselt pangakontolt on Laenuvõtja teinud sissemakse tema Bondora Portaali Kontole.

4.5. Laenuvõtja maksab Laenusumma koos Intressiga Laenuandjale tagasi kooskõlas Laenulepingu tingimustega. Intressi arvutatakse Laenusummalt alates Laenusumma Laenuvõtja pangakontole, millele on viidatud punktis 4.4, ülekandmise kuupäevast.

4.6. Operaator ei avalda Laenuvõtja nime, isikukoodi, täpset aadressi, tööandja teavet ega pangakonto väljavõtet, kui Kasutuslepingus ei ole teisiti sätestatud.

4.7. Operaatoril on õigus loovutada nõue, mis kuulub operaatorile, teistele kasutajatele või kolmandatele osaooltele.

5. PORTAALI KONTO

5.1. Operaatori Arveldusarvele ülekantud raha kajastub laekumisena selle Kasutaja Portaali Kontole, kelle Kasutaja Viitenumber on kirjas asjaomases maksekorralduses. Kasutuslepingu, Laenulepingu ja muude lepingute alusel eelnimetatud viisil ülekantud raha võib Operaator kasutada ainult kooskõlas Kasutuslepingu, Laenulepingute ja muude lepingute tingimustega ning ainult nendes lepingutes sätestatud kohustuste täitmiseks.

6. KÄITUMINE VÕLGNEVUSTE TEKKIMISE KORRAL

6.1. Operaator jätab endale õiguse edastada Laenuvõtjale võlgnevuse kohta teateid, kasutades kõiki Laenuvõtja poolt Operaatorile avaldatud kontaktandmeid.

6.2. Kui üks Laenuvõtja on sõlminud Portaali vahendusel rohkem kui ühe Laenulepingu ning tema Portaali Kontol olevast rahast ei piisa kõigi sissenõutavaks muutunud Nõuete rahuldamiseks, siis jagab Operaator saadavaloleva raha sissenõutavate Nõuete täitmiseks proportsionaalselt Nõude summaga.

7. KASUTAJA ISIKUANDMED

7.1. Sõlmides Kasutuslepingu või laenutaotlust esitades annab Kasutaja Operaatorile nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate Kasutustingimustega, muu hulgas kooskõlas käesolevate Kasutustingimuste punktiga 7.

7.2. Operaatoril on õigus töödelda Kasutuslepingu sõlmimise käigus ja/või Kasutuslepingust ja muudest lepingutest tulenevate teenuste osutamise käigus (muu hulgas Kasutaja krediidivõimelisuse hindamiseks juhul, kui asjaomane Kasutaja taotleb Portaali kaudu Laenu) Kasutaja poolt Operaatorile edastatud Kasutaja isikuandmeid. Ka on Operaatoril õigus seoses Kasutajale Kasutuslepingu alusel teenuste osutamisega (muu hulgas Kasutaja krediidivõimelisuse hindamiseks juhul, kui asjaomane Kasutaja taotleb Portaali kaudu Laenu) otsida ja koguda Kasutaja kohta andmeid avalikus kasutuses olevatest allikatest.

7.3. Operaatoril on õigus töödelda kõiki Kasutaja andmeid, mis on vajalikud Kasutuslepingust tulenevate teenuste osutamiseks, muu hulgas Kasutaja neid andmeid, mis on vajalikud Portaali kaudu sõlmitud Laenulepingute jõustamiseks ja täitmiseks. Operaator töötleb peamiselt järgmiseid, kuid ka muid Kasutaja andmeid:

7.3.1. Kasutaja isikuandmed, näiteks nimi, sünnikuupäev, isikukood, suhtluskeel, perekonnaseis ja isikut tõendavate dokumentide andmed;

7.3.2. Kasutaja kontaktandmed, näiteks postiaadress, elukoha aadress, e-posti aadress ja telefoninumber;

7.3.3. Kasutaja töökohta ja haridust puudutavad andmed, näiteks haridustase, haridusasutused, tööandja, töökoht ja eriala;

7.3.4. Kasutaja majanduslikku olukorda ja finantsolukorda puudutavad andmed, näiteks sissetulekut, vara, kohustusi ja pangakontoga tehtud tehinguid puudutavad andmed;

7.3.5. Kasutaja tehinguid ja nendega seotud õigussuhteid (muu hulgas Portaali kaudu teiste Kasutajatega sooritatud tehinguid) puudutavad andmed;

7.3.6. Kasutaja harjumusi, eelistusi ja rahulolu Portaali teenuste kasutamisel puudutavad andmed;

7.3.7. Tarbijamängudes ja kampaaniates puudutavad andmed, näiteks andmed kogutud punktide ja võidetud auhindade kohta;

7.3.8. Kasutaja usaldusväärsust ja krediidivõimelisust puudutavad andmed, näiteks andmed maksekäitumise kohta;

7.3.9. seadusest tulenevate kohustuste täitmisel saadud andmed.

7.4. Kasutaja andmete töötlemise eesmärk

7.4.1. Operaator kasutab Kasutaja isikuandmeid Kasutuslepingust ja muudest lepingutest tulenevate teenuste osutamiseks, muu hulgas selleks, et täita Operaatori kohustusi Kasutaja krediidivõimelisuse hindamiseks, Laenuvõtja krediidilimiidi määramiseks ning Laenulepingute täitmise ja jõustamise tagamiseks ja jälgimiseks.

7.4.2. Lisaks on Operaatoril õigus kasutada Kasutaja isikuandmeid Operaatori teenuste, Laenutaotluste ja Laenulepingute reklaamimiseks, operaatori IT-süsteemide ja -teenuste arendamiseks ja haldamiseks, statistilise analüüsi ja finantsanalüüsi teostamiseks ning Operaatori ja/või teiste Kasutajate õiguste jõustamiseks ja kaitsmiseks kooskõlas Kasutuslepinguga.

7.4.3. Õigussuhte loomiseks Kasutajaga või Kasutajaga Portaalis juriidiliselt siduvate tehingute tegemise otsustamiseks või Kasutaja sobivuse hindamiseks võib Operaator lisaks Kasutaja poolt edastatud andmetele töödelda ka avalikuks kasutamiseks olevatest allikatest Kasutaja kohta kogutud andmeid.

7.5. Kasutaja andmete avaldamine kolmandatele isikutele

7.5.1. Operaatoril on õigus avaldada Kasutaja andmeid (mõistlikus ulatuses):

(a) isikutele, kes on seotud Operaatori Kasutuslepingust tulenevate kohustuste täitmisega (muu hulgas teised Kasutajad, kommunikatsiooni- ja trükiteenuste osutajad, maksete vahendajad, krediidiasutused, IT-teenuste osutajad jne);

(b) andmekogude pidajatele, kes vastavalt seadusele omavad vajalikke andmeid krediidivõimelisuse hindamise tarbeks (näiteks maksehäirete registrid nagu Creditreformi grupp, Soumen Asiakstieto OY jne;)

(c) Operaatori grupi liikmele, kui Kasutaja andmed on neile vajalikud, et osutada Operaatorile kvaliteetset teenust;

(d) teenuseosutajatele, kellele Operaator on õigusaktides sätestatud tingimustel (osaliselt või täielikult) edasi andnud Kasutuslepingust tulenevate kohustuste täitmise;

(e) teenuseosutajatele, keda Operaator kasutab punktides 7.4.1 ja 7.4.2 kirjeldatud tegevustes;

(f) volitatud töötlejatele, st isikutele, kes töötlevad andmeid Operaatori nimel lepingu alusel;

(g) Ostjale Nõude loovutamise järel;

(h) muudele kolmandatele isikutele (näiteks inkassoettevõtetele, juristidele, kohtutele, kohtutäituritele, pankrotihalduritele) Kasutaja vastu kehtivatest Nõuetest tulenevate võlgade sissenõudmise raames;

(i) muudele isikutele, kui avaldamiskohustus tuleneb kohaldatavatest õigusaktidest.

7.5.2. Tehingute tegemisel välisriigis või välisriigis elavate/registreeritud isikutega võib kohalduvast välisriigi õigusest tuleneda Operaatorile kohustus avaldada Kasutaja andmeid asjaomasele välisriigi ametiasutusele.

7.5.3. Operaatoril on õigus esitada Kasutaja andmeid maksehäirete registri pidajale või muu krediidivõimelisuse hindamiseks vajaliku andmekogu pidajale, et rakendada vastutustundliku laenamise põhimõtteid ning võimaldada kolmandatel isikutel samamoodi Kasutaja maksekäitumist ja krediidivõimelisust hinnata. Sellistesse registritesse edastatud Kasutaja andmeid võivad kasutada kõik selliste registrite liikmed ja teised isikud, kellel on sellistele registritele juurdepääs muul õiguslikul alusel.

7.5.4. Kui Kasutaja on Operaatorile edastanud oma kontaktandmed (näiteks posti- või e-posti aadressi, telefoninumbri jne), on ta sellega Operaatorile andnud nõusoleku Operaatorilt teabe saamiseks läbi Operaatorile esitatud kontaktandmete. Operaatoril on õigus edastada Kasutajale oma koostööpartnerite pakkumisi tingimusel, et Operaator ei edasta neile koostööpartneritele Kasutaja andmeid. Kasutajal on õigus avaldada igal ajal Operaatorile soovi mitte saada Operaatorilt personaalseid pakkumisi või reklaami.

7.6. Andmete salvestamine

7.6.1. Operaatoril on õigus salvestada kõik sidevahendite (näiteks füüsiline aadress, telefon, e-post, Portaal jne) kaudu saadud Kasutaja andmed.

7.6.2. Kasutaja on kohustatud viivitamatult teavitama Operaatorit kõigist olulistest muutustest andmetes, mille Kasutaja on Portaali kaudu Operaatorile edastanud.

7.6.3. Operaator töötleb Kasutaja andmeid niikaua, kui see on mõistlikult vajalik Operaatori äriliseks tegevuseks ja Kasutuslepingust või kohaldatavatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

7.7. Kasutuslepingu sõlmimisel ning Portaali kaudu tahteavalduste esitamisel, sh Laenutaotluste esitamisel ning Laenulepingu allkirjastamisel peavad Kasutajad esitama õigeid ja täpseid andmeid. Teadlik valeandmete ja puudulike andmete esitamine on keelatud ning loetakse lepingu rikkumiseks.

7.8. Kasutuslepingut sõlmides kinnitab Kasutaja, et tema poolt Portaali vahendusel esitatud andmed, sh. laenu taotlemise ajal ning Laenutaotlustes esitatud andmed on tõesed.

7.9. Andmete muutumisest teavitamine

7.9.1. Kasutaja teavitab Operaatorit viivitamata oma isikuandmete muutumisest.

7.9.2. Andmete muutumise teavitus tuleb esitada kirjalikult või Portaali tehnilise lahenduse vahendusel.

7.9.3. Andmete muutumisest teatamata jätmist loetakse oluliseks rikkumiseks.

7.9.4. Kui Kasutaja ei teata oma kontaktandmete muutumisest, peetakse Kasutaja esitatud kontaktandmeid õigeteks.

7.9.5. Kasutajat esindavat isikut peetakse Kasutaja õigusjärgseks esindajaks, kui Kasutaja ei ole Operaatorit teavitanud tema esindusõiguse lõppemisest/lõpetamisest.

7.10. Kasutaja annab Kasutuslepingu sõlmimisega Operaatorile õiguse ja nõusoleku Kasutaja isikuandmeid töödelda Kasutustingimustes sätestatud eesmärkidel ja ulatuses, samuti õigusaktides sätestatud alustel ja korras. Füüsilisest isikust Kasutajal on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta ning nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti oma Kasutajakonto sulgemist eeldusel, et Kasutajal ei ole seda takistavaid kehtivaid lepinguid Operaatoriga või kehtivat Laenulepingut ja tingimusel, et Operaatoril ei ole õigusaktidest tulenevat kohustust neid andmeid säilitada.

7.11. Operaator peab hoidma Kasutaja andmeid salajas ning täitma kõiki Euroopa Liidu õigusaktidel põhinevaid kohalikke andmekaitset reguleerivaid õigusakte. Operaator võib Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, sh teistele Kasutajatele avaldada ainult Kasutustingimustes sätestatud juhtudel või seadustes ettenähtud juhtudel.

7.12. Operaatoril on muu hulgas õigus igal ajal kasutada Kasutaja poolt avaldatud andmeid ja Kasutaja poolt Portaali kasutamisel loodud andmeid statistilistel eesmärkidel ja avaldada saadud statistilisi andmeid Internetis, tagades seejuures, et andmeid ei ole võimalik otseselt seostada ühegi konkreetse Kasutajaga.

7.13. Operaatoril on õigus avaldada võimalikule ostjale Kasutaja selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud Nõude täitmiseks ja tagamiseks.

7.14. Operaatoril on õigus edastada Kasutaja isikuandmeid isikule, kes osutab Operaatorile õigusabiteenust, raamatupidamisteenust või auditeerimisteenust tingimusel, et asjaomase teenuse osutaja on võtnud endale Operaatori ees kohustuse nimetatud isikuandmeid kolmandatele isikutele mitte avaldada.

8. PORTAALI KASUTAMINE, ISIKUTE TUVASTAMINE JA TEHINGUTE KINNITAMINE

8.1. Iga kasutaja saab Kasutajana registreerumisel endale Portaali Postkasti. Kasutaja Portaali Postkasti saadetud sõnumid loetakse kättetoimetatuks 24 tundi pärast saatmist.

8.2. Operaator tuvastab iga Kasutaja isiku üldjuhul ühel korral pärast Kasutajaks registreerimist ja enne esimese Laenusumma väljastamist. Kui konkreetse tehingu parameetrid tingivad seadustest tuleneva kohustuse osaliste isikute tuvastamiseks, tuvastatakse asjaomaste Kasutajate isikud uuesti.

8.3. Muu hulgas peab Kasutaja oma isikut tõendama, tehes makse oma pangakontolt oma Portaali Kontole. See pangakonto peab olema määratud Kasutaja Portaali Konto seadete lehel.

8.4. Lisaks pangamaksega isiku tõendamisele peab Kasutaja esitama Operaatorile oma elukohariigis väljastatud kehtiva isikut tõendava dokumendi, näiteks passi või ID-kaardi koopia. Tegu peab olema värvikoopiaga ning ID-kaardi puhul peab koopia olema tehtud mõlemast küljest. Lisaks isikut tõendavatele dokumentidele peab Kasutaja esitama oma elukohta tõendavad dokumendid (nendeks sobivad arved, lepingud ja muud dokumendid, millel on kirjas Kasutaja aadress ja nimi). Sellised dokumendid ei tohi olla vanemad kui kuus (6) kuud. Dokument peab olema ladina tähestikus või selle riigist olenevas variandis ning vähemalt (i) 72 ppi kvaliteediga, (ii) 8-bitise värvisügavusega ja (iii) mitte suurem kui 10 MB. Kõik isiku tuvastamise käigus Kasutaja kohta kogutud andmed, näiteks eesnimi, perekonnanimi, isikukood, pangakonto number, elukoha aadress jne, kogutakse registreerimise lõpus kokku ning salvestatakse isikuandmete alla.

8.5. Operaatori poolt kasutatav Kasutaja isiku tuvastamise menetlus ei pruugi piirduda punktides 8.3 ja 8.4 nimetatuga; Operaatoril on õigus muuta igal ajal Kasutaja isiku tuvastamise menetlust ja kasutada oma äranägemisel muid meetodeid Kasutaja isiku tuvastamiseks.

8.6. Portaali sisselogimisel peab Kasutaja sisestama oma kasutajanime ja parooli. Iga isikut, kes logib Portaali sisse Kasutaja sisselogimisatribuutidega, loetakse Kasutaja õigusjärgseks esindajaks.

8.7. Kui seadus ei nõua täiendavat isiku tuvastamist, on Laenutaotluse esitamiseks ja Laenulepingu või Loovutamislepingu sõlmimiseks vajalik vaid selle kinnitamine Kasutaja valikul ühel alltoodud viisidest:

8.7.1. kinnitamine Portaali parooliga;

8.7.2. mobiiliga kinnitamine (Kasutaja peab selleks avaldama oma mobiiltelefoninumbri, kuhu edastatakse igakordselt uus PIN kood, mis tuleb tahteavalduse kinnitamiseks süsteemi sisestada);

8.7.3. kinnitamine muul viisil, mida Operaator peab piisavaks ja mis on kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega.

9. TASUD

9.1. Klientidele kohaldatavad Tasud on nähtavad Poraalis või konkreetses Laenulepingus.

9.2. Laenuvõtja kinnitab, et ta on teadlik, et Tasud võivad sisaldada tasu laenulepingu sõlmimise eest, haldustasu, tasud võlamenetluse eest, mis kuulub vastavalt seadusele tasumiseks Laenuvõtja poolt.

10. KÄITUMINE OPERAATORI MAKSEJÕUETUSE KORRAL

10.1. Operaatori maksejõuetuse korral lõpetatakse uute Laenulepingute sõlmimine kohe. Kõigi Kasutajate Kliendikontodel olev raha tagastatakse neile Kasutajatele.

10.2. Operaatori maksejõuetus ei mõjuta Laenulepingute kehtivust.

11. VASTUTUS

11.1. Valeteavet esitanud Kasutaja vastutab iga valeteabe esitamisega Operaatorile ja teistele Kasutajatele põhjustatud kahju eest, eelkõige juhtudel kui Operaator või teised Kasutajad on teinud valeteavet esitanud Kasutajaga tehingu, uskudes esitatud valeteavet.

11.2. Kui kolmandad isikud saavad juurdepääsu punktis 2.1.3 nimetatud andmetele ja vahenditele ning Kasutaja on sellest teadlik, siis vastutab Kasutaja sellest põhjustatud rahalise kahju ja muu kahju eest ning nõustub, et andmete väärkasutamisega kolmandate isikute poolt võivad kaasneda Kasutaja jaoks siduvad kohustused, mida Kasutaja peab täitma.

11.3. Kasutajad teevad tehinguid otse Portaalis omal vastutusel tehingu osapoolena; Portaalis pakutavaid lepinguvorme võivad Kasutajad kasutada omal vastutusel ja riisikol. Operaator ei vastuta võimalike seadusest tulenevate kohustuste eest, mis võivad tekkida Kasutajatele lepingu sõlmimisest läbi Portaali.

11.4. Ükski Lepingu osa ei piira vastutust kohustuste tahtliku rikkumise eest.

12. TINGIMUSTE MUUTMINE

12.1. Operaatoril on õigus igal ajal teenuste arendamise ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Kasutustingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada.

12.2. Kasutustingimuste muudatustest teavitatakse Kasutajaid Portaali vahendusel. Muudatused jõustuvad neli nädalat pärast selle teatise avaldamist Portaalis või siis, kui Kasutaja nõustub uute Kasutustingimustega, klõpsates enne nelja nädala möödumist teatise avaldamisest Portaali sisse logides asjaomasel kasutajaliidese elemendil.

12.3. Muudatuste ja täiendustega mittenõustumisel on Kasutajal õigus lõpetada Kasutamisleping nelja nädala jooksul muudatuse Portaalis avaldamisest arvates.

13. KASUTUSLEPINGU LÕPETAMINE

13.1. Kasutaja võib lõpetada Kasutuslepingu üksnes juhul, kui tema Portaali kaudu sõlmitud Laenulepingutest tulenevad kohustused teiste Kasutajate ja Operaatori ees on täidetud ning Kasutaja Portaali konto saldo on NULL.

13.2. Kasutuslepingut saab Kasutaja lõpetada, edastades Operaatorile e-kirja teel vastava teate Operaatori Klienditoe e-posti aadressile.

13.3. Kasutajal on õigus Kasutamislepingust taganeda 14 päeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates tingimusel, et punktis 13.1 sätestatud nõuded ja tingimused on täidetud.

13.4. Operaator võib lõpetada Kasutuslepingu igal ajal, kui Kasutaja rikub Kasutuslepingu tingimusi.

13.5. Operaator võib Kasutuslepingu etteteatamiseta lõpetada (see võib hõlmata Kasutaja Portaalile juurdepääsu keelamist või piiramist), kui Kasutaja on rakendanud või rakendab Operaatori kirjaliku loata automaatseid vahendeid (mida Operaator ei ole heaks kiitnud) Portaali kasutamiseks ja andmete automaatseks kogumiseks Portaalist (muu hulgas võivad sellisteks vahenditeks olla andmekogumisrobotid, ämblikrobotid, skreeperid ja muud automaatsed vahendid või programmid) või kui Kasutaja rakendab Portaali andmete või sisu piiritlemiseks või Portaali muul viisil mõjutamiseks raamimismeetodeid.

14. LÕPPSÄTTED

14.1. Operaatori ja Kasutaja vaheline Kasutusleping sõlmitakse hetkel, kui Operaator registreerib Kasutaja Portaali kasutajana.

14.2. Käesolevaid Kasutustingimusi kohaldatakse kõigile Operaatoriga sõlmitud Kasutuslepingutele ning kõigile muudele õiguslikele tehingutele ja lepingutele, mida Kasutajad Portaali kasutades omavahel sooritavad ja sõlmivad.

14.3. Portaal, Portaali veebisait ja nende sisu autoriõigused kuuluvad Operaatorile. Kasutajal ei ole õigust Portaali lehti salvestada, kopeerida, muuta, üle kanda, edastada ega avaldada muuks kui eraviisiliseks kasutamiseks.

14.4. Kasutaja Portaali Postkasti saadetud sõnumid loetakse kättetoimetatuks 24 tundi pärast saatmist.

14.5. Portaali kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte, arvestades Euroopa Liidu õigusest ja teiste riikide siseriiklikust õigusest tulenevate kohustuslike sätetega.

14.6. Kasutajad ja Operaator lahendavad omavahelised konfliktid läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Kasutaja elukohajärgne kohus.

14.7. Käesolevad Kasutustingimused hakkavad kehtima kohe, kui Kasutaja nendega nõustub, ning jäävad kehtima kuni Kasutaja ja Operaatori vahelise Kasutuslepingus sätestatud õigussuhte lõpuni.

14.8. Käesolev lepingu tekst on inglisekeelse originaali tõlge.

Käesolevad Kasutustingimused jõustuvad 26.05.2016.

 

Privaatsus

1. Registripidaja

Bondora AS
Registrikood EE11483929
A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn 11316, Eesti
Kontaktid:
e-mail: klienditugi@bondora.com

Oleme avatud esmaspäevast reedeni 09.00 - 17.30

2. Valdkondade kontaktandmed:

Pärtel Tomberg,
Bondora AS kliendiandmebaas
Andmebaaside haldamise kontaktisik:
Bondora AS
Pärtel Tomberg
e-mail: support@bondora.com
A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn 11316, Eesti

3. Registri nimi

Bondora AS kliendiandmebaas

4. Eesmärk

Andmebaasis salvestatakse laenajate, investorite ja potentsiaalsete laenu ja/ või investeerivate klientide isiklik informatsioon. Informatsiooni kasutatakse laenuprotsesside turvaliseks töötlemiseks, laenuotsuste tegemiseks, investeeringute haldamiseks, maksekorralduste tegemiseks, arveldamiseks, võlgade sissenõudmiseks (inkassoteenus), klientide identifitseerimiseks, tootearenduseks ja teenuse turustamiseks. Isiklikku informatsiooni töödeldakse Euroopa direktiivide ja asukohariikide seaduste alusel, haldamaks kliendisuhteid ja krediidiriski, IT-platvormi arendamiseks, teostamaks statistilisi analüüse ning turundamiseks

Bondora AS ja teised grupi ettevõtted võivad kasutada registreeritud informatsiooni seaduses sätestatud eesmärkide – näiteks reklaamteadete edastamise – saavutamiseks. Kliendid saavad soovi korral paluda neile reklaamteateid mitte edastada.

5. Registri sisu

Register sisaldab järgmist informatsiooni:

 • Eesnimi/nimed, perekonnanimi;
 • Isikukood
 • Sünniaeg
 • Kasutajanimi
 • Sugu
 • Aadress
 • Pangakonto andmed;
 • Meiliaadress
 • Telefoninumber
 • Isikut tõendava dokumendi number ja lisainfo (pass või ID-kaart);
 • Informatsioon töökoha ja hariduse kohta;
 • Informatsioon perekonna ja eluaseme kohta;
 • Informatsioon sissetuleku kohta;
 • Informatsioon väljaminekute ja muude laenude kohta;
 • Muu kliendi poolt avalikustatud isiklik informatsioon;
 • Informatsioon Bondoras taotletud laenude või tehtud investeeringute kohta;
 • Teistest krediidibüroodest, nagu Asiakastieto saadud informatsioon;
 • Informatsioon võlgnevuste kohta;
 • Ettevõtte kontaktandmed;
 • Arveldamise ja tagasimaksmise informatsioon;
 • Neutraalne informatsioon, mis on kogutud serveri logifailide vahendusel, nagu IP aadressid, külastatud lehed ja külastusajad;
 • Registrikood, ettevõtte aadress- ja kontaktid (ärikliendi puhul)
 • Reklaamteadete saamise nõusolekud ja keelamised;
 • Kliendisuhte alustamise ja lõpetamise kuupäevad;

6. Informatsiooniallikad

Register kogub kasutajalt andmeid registreerimisel, identifitseerimisel, laenutaotluste tegemisel, investeerimisel ja küsitlustes osalemisel ning kogu kliendisuhte jooksul. Isiklikke andmeid kogutakse ja/või kinnitatakse:

 • kliendi registreerimisel;
 • kliendi identifitseerimisel;
 • laenutaotluste tegemisel;
 • investeerimisel;
 • kasutajaprofiili muutmisel;
 • küsitlustes;
 • krediidiregistritest Suomen Asiakastieto Oy, Bisnode Finland OY ja Instantor AB
 • Rahvastikuregistrist.

7. Informatsiooni avaldamine

Isiklikke andmeid ei väljastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad krediidibürood, võla sissenõudmisega tegelevad ettevõtted ja ametivõimud. Teatud informatsiooni võidakse jagada laenuvõtjate ja ostjate vahel, soodustamaks suhtlust, laenuvõtmist- ning andmist. Klientidelt küsitakse enne andmete jagamist iga kord eelnevat nõusolekut.

Ettevõte võib kasutada kolmandate isikute tarkvara teenuseid, kus hoitakse teatud kliendiandmeid ja kasutajainformatsiooni. Mainitud teenuseid kasutatakse uudiskirjade ja turundussõnumite edastamiseks. Eelpool mainitud informatsiooni ei väljastata kolmandatele isikutele.

Ettevõte võib kasutada kolmandatest isikutest teenusepakkujaid, et töödelda ning analüüsida kindlate isikutega mitte seotud kliendiandmeid, mille eesmärgiks on toote või riskimudelite täiustamine. Käesolev informatsioon ei sisalda andmeid, mis seostaks informatsiooni kindla isikuga.

Andmeid tohib kasutada turundamiseks ja turuuuringute läbiviimise eesmärgil, kui klient on selleks eelnevalt vastava loa andnud. Vajalikuks informatsiooniks on kliendi e-mail ning ees- ja perekonnanimi. Mainitud andmeid ei väljastata kolmandatele isikutele.

8 Andmete üleviimine Euroopa Liidust või Euroopa Majanduspiirkonnast

Bondora AS ei avalikusta ega edasta klientide andmeid väljaspool Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonda.

9. Andmekaitse põhiprintsiibid

Kliendi andmed salvestatakse registrisse piiratud ligipääsu õigustega. Register asub väljapool avalikku füüsilist ja interneti ligipääsu. Kõik andmepäringud salvestatakse. Logisse salvestatakse kogu vaadatud, muudetud ja/või kustutatud informatsioon. Vaid piiratud arv Bondora töötajaid omab ligipääsu kliendiandmetele ning võimalust andmeid muuta. Süsteemi sisenemine on piiratud ning ligipääsu omavad vaid kindlaksmääratud volitustega isikud. Bondora töötajad on kohustatud hoidma andmeid saladuses ametisaladuse hoidmise kohustuse alusel. Ligipääs registrisse on tehniliselt ja füüsiliselt turvaline. Ligipääs registrisse ning andmete füüsiline ja tehniline turvalisus on tagatud üldiste, ettevõttele kehtestatud standardite kohaselt. Kogu informatsioon on konfidentsiaalne ning kolmandad isikud ei oma sellele ligipääsu.

10. Andmete kontrolli ja korrektuuri õigused

Igal kliendil on õigus kontrollida oma isiklikke ja tema kohta kogutud andmeid. Vastav soov tuleks edastada kirjalikult klienditeenindusele.

Meil on vajadusel õigus muuta või automaatselt parandada mis tahes ebakorrektset või -olulist, puudulikku, aegunud või kahjulikku informatsiooni. Vastavalt vajadusele töötleme ebaolulist, puudulikku ja muud kahjulikku informatsiooni nii omal algatusel kui ka kliendi soovil. Kliendiandmetega seotud avaldused palume edastada e-maili vahendusel, telefoni teel või kirjalikult Bondora klienditeenindusele. Bondora saab muuta kliendi profiilis olevat isiklikku informatsiooni. Turvalisuse kaalutlustel ei saa teatud informatsiooni kasutaja ise muuta. Kliendil on õigus piirata ja/või keelata oma isiklike andmete kasutamist otseturunduse, kaugmüügi, otsereklaami, turu-uuringute ja avaliku arvamuse küsitluste eesmärgil. Keelamiseks ja/või piiramiseks palume võtta ühendust andmebaasi haldajaga.

Klient võib nõuda valede või puudulike andmete parandamist, võttes ühendust klienditeenindusega.

Äri- ja kliendisuhete kaudu omandatud isiklikku informatsiooni võib Bondora müüa või väljastada kolmandatele isikutele juhul, kui klient on selleks andnud vastava loa.

11. Muu, õiguste ja turundamisega seotud isiklike andmete töötlemist puudutav informatsioon

Bondora AS võib kasutada mistahes kliendiandmeid turundustegevuste ja müügitöö edendamise eesmärgil. Kliendil on õigus keelata oma isiklike andmete töötlemist seoses otseturundamisega seotud tegevustega. Klient saab piirata ja/või keelata otsereklaami ja teiste turundussõnumite saamist läbi oma kasutajaprofiili.

Andmete salvestamine ja kustutamine: kliendi andmed kustutatakse registrist, kui nende töötlemine ei ole enam vajalik.

 

Küpsistepoliitika

 

Mis on küpsis?

Küpsis on väike koodilõik, mille veebisait palub teie brauseril salvestada. Kõigil küpsistel on aegumiskuupäev, mis määrab, kui kaua need teie brauseris aktiivseks jäävad. Küpsiste eemaldamiseks on kaks võimalust: lasta neil automaatselt aeguda või kustutada need käsitsi. Oleme alla lisanud täiendavaid üksikasju, et mõistaksite paremini, milliseid küpsiseid me kasutame.

Pidage meeles, et olemasolevaid küpsiseid kustutades või uute küpsiste salvestamist keelates võite kaotada juurdepääsu mõndadele meie veebisaidi aladele või funktsioonidele.

Milliseid küpsiseid Bondora kasutab?

Kasutame oma veebisaidil küpsiseid saidi kasutamise efektiivsemaks ja mugavamaks muutmiseks. Pange tähele, et meie veebisaiti külastades nõustute, et kasutame järgmisi küpsiseid:

 • Hädavajalikud küpsised, mida veebisait salvestab ja loeb ainult sel ajal, kui te veebisaiti külastate. Need võimaldavad meil teid kliendina tuvastada ning pakkuda teile juurdepääsu klientidele mõeldud lehekülgedele. Hädavajalike küpsiste abil saame tagada, et keegi ei muuda teie profiili ning et keegi ei väljasta ega taotle teie nimel laene.
 • Funktsionaalsusküpsised võimaldavad meil jätta meelde teie eelistused seoses veebisaidiga (näiteks keel või kasutajanimi), et teie kasutuskogemust isikupärasemaks muuta.
 • Efektiivsusküpsised võimaldavad meil koguda teavet selle kohta, kuidas veebisaiti kasutate. Kogu kogutud teave jääb anonüümseks ning seda kasutatakse ainult veebisaidi töö optimeerimiseks ning meie reklaamikampaaniate efektiivsuse mõõtmiseks.
 • Kolmanda osapoole küpsised on käitumusliku sihtimise jaoks kasutatavad reklaamiküpsised (nt Google Analytics), mis võimaldavad meil jälgida, mis lehekülgi külastate ja mis linkidel klõpsate. Kogutud teave ei ole teie isikuga seostatav.
 • Turvatud küpsised aitavad meil tagada, et küpsis liigub veebisaidi ja teie brauseri vahelkrüpteeritud kujul. Lisaks võimaldab see meil teie konto turvalisust kaitsta.

Kuidas küpsiste seadeid muuta?

Küpsiste seadeid saate muuta oma brauseri seadetes. Lisateavet leiate aadressilt http://www.aboutcookies.org/

 

Privaatsuspoliitika

 

Klienditeabe turvalisus

Me järgime klienditeabe käitlemisel äärmiselt rangeid eeskirju, mis põhinevad Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadustel. Klienditeabeks nimetame igasugust teavet, mida kliendi kohta omame, ning mida peame laenutaotlusi menetledes töötlema. Selline teave võib hõlmata kliendi nime, elukohta, isikukoodi, pangakonto väljavõtteid ning muid kliendi eraeluga seotud andmeid.

Tagame, et klienditeabele pääsevad juurde ainult meie ettevõtte töötajad, kellel on vaja neid andmeid näha oma töökohustuste täitmiseks. Kõik ettevõtte Bondora AS töötajad on kohustatud teabe konfidentsiaalsust säilitama ning seda kolmandate osapooltega mitte jagama. Bondora AS võib siiski olla kohustatud klientide andmeid kolmandate osapooltega jagama, kui seda nõuab seadus või kui neid on vaja krediidireitinguagentuuril või inkassobürool.

Lisaks jätab Bondora AS endale õiguse edastada kasutajate isikuandmeid alltöövõtjale, kelle lepinguliseks kohustuseks on pakkuda turul õigus-, raamatupidamis- või audititeenuseid andmete kolmandatele osapooltele avaldamise keelu alusel.

Andmebaasiregister, kus kõiki klientide andmeid hoitakse, ei ole avalikult juurdepääsetav (ei füüsiliselt ega virtuaalselt). Kõik katsed andmetele juurde pääseda, muu hulgas neid vaadata, muuta või kustutada, logitakse. Juurdepääs registrile on digitaalselt ja füüsiliselt turvaline. Lisaks on meie tööruumides kaamerad ja füüsilised juurdepääsutõkked, mis tagavad, et kolmandatel isikutel poleks juurdepääsu meie töötajate arvutitele.

Bondora veebisaidil saadaolev klienditeave

Bondora registreeritud investoritele avaldatakse piiratud mahus laenutaotlejate isikuandmeid, et pakkuda neile ülevaadet ja täpsemat teavet potentsiaalsest investeerimisvõimalusest.

See teave hõlmab ainult järgmist.

 • Isiku Bondora kasutajanimi, vanus ja ligikaudne asukoht
 • Tööalane staatus (töökoha nimetus), tegevusala, tööstaaž (aastates)
 • Haridus
 • Perekonnaseis
 • Kinnisvara
 • Sissetulekute aruanne (muu hulgas kuupalk, preemiad ja kohustused)
 • Bondora krediidiskoor

Pange tähele, et kõik isikuandmed, mida kasutaja Bondora foorumis avaldab, on kõigile kasutajatele nähtavad. Kui olete isikuandmeid avaldanud ning soovite need eemaldada, pöörduge meie klienditoe poole.

Turvaline sisselogimine

Konto registreerimiseks veebisaidil Bondora on vaja e-posti aadressi. Meie süsteem saadab teile e-kirjaga ajutise parooli, mille saate pärast esmakordset sisselogimist ära muuta.

Kõik investorid peavad ennast tuvastama (vajalikud andmed: elukohariik, täisnimi, mobiiltelefoninumber, elukohariigis kehtiv ID-kood, dokumendi tüüp, dokumendi number, dokumendi väljaandmiskuupäev, dokumendi väljaandja, panga nimi ja IBAN-kontonumber) vastavalt ELi liikmesriikides kehtivatele rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadustele.

Kõik laenuvõtjad peavad nimetama oma täisnime, elukohariigi, elukohariigis kehtiva ID-koodi ja oma mobiilinumbri. Seda teavet kasutatakse laenutaotluse seostamiseks konkreetse laenuvõtjaga.

Kui kahtlustate, et keegi kõrvaline isik võib olla teie kontole juurde pääsenud, pöörduge kohe meie klienditoe poole.

Krüpteering

Kõik meie süsteemi ja klientide arvutite vahel edastatavad andmed krüpteeritakse 128-bitise šifriga. Lisaks on krüpteeritud ka andmebaasis hoitavad isikuandmed ja juurdepääsuandmed.

Ajastatud väljalogimine

Kui sisseloginud kasutaja ei tee 20 minuti jooksul oma kontol ühtegi toimingut, logitakse ta automaatselt välja.

Turundussõnumid

Bondora AS võib vahel kasutada erinevaid suhtluskanaleid kasutuskogemust parandavate sõnumite edastamiseks klientidele. Iga kasutaja saab määrata oma sõnumieelistused oma Bondora konto menüüs „Seaded / Sõnumieelistused”.

Mõndasid teie sirvimisandmeid (näiteks brausimiseks kasutatava seadme tüüp, meie veebisaidi külastused, IP-aadress, ligikaudne asukoht, brauseri tüüp, suunamise lähtekoht, külastuse kestus ja vaadatud leheküljed) kogutakse ja kasutatakse meie veebisaidi täiustamiseks ning meie turunduskampaaniate edu hindamiseks.

Bondora AS jätab endale õiguse kasutaja ükskõik mis ajal avaldatud andmeid, muu hulgas statistikaaruannete koostamisel esitatud andmeid, anonüümselt kasutada.

Klienditeabe salvestamine ja arhiivimine

Klienditeavet salvestatakse ja arhiivitakse turvalisse serverisse, mille juurdepääs on rangelt piiratud. Turvalisus on tagatud rangete privaatsuskaitsestandarditega, mille rakendamist teostavad spetsialistidest kolmanda osapoole partnerid.

Vastavalt andmekaitseseadusele on igal kliendil õigus oma töödeldud, edastatud ja arhiivitud isikuandmeid andmebaasis kontrollida. Kui soovite seda teha, esitage meie klienditoelesellekohane kirjalik avaldus.

Kui kliendiandmeid ei ole enam töötlemiseks vaja, eemaldatakse need registrist.

Virtuaalne turvalisus

Klientide andmete turvalise töötlemise, edastamise ja arhiivimise tagamiseks on meil kasutusel palju internetiturbemeetmeid.

Serverid asuvad Frankfurdis Saksamaal olevas andmekeskuses, mida käitab Telehouse, kes kuulub maailma 200 suurima ettevõtte hulka. Serverihaldusteenus on eraldi sisse ostetud ettevõttelt Virtion GmbH. Need ettevõtted võimaldavad meil pakkuda töökindlaid IT-lahendusi paindlikult ja kasvuvaludeta.

Kogu nende tegevus vastab rangelt erinevatele standarditele, muu hulgas ISO 27001:2005 (Infoturbe haldus), BS25999-2:2007 (Tegevuse järjepidevuse haldus), PCI-DSS (Maksekaarditööstus), ISO 9001:2008 kvaliteedistandardid ja ISO 14001:2004 (Keskkonnajuhtimissüsteemide standard).

Nendes ettevõtetes kehtib ööpäevaringne range turvarežiim. Kogu andmekeskuse sisest liikumist reguleeritakse ja kontrollitakse kiipkaartide ja infrapuna-liikumisanduritega.

Ettevõttes At Bondora AS tuvastatakse, jälgitakse ja tõrjutakse turvalekkeid tark- ja riistvaraliste tulemüüridega.

Lingid kolmanda osapoole veebisaitidele

Bondora veebisaidil olevad lingid kolmanda osapoole veebisaitidele on mõeldud kasutamiseks kiirviidetena meie platvormi kasutajatele kasulike teenuste või teemade juurde. Pange tähele, et kolmanda osapoole veebisaitidel võivad kehtida teistsugused privaatsuspoliitikad ja/või turvastandardid.

 

Anname endast kõik, et jääksid meie teenustega rahule. Kui miski siiski ootustele ei vasta, soovime sellest kindlasti teada!

 

 

Selleks võid toimida järgmiselt.

 

1) Saada kaebus e-kirjaga meie klienditoele klienditugi@bondora.com

2) Kui saame Sinu kaebuse kätte, saadetakse sulle automaatselt teatis (tavaliselt ühe tööpäeva jooksul).

3) Sellest hetkest alustame sinu kaebuse uurimist; vastuse saad viie tööpäeva jooksul.

Kui Sa ei jää meie vastusega rahule, võid selle edasi kaevata, edastades varem saadud vastuse meie klienditoele. Edasine protsess on järgmine.

4) Viie tööpäeva jooksul teavitab meie klienditeenindusosakonna juhataja sind apellatsioonikaebuse kättesaamisest ning annab esialgset tagasisidet.

5) Nelja nädala jooksul peale Sinu apellatsioonikaebuse kättesaamist saadame Sulle lõpliku vastuse või anname teada, millal järgmine kord Sinuga ühendust võtame. Kui lõplik vastus on negatiivne, selgitame põhjalikult, miks me ei saa Sinu taotlust rahuldada.

Kui Sa ei jää vastusega rahule, võid kasutada oma õigust pöörduda finantsombudsmani poole. Sul on õigus ka kohe finantsombudsmani poole pöörduda.

Konfliktide eeskirjad

Sissejuhatus

Kõik seoses Bondora laenuplatvormiga tekkida võivad huvide konfliktid tuvastatakse ja lahendatakse Bondora poolt. Me võtame kõik vajalikud meetmed, et ennetada konflikti edasiarenemist ja sellega kaasneda võivaid kahjusid meie klientide huvidele. Käesolevas dokumendis kirjeldatakse meie huvide konfliktide alaseid eeskirju (edaspidi „konfliktide eeskirjad”), mida kohaldatakse meie laenuplatvormi tegevusele.

Oleme täielikult pühendunud oma regulatiivnormidest ja õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmisele ja eetikanormide järgmisele. Kõik meie töötajad kohustuvad lepinguliselt meie konfliktide eeskirju täitma. Konfliktide eeskirjade rikkumine võib kaasa tuua karistuse, muu hulgas töölepingu lõpetamise.

Potentsiaalse või realiseerunud huvide konflikti tunnused

Huvide konflikt võib tekkida, kui mõni Bondora juhatuse liige, töötaja, partnerettevõtte töötaja või muu ettevõttega seotud „asjaomane isik” osutab Bondora klientidele teenust või tegeleb iseseisvalt muu tegevusega, mis võib Bondora klientide huve kahjustada, näiteks olukorras kus mõni ülalnimetatud isikutest:

- võiks Bondora kliendi arvel rahalist kasu saada või rahalise kahju tekkimist vältida;

- omab majanduslikku huvi osutatud teenuse tulemuse suhtes, kusjuures see huvi erineb Bondora kliendi huvist;

- saab tasu ühe Bondora kliendi soosimise eest mõne teise Bondora kliendi ees;

- saab Bondora kliendile osutatud teenuse eest mõnelt teiselt isikult ükskõik millist tasu (raha/kaupa/teenuseid) peale tavapärase vahendustasu.

Meie tuvastatud potentsiaalsed või realiseerunud huvide konfliktid

Otselaenamise olemuse tõttu võib meie tegevust käsitleda teenuse osutamisena nii laenuandjatele (investoritele) kui ka laenajatele. Laenajatelt võetakse meie platvormi kasutamise eest vahendustasu vastavalt nende sõlmitud laenulepingutele ja teistele lepingutele. Selle vahendustasu suurus oleneb laenaja laenu pankrotistumise tõenäosusest, laenaja krediidireitingust ja konkreetsest laenulepingust.

Lisaks võime kolmandatele osapooltele maksta klientide meile suunamise eest, kusjuures sellised tehingud avalikustatakse nõuetekohaselt.

Lisaks võime pakkude finantsasutustest investoritele eelisjuurdepääsu laenuturule ning täiendavaid mittestandardseid nõustamisteenuseid, mis on sätestatud kasutuslepingus.

Töötajad

Huvide konflikt võib tekkida, kui Bondora töötaja (või töötaja perekond) on mingil viisil seotud mõne tehingu teise osapoolega, eriti kui see osapool on Bondora klient. Muu hulgas loetakse seotud isikuteks Bondora klientide juhatuse liikmeid, olulist osalust omavaid isikuid ja konsultante. Bondora töötajad on kohustatud avalikustama kõik seosed, mis võivad nende otsuseid mõjutada või hõlmavad majanduslikku huvi.

Huvide konfliktide lahendamine ja avalikustamine

Bondora võtab kõik võimalikud ja mõistlikud meetmed võimalike huvide konfliktide lahendamiseks.

Kui on arvestatav risk kahjude tekkimiseks mõnele Bondora kliendile, avalikustame me selle.

Me rakendame kõiki vajalikke protseduure, muu hulgas töötajate koolitamist, et tagada huvide konflikte põhjustada võivate olukordade tuvastamist ja nõuetekohast lahendamist.

Kõiki potentsiaalseid konfliktiolukordi jälgitakse hoolikalt.

Täiendav teave

Käesolevat dokumenti vaadatakse korrapäraselt üle ja ajakohastatakse vastavalt vajadusele. Kui teil tekib käesolevate eeskirjade kohta küsimusi, saatke need e-posti aadressil klienditugi@bondora.com.

Mõistetel on sama tähendus nagu Bondora kasutuslepingus, kui neid ei ole siin teisiti defineeritud.